Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 59/120 z. 4 | 9-33

Article title

Tematy kulturowe w polskim literaturoznawstwie teoretycznym. Przypadek referencji albo Roman Ingarden dla początkujących i dla zaawansowanych

Authors

Content

Title variants

EN
Cultural Themes in Polish Theoretical Literary Studies: a Case of Reference, or Roman Ingarden for Beginners and Advanced Students

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The issue concerns writing the history of Polish literary studies. The core of the author’s proposition is to configure a corpus of texts regarded as theoretical around the so-called cultural themes. One instance of such a theme is reference. There is a compulsory starting point for reconstructing this theme that is so important for Polish scholarly culture: the concept of quasi-judgements. The article presents a redefinition of world renown Ingarden’s idea stressing its semantics roots, and giving the strong evidences for pragmatic foundations for differentiating the discursive field in his philosophy of literature.

Year

Volume

Pages

9-33

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

author
 • Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

References

 • Balcerzan Edward (1973), I ty zostaniesz strukturalistą, „Teksty”, nr 6.
 • Bartoszyński Kazimierz (1991), Niektóre założenia estetyki Romana Ingardena [w:] tegoż, Powieść w świecie literackości. Szkice, IBL PAN, Warszawa.
 • Bojtár Endre (1985), Slavic Structuralism, transl. H. Thomas, Alademiai Kiado, Budapest.
 • Borowy Wacław (1983), Studia i szkice literackie, t. 2, PIW, Warszawa.
 • Burke Peter (2000, 2012), A Social History of Knowledge: From Gutenberg to Diderot (vol. 1), Polity Press; Malden, Mass.: Blackwell Publishers, Cambridge; From the Encyklopédie to Wikipedia (vol. 2), Malden, MA: Polity Press, Cambridge.
 • Burke Peter (2016a), What is the History of Knowledge?, Polity Press, Cambridge.
 • Burke Peter (2016b), Społeczna historia wiedzy, przeł. A. Kunicka, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.
 • Compagnon Antoine (2010), Demon teorii. Literatura a zdrowy rozsądek, przeł. T. Stróżyński, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
 • Durczewski Jaromir (1996), Glosy do listów Edyty Stein do Romana Ingardena: uwagi i wnioski z materiału edytorskiego, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, z. 1.
 • Eagleton Terry (2012), Koniec teorii, przeł. B. Kuźniarz, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Estetyka literacka, arcydzieło, Ingarden (2015), red. B. Garlej, B. Kuczera-Chachulska, Wydawnictwo UKSW, Warszawa.
 • Garlej Beata (2015), Warstwowość dzieła literackiego w ujęciu Romana Ingardena: koncepcja, rozwinięcie, recepcja, Universitas, Kraków.
 • Gorczyński Maciej (2009), Prace u podstaw. Polska teoria literatury w latach 1913−1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Górski Konrad (1984), Rozważania teoretyczne, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Holenstein Elmar (1975a), Jakobson and Husserl: a Contribution to the Genealogy of Structuralism, Chaucer, London.
 • Holenstein Elmar (1975b), Roman Jakobson phänomenologischer Strukturalismus, Shurkampf, Frankfurt am Main.
 • Ingarden Roman W. (1947), Szkice z filozofii literatury, Spółdzielnia Wydawnicza „Polonista”, Łódź.
 • Ingarden Roman W. (1952), O przedmiocie historii filozofii, „Sprawozdania PAU” 1952, nr 5.
 • Ingarden Roman W. (1957), Studia z estetyki, t. 1, PWN, Warszawa.
 • Ingarden Roman W. (1959), Von den Funktionen der Sprache im Theaterschauspiel, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1959, t. 1.
 • Ingarden Roman W. (1962−63), Edith Stein on Her Activity as an Assistant of Edmund Husserl, „Philosophy and Phenomenological Research”, vol. 23, nr 2.
 • Ingarden Roman W. (1970), Studia z estetyki, t. 3, PWN, Warszawa.
 • Ingarden Roman W. (1970a), Funkcje artystyczne języka [w:] tegoż, Studia z estetyki, t. 3, PWN, Warszawa.
 • Ingarden Roman W. (1972a), O języku i jego roli w nauce [w:] tegoż, Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki, PWN, Warszawa.
 • Ingarden Roman W. (1972b), O tłumaczeniach [w:] tegoż, Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki, PWN, Warszawa.
 • Ingarden Roman W. (1981), Wykłady i dyskusje z estetyki, PWN Warszawa.
 • Ingarden Roman W. (1988), O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, przeł. M. Turowicz, PWN, Warszawa.
 • Ingarden Roman W. (1988a), O funkcjach mowy w widowisku teatralnym [w:] tegoż, O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, przeł. M. Turowicz, PWN, Warszawa.
 • Ingarden Roman W. (1998), Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Ingarden Roman W. (1999), Z „Dziennika”, oprac. R. Jadczak, „Kwartalnik Filozoficzny”, z. 2.
 • Ingarden Roman St. (1999), Wstęp do „Archiwaliów” Ojca, „Kwartalnik Filozoficzny”, z. 2.
 • Ingarden Roman St. (2000), Roman Witold Ingarden. Życie filozofa w okresie toruńskim (1921−1926), Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • Iwanow Wsiewołod W., Łotman Juri M., Piatigorskij Alexander M., Toporow Władimir N., Uspienskij Boris A. (1973), Tiezisy k siemioticzeskomu izuczeniju kultur (w primienienijach k sławianskim tekstam) [w:] Semiotyka i struktura tekstu: studia poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów, red. M. R. Mayenowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
 • Jadacki Jacek J. (1975), O poglądach Romana Ingardena na język, „Studia Semiotyczne”, t. 6.
 • Jakobson Roman (1921), Nowiejszaja russkaja poezija. Nabrosok pierwyj: Podstupy k Chlebnikowu, Praga [online] http://philologos.narod.ru/classics/
 • jakobson-nrp.htm [dostęp: 10.07.2016].
 • Kaczmarek Wojciech (2005), Listy Romana Ingardena do Ireny Sławińskiej, „Teksty Drugie” 2005, nr 1/2.
 • Kotowa Bożena (1980), Założenia filozoficzne programu badań literackich Romana Ingardena, PWN, Warszawa–Poznań.
 • Kridl Manfred (1936), Wstęp do badań nad dziełem literackim, Skład Główny Dom Książki Polskiej, Wilno.
 • Lalewicz Janusz (1974), Problemy rekonstrukcji historycznej w historii nauki. Przykład historii językoznawstwa, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, nr 2.
 • Łempicki Zygmunt (1966), Wybór pism, t. 2, PWN, Warszawa.
 • Łukasiewicz Jan (1910), O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa: studyum krytyczne, Akademia umiejętności: Fundusz Wydawniczy im. W. Osławskiego, Kraków.
 • Łukasiewicz Jan (1934), O nauce, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Lwów.
 • Markiewicz Henryk (oprac.) (1960), Teoria badań literackich w Polsce. Wypisy, t. 1–2, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Markiewicz Henryk (1972), Roman Ingarden a rozwój badań literackich [w:] Fenomenologia Romana Ingardena (wydanie specjalne „Studiów Filozoficznych”), PWN, Warszawa.
 • Markiewicz Henryk (1981), Polska nauka o literaturze. Zarys rozwoju, PWN, Warszawa.
 • Mayenowa Maria R. (1979), Poetyka teoretyczna: zagadnienia języka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Michalski Bohdan (oprac.) (2002), Nieznany traktat metafizyczny Stanisława Ignacego Witkiewicza dedykowany Romanowi Ingardenowi, „Pamiętnik Literacki”, z. 4.
 • Morawski Stefan (1964), Estetyka polska w okresie dwudziestolecia, „Studia Filozoficzne”, nr 4.
 • Morawski Stefan (1965), Zarys układu kryteriów oceny, „Studia Estetyczne”.
 • Morson Garry S. (1986), The Baxtin Industry, „Slavic and East European Journal”, vol. 30, nr 1.
 • Nycz Ryszard (2012), Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura, IBL PAN, Warszawa.
 • Opler Morris E. (1945), Themes as Dynamic Forces in Culture, „The Amercian Journal of Sociology”, vol. 51, nr 3 [online] http://www.jstor.org/stable/2770420 [dostęp: 27.03.2016].
 • Raimondi Ezio (1987), Od formalizmu do pragmatyki, przeł. J. Ugniewska, „Pamiętnik Literacki”, z. 3.
 • Rosner Katarzyna (1970), O funkcji poznawczej dzieła literackiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Rozwadowski Jan M. (1922), Zjawisko dysautomatyzacji i tendencja energii psychicznej, „Kwartalnik Filozoficzny”, t. 1. z. 1.
 • Skwarczyńska Stefania (1954), Wstęp do nauki o literaturze, t. 1, PAX, Warszawa.
 • Skwarczyńska Stefania (1972), Rodzaje literackie wśród podstawowych pojęć teoretycznoliterackich Romana Ingardena [w:] Fenomenologia Romana Ingardena (wydanie specjalne „Studiów Filozoficznych”), PWN, Warszawa.
 • Sławińska Irena (1979), Współczesna refleksja o teatrze, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Sławińska Irena (1953), Problematyka badań nad językiem dramatu, „Roczniki Humanistyczne” 1953 [wyd. 1955], t. 4, z. 1.
 • Tatarkiewicz Władysław (1960), Historia estetyki, t. 1: Estetyka starożytna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Teresa Benedykta od Krzyża (1994), Spór o prawdę istnienia: listy Edith Stein do Romana Ingardena, przeł. M. Klentak-Zabłocka, A. Wajs, „M”: Oddział Warszawski Towarzystwa im. Edyty Stein, Kraków.
 • Terlecki Ryszard (2000), Z sekretnej historii polskiej nauki: jak Służba Bezpieczeństwa „rozpracowywała” profesora Romana Ingardena, „Tygodnik Powszechny”, nr 52/53.
 • Witkiewicz Stanisław Ignacy, Ingarden Roman (2002), Korespondencja filozoficzna, oprac. B. Michalski, IFiS PAN, Collegium Civitas Press, Warszawa.
 • Ulicka Danuta (1992), Ingardenowska filozofia literatury. Konteksty, PWN, Warszawa.
 • Ulicka Danuta (2007), Co nam zostało z fenomenologii? Roman Ingarden a rozwój teorii badań literackich w Polsce i za granicą w latach 1980−2000 [w:] tejże, Literaturoznawcze dyskursy możliwe. Studia z dziejów nowoczesnej teorii literatury w Europie środkowo-wschodniej, Universitas, Kraków.
 • Ulicka Danuta (2015), Przemoc czytanek. O gatunku antologii [w:] Współczesne dyskursy konfliktu. Literatura – język – kultura, red. W. Bolecki, W. Soliński i M. Gorczyński, IBL PAN, Warszawa.
 • Wellek René, Warren Austin (1970), Teoria literatury, przeł. J. Krycki, I. Sieradzki, M. Żurowski, red. M. Żurowski, PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0084-4446

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf860cf8-cdf6-4330-8bb9-5c4bb2260086
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.