Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2013 | 42 | 255-267

Article title

Zastosowanie metody Tomatisa w diagnostyce i terapii logopedycznej

Content

Title variants

EN
Tomatis method applied in the diagnosis and speech therapy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W ostatnich latach w audiologii dużo uwagi poświęca się diagnostyce centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Dysfunkcje te rozpoznawane są również u osób z zaburzeniami komunikacji językowej. Istnieje zatem potrzeba stosowania skutecznych metod usprawniania percepcji słuchowej. Metoda Tomatisa jest jedną z takich propozycji. Z tego też powodu w Polsce stosuje się ją coraz częściej jako wspomaganie terapii logopedycznej. W pracy wskazano na możliwość zastosowania metody Tomatisa w terapii osób z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, jąkaniem, dysleksją i dyzartrią.
EN
In audiology over the last few years much attention is given to the diagnoses of the Central Auditory Processing Disorders. These dysfunctions are also identified in people with language disorders. There exists therefore a need for effective methods to improve auditory perception. The Tomatis method is one of such proposals. For this reason, in Poland it is used more and more often as a support for the speech therapy. The study indicates the potential use of the Tomatis method in the treatment of people with dyslalia, delayed speech development, stuttering, dyslexia, and dysarthria.

Journal

Year

Volume

42

Pages

255-267

Physical description

Dates

published
2013-01-01

Contributors

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego

References

 • ASHA, 2006, Central Auditory Procesing, Current status of research and applications for clinical practice, “Am. Journal of Audiol.”, 5, s. 41–53.
 • Fuente A., McPherson B., 2007, Ośrodkowe procesy przetwarzania słuchowego, wprowadzenie i opis testów do zastosowania u pacjentów polskojęzycznych, „Otolaryngologia”, 6(2), s. 66–76.
 • Gilmor T., 1999, The efficacy of the Tomatis Method for children with learning and communication disorders: A Meta-Analysis, “International Journal of Listening”, 13, 1, s. 12–23.
 • Kaczmarek L., 1988, Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin.
 • Keith R. W., 2005, Zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego, [w:] Audiologia kliniczna, red. M. Śliwinska-Kowalska. Łodź, s. 367–375.
 • Krasowicz-Kupis G., 1997, Język, czytanie i dysleksja, Agencja Wydawniczo-Handlowa AD, Lublin.
 • Kalinowski J., Armson J., Stuart A., Graco V., 1993, Effects of alterations in auditory feedbeck and speech rate on stuttering frequency, “Language and Speech”, 36, s. 1–16.
 • Kehoe T. D., 1997, Stuttering: Science, Therapy and Practice, Casa Futura Technologie.
 • Kurkowski Z. M., 1997, Audiogenne uwarunkowania zaburzeń mowy. „Audiofonologia”, 10, s. 103–110.
 • Kurkowski Z. M., 2000, Auditory lateralisation vs. speech disorders. Ed. K. Jahnke, M. Fischers, 4th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Heand and Neck Surgery, t. 1, s. 113–116.
 • Kurkowski Z. M., 2001, Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna – Metoda Tomatisa, „Audiofonologia”, 19, s. 197–202.
 • Kurkowski Z. M., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Markowska R, Mularzuk M., 2002, Zastosowanie metody Tomatisa w terapii osób z zaburzeniami komunikacji językowej. Doniesienie wstępne, „Audiofonologia”, 22, s. 203–210.
 • Kurkowski Z. M., 2013, Audiogenne uwarunkowania zaburzeń komunikacji językowej, Wyd. UMCS, Lublin.
 • Estudio acerca de los Efectos del Método Tomatis en las Habilidades Lozano S. (2006). Tomatis for School: A Research Projekt. Materiały z Konferencji IARTC w Meksyku.
 • Mihilewicz S., 2003, Zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci z porażeniem mózgowym, Wyd. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław.
 • Mularzuk M., 2013, Skuteczność terapii Tomatisa u dzieci ze specjalnymi potrzebami nauczania na podstawie wyników badań własnych, [w:] Metoda Tomatisa. Publikacja końcowa projektu „Uwaga! Sposób na sukces”, Gdańsk.
 • Ratyńska J., Szkiełkowska A., Kurkowski Z. M., Markowska R., 2003, Zastosowanie testu uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej A. Tomatisa w diagnostyce i terapii osób jąkających się. „Audiofonologia”, 24, s. 137–143.
 • Ratyńska J. [red.], 2013, Metoda Tomatisa. Publikacja końcowa projektu „Uwaga! Sposób na sukces”, Gdańsk.
 • Ross-Swain D., 2007, The effects of auditory stimulation on auditory processing disorder. A summary of the Findings, “International Journal of Listening”, 21, 2, s. 140–155.
 • Skoczylas A, Lewandowska M., Pluta A., Kurkowski Z. M., Skarżyński H., 2011, Ośrodkowe zaburzenia słuchu – wskazówki diagnostyczne i propozycje terapii, „Nowa Audiofonologia”, 1(1), s. 11–18.
 • Springer S. P., Deutsch G., 1998, Lewy mózg, prawy mózg z perspektywy neurobiologii poznawczej, Pruszyński i S-ka SA, Warszawa.
 • Szeląg E., 1999, Nowe metody terapii wyzwaniem dla logopedii XXI wieku, „Logopedia”, 26, s. 215–225.
 • Szkiełkowska A., Ratyńska J., Barański B., Kurkowski M., Markowska R., 2003, Wyniki stymulacji audio-psycho-lingwistycznej u dzieci z guzkami głosowymi, „Otolaryngologia”, 2(4), s. 180–184.
 • Szkiełkowska A., Ratyńska J., Kurkowski Z. M., Markowska R., Kazanecka E., Skarżynski H., 2004, Analiza testów uwagi i lateralizacji słuchowej u wokalistów, „Audiofonologia”, 26, s. 69–71.
 • Szkiełkowska A., 2012, Ocena wyższych procesów słuchowych w dysfonii dziecięcej, Wyd. Uniw. Med., Warszawa.
 • Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Senderski A., Ganc M., Skarżyński H., 2009, Ocena procesów przetwarzania słuchowego u dzieci z dyslalią, „Otolaryngologia Polska”, 63 (1), s. 54–57.
 • Tallal P., 1980, Auditory temporal percepction, phonics and reading disabilities in children, “Brain and Language”, 9, s. 182–189.
 • Tallal, P., Miller, S. L., Bedi, G., Byma, G., Wang, X., Nagarajan, S. S., Schreiner, C., et al., 1996, Language comprehension in language-learning impaired children improved with acoustically modified speech, “Science”, 271 (5245), s. 81–84.
 • Tomatis A., 1991, Education et dyslexie, ESF editeur, Paris.
 • Tomatis A., 1991, L’oreille et le langage, Editions du Seuil, Paris.
 • Tomatis A., 1992, Les troubles scolaire, Ergo Prees, Paris.
 • Włodarczyk E., 2013, Ocena centralnych procesów słuchowych u dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju języka, nieopublikowana praca doktorska, Uniwersytet Medyczmy, Warszawa.
 • Wojnowski W., Obrębowski A., Pruszewicz A., Demenko G., Wiskarska-Woźnica B., Świdziński P., Maciejewska B., 2008, Przydatność testów utrudnionych w diagnostyce dysleksji u dzieci, „Otolaryngologia Polska”, 7 (2), 97–100.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bfad94bb-ef3f-44b8-bb59-edf8cb6adcb3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.