Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 36 | 98-106

Article title

Analiza obszarów wykluczenia cyfrowego w województwie lubelskim

Content

Title variants

EN
Analysis of the Digital Exclusion Areas in Lublin Province

Conference

36

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wykluczenie cyfrowe obecnie jest coraz bardziej uciążliwą formą wykluczenia społecznego i dotyczy całych grup społeczeństwa. Województwo lubelskie jest biednym, rolniczym regionem o jednym z najniższych w Polsce poziomie dostępu gospodarstw domowych do Internetu. Istnieją w nim zatem duże grupy obywateli, którzy są ustawicznie marginalizowani w życiu regionu. Obszary wykluczenia cyfrowego są zdeterminowane wieloma czynnikami, takimi jak: sy-tuacja materialna, status społeczny, miejsce zamieszkania, wykształcenie, wiek itd. Istotność wpływu tych czynników na wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) była badana przy pomocy ankiet. Anonimowe badania ankietowe objęły mieszkańców całego województwa. Rezultaty badań pozwoliły uszeregować czynniki powodujące wykluczenie cyfrowe pod ką-tem ważności ich wpływu i zbudować profil obszarów najbardziej zagrożonych cyfrowym wykluczeniem. Badania wskazały także na istnienie zjawiska „samowykluczenia cyfrowego”, tj. posiadania dostępu do TIK, ale ich faktycznego niewykorzystywania. Zjawisko to jest dość masowe i dotyczy 30% rolników oraz 25% emerytów. Podstawową przyczyną samowykluczenia cyfrowego jest brak wiedzy i umiejętności. Wskazane zostały działania, których realizacja powinna zmniejszyć problem wykluczenia cyfrowego w województwie lubelskim. Należą do nich działania edukacyjne, uświadamiające i obniżające koszt dostępu do TIK
EN
Digital exclusion is now becoming more and more onerous form of social exclusion and applies to all society groups. Lublin Province is poor, agricultural region with one of the lowest level of household having an access to the Internet in Poland. Presently, there are big groups of citizens who are continually marginalized in the life of the Province. The areas of digital exclusion are determined by many factors, such as: financial situation, so-cial status, place of residence, education, age, etc. The significance of the impact of these factors on the use of information and communication technologies (ICT) has been studied using question-naires. Anonymous survey covered the whole province residents. The study results allowed rank factors resulting the digital divide at the level of their influence and build a profile of the most at risk of digital exclusion areas. The study also pointed to the existence of the phenomenon of “digital self-exclusion”, i.e. having access to ICT, but not their real using. This phenomenon is quite significant and relates to 30% of the farmers and 25% of retirees. The main reason for digital self-exclusion is the lack of knowledge and skills. There were pointed actions, which should reduce the problem of the digital exclusion in the Lublin Province. These include education, raising awareness of ICT using and lowering the cost of access to ICT.

Year

Issue

36

Pages

98-106

Physical description

Contributors

author
  • Instytut Informatyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Lubelska
  • Katedra Zarządzania, Wydział Zarządzania Politechnika Lubelska

References

  • Batorski D., Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Diagnoza Spo-łeczna 2011 Warunki i Jakość Życia Polaków – Raport [Special issue]. Contempora-ry Economics, 5(3), 2011.
  • Czekiejda M., Problem wykluczenia cyfrowego społeczeństwa województwa lubelskiego, praca magisterska wykonana pod kierunkiem dr inż. Elżbiety Miłosz, Katedra Zarządzania, Wydziała Zarządzania, Politechnika Lubelska, 2012.
  • Encyklopedia zarządzania, mfiles.pl/pl/index.php/Wykluczenie_spoleczne.
  • Lipiec A., Kosztowny wymiar ubóstwa i wykluczenia społecznego [w:] Ubóstwo i wyklu-czenie. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny, red. A. Grzędzińska, K. Majdzińska, A. Sulowska. Bramasole Public Relations & Publishing House, War-szawa, 2010.
  • Sarama M., Podział cyfrowy – nierówności w społeczeństwie informacyjnym [w:] Nie-równości Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 4, Polityka społeczno-ekonomiczna, red. nauk. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bfb33f4f-38da-47e8-bceb-15c4f32bed63
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.