Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 160 | 173-192

Article title

The Depreciation of Competencies in „Precarious Work”

Content

Title variants

PL
Dezawuowanie kompetencji w „prekarnej pracy”

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Competencies prioritise employees and determine their value and professional status. The development of employee competencies is one of, the requirements of contemporary changes in the sphere of work as well as changes in the labour market. A lack of opportunities for competence development leads to the emergence of a competence gap and to employees not fulfilling job requirements. The aim of this article is to provide a critical discussion on the lack of opportunities for competence development in „precarious work” according to Guy Standing (2011). This study also discusses the stages of the development of competencies at work and analyses their depreciation in „precarious work” (Standing 2011). This article uses the results of POLPAN the Polish Panel Survey (1988–2013).
PL
Kompetencje hierarchizują pracowników, określają ich wartość i status zawodowy. Rozwój kompetencji pracowników to między innymi wymóg współczesnych przemian w sferze pracy, jak i przemian na rynku pracy. Z kolei brak możliwości rozwoju kompetencji skutkuje pojawieniem się luki kompetencyjnej i niedostosowaniem pracowników do wymagań pracy. Celem artykułu jest krytyczne omówienie braku możliwości rozwoju kompetencji w „preakarnej pracy” według Guya Standinga (2011). W opracowaniu omówiono także stadia rozwoju kompetencji w pracy oraz zanalizowano ich dezawuowanie w „prekarnej pracy”. W artykule wykorzystano wyniki badań z Polskiego Badania Panelowego – POLPAN ((1988–2013).

Journal

Year

Volume

160

Pages

173-192

Physical description

Contributors

 • University of Gdansk

References

 • Armstrong M., 2001, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków, Dom Wydawniczy ABC.
 • Castells M., 2008, Społeczeństwo sieci, transl. M. Marody et al., Warszawa, WN PWN.
 • Domański H., 1987, Segmentacja rynku pracy a struktura społeczna, Wrocław, Ossolineum.
 • Domański H., 2007, Struktura społeczna, Warszawa, WN SCHOLAR.
 • Federowicz M., Sitek M., 2012, Wprowadzenie. Badania – Polityka Społeczna – Polityka Edukacyjna – Potrzeby Praktyki, „Polityka Społeczna”, nr tematyczny 1: 2–4.
 • Główny Urząd Statystyczny, 2016, Pracujący w nietypowych formach zatrudnienia, Warszawa.
 • Harvey D., 1995, The Condition of Postmodernity. An Enquiry into the Origins of Cultural Change, Cambridge, MA-Oxford, UK, Blackwell.
 • Herzberg F., 1968, One more time: how do you motivate employees?, „Harward Business Review”, 81(1).
 • Kiersztyn A., 2015, Niepewne uczestnictwo – młodzi na polskim rynku pracy, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, Warszawa, IFIS PAN.
 • Kiersztyn A., 2014, Niepewność zatrudnienia. Kto jej doświadcza? Czy to stan chwilowy?, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, Warszawa, IFIS PAN.
 • Kiersztyn A., 2012, Nadwyżka wykształcenia na polskim rynku pracy: młodzi w zawodach poniżej kwalifi kacji”, „Studia Ekonomiczne”, 115.
 • Kolasińska E., 2012, Odpowiedzialność emocjonalna w organizacji, „Przegląd Organizacji”, 5.
 • Kolasińska E., 2012, The Development of Knowledge in a Company, w: M. Vetrakova, Human Potential Management in a Company, Banska Bystrica, Slovakia.
 • Kolasińska E., 2014, Kompetencje eksperckie i system wartości a kryzys finansowy, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, 48.
 • McClelland D. C., 1987, Human motivation, Cambridge, University Press.
 • Sennett R., 2006, Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, przeł. J. Dzierzgowski, Ł. Mikołajewski, Warszawa, WWL MUZA SA.
 • Słomczyński K. M., 2014, Podstawowe informacje o Polskim Badaniu Panelowym POLPAN 1988–2013, Warszawa, IFIS PAN.
 • Słomczyński K. M., Tomescu-Dubrow, 2013, „Guest Editors”, Introduction: The Polish Panel Survey, POLPAN 1988–2008, „International Journal of Sociology”, 42(4).
 • Standing G., 2011, The Precariat: The New Dangerous Class, London–New York, Bloomsbury Academic.
 • Trappman V., 2011, Precarious employment in Poland – a legacy of transition or an effect of European integration?, „EMECON”, 1.
 • Whiddett S., Hollyforde S., 2003, Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 • Wilthagen T., Tross F., 2004, The concept of flexicurity: a new approach to regulating employment and Latour markets, „Transfer”, 10(2).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bfb97389-7fbb-48be-bc62-b81b1616a979
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.