Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1 | 108-117

Article title

Przygotowanie nauczycieli do edukacji włączającej w Polsce i na Litwie

Selected contents from this journal

Title variants

PL
Preparing teachers for inclusive education in Poland and Lithuania

Languages of publication

EN

Abstracts

Celem artykułu jest dokonanie analizy porównawczej wypowiedzi nauczycieli polskich i litewskich odnośnie wdrażania w szkole ogólnodostępnej założeń edukacji włączającej. Z przeprowadzonej analizy wynika, że zarówno polscy, jak litewscy respondenci wskazują na niewystarczający zakres zmian wprowadzonych na poziomie szkoły, co utrudnia im realizację idei inkluzji. Nauczyciele rozumieją potrzebę dostosowania pracy na lekcji do indywidulanych możliwości i potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wskazują na propozycje rozwiązań. Najczęściej stosują strategie wspólnego programu nauczania i kooperacyjnych metod pracy. Mają trudności w konstruowaniu indywidulanego programu nauczania i zastosowania specjalistycznych metod pracy. Zauważalna jest potrzeba specjalistycznego wsparcia i współpracy, a także ciągłego doskonalenia zawodowego.

References

 • Al-Khamisy D. (2010), Edukacja włączająca edukacją dialogu. W poszukiwaniu modelu edukacji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
 • Barłóg K. (2013), Edukacja ogólnodostępna szansą zaspokajania specjalnych potrzeb dzieci niepełnosprawnych [w:] K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Uwarunkowania współczesnej szkoły, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec.
 • Cytowska B. (2016), Przegląd badań empirycznych nad inkluzją w edukacji, „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”, No 22/1.
 • Deklaracja z Salamanki oraz Wytyczne do działań w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych, tłum. T.Gałkowski, maszynopis. UNESCO 1994.
 • Financing Policies for Inclusive Education Systems. Country Report: Lithuania retrieved 30.06.2018 from https://www.european-agency.org/sites/default/files/agency-projects/FPIES/Country Reports/FPIES%20Lithuania%20Country%20Report.pdf.
 • Frederickson N., Cline T. (2002), Special Educational Needs, Inclusion and Diversity: a textbook, Open University Press, Buckingham-Philadelphia.
 • Galkiene A. (2017), Comparative analysis of legal basis of inclusive education in four European countries. Inclusion in socio-educational frames: inclusive school cases in four European countries, [in:] A. Galkiene (ed.) The publishing house of the Lithuanian University of Educational Sciences, Vilnius.
 • Galkiene, A (2017), Transformation of Legal Basis of the Lithuanian Education System Towards Inclusive Education. Inclusion in socio-educational frames: inclusive school cases in four European countries, [in:] A. Galkiene (ed.) The publishing house of the Lithuanian University of Educational Sciences, Vilnius.
 • Galkiene A. (2017), A Necessary Upgrade of Inclusive Education: Experiences of Lithuanian Teachers and Parents of Students Experiencing Educational Failure, [in:] Towards Research-based Education: an Edited Collection of Research Studies, D. Jakavonytė-Staškuvienė, E. Sakadolskienė (ed.), Lithuanian University of Educational Sciences, Vilnius.
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės Programos įgyvendinimo plano patvirtinimo, 2017.03.13, Nr 167, Vilnius
 • Szumski G. (2010), Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, Wyd. APS, Warszawa.
 • Uberman M., Mach A. (2016), Kompetencje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w szkole ogólnodostępnej w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, Vol. XXXV, Issue 3.
 • White, M. D., Marsh, E. E. (2006), Content Analysis: A Flexible Methodology. Library Trends, No 55(1).
 • Zamkowska A. (2009), Wsparcie edukacyjne uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w różnych formach kształcenia na I etapie edukacji, Wyd. UTH, Radom.
 • Zamkowska A. (2016), Szkoła siecią wsparcia i elementem sieci wsparcia, „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”, No 22/1
 • Gajdzica Z. (2011), Opinie nauczycieli szkół ogólnodostępnych na temat edukacji włączającej uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym w kontekście toczącej się reformy kształcenia specjalnego, [in:] Z. Gajdzica (ed.), Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej, Wyd. Wyższej Szkoły Humanitas, Sosnowiec.
 • Gajdzica Z. (2012), Nauczyciele szkoły ogólnodostępnej o swojej pracy z dzieckiem lekko niepełnosprawnym intelektualnie – wyniki badań podłużnych, „Ruch Pedagogiczny”, No 4.
 • Galkiene A. (2017), A necessary upgrade of inclusive education: experiences of Lithuanian teachers and parents of students experiencing educational failure, [in:] Jakavonytė-Staškuvienė D., Sakadolskienė E. (ed.), Towards Research-Based Education: an Edited Collection of Research Studies, The publishing house of the Lithuanian University of Educational Sciences, Vilnius.
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybė, nutarimas DĖL lietuvos respublikos VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANO patvirtinimo, 2017 m. kovo 13 d. Nr. 167, Vilnius.
 • Nilholm C. (2006), Special education, inclusion and democracy, “European Journal of Special Needs Education”, No 21(4).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1507-6563

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf740283-e98d-480c-a874-24725d2a9a51
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.