Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(91) | 27-39

Article title

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE W RAMACH WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Modernization of farms in Poland under the Common Agricultural Policy

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The main objective of the work was to determine the level and structure of financial support for farms under the common agricultural policy and the importance of this support in the context of modernization of the machinery park. The work summarizes the effects of support, both financial and material, allocated for this purpose in 2002-2015 and coming from the SAPRAD Operational Program (action: Investments in agricultural holdings), Sectoral Operational Program „Restructuring and modernization of the food sector and rural development 2004-2006” (actions: Investments in agricultural holdings, Facilitating the start of young farmers) and the Rural Development Program for the years 2007-2013 (measures: Modernization of farms; Facilitating start-ups for young farmers; and Restoring agricultural production potential damaged by natural disasters and introducing appropriate preventive actions). The analysis shows that the process of modernization of farms in Poland, thanks to the support from the CAP, is characterized by high dynamics, undoubtedly contributing to the development of Polish agriculture.

Contributors

 • Mgr Marcin Tomaszewski, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi , Departament Strategii, Analiz i Rozwoju, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, Poland.

References

 • 1. Czekaj T. (2008): Techniczna efektywność gospodarstw rolniczych a skłonność do korzystania ze wsparcia inwestycji środkami publicznymi, [w:] Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 31.
 • 2. Czubak W., Sadowski A., Wigier M. (2010): Ocena funkcjonowania i skutków wdrażanych programów wsparcia inwestycji w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem funduszy UE, [w:] Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 41.
 • 3. GUS, Ciągniki, maszyny rolnicze i inne środki transportu w gospodarstwach rolnych. Powszechny Spis Rolny 2002, Warszawa 2003, s. 71.
 • 4. GUS, Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2006,, Warszawa 2006.
 • 5. GUS, Środki produkcji w rolnictwie. Powszechny Spis Rolny 2010, Warszawa 2011, s. 111.
 • 6. GUS, Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2016, Warszawa 2016.
 • 7. IERiGŻ-PIB, Ocena ex-post realizacji Programu SAPARD w Polsce w latach 2000-2006. Raport końcowy, Agrotec Polska Sp. z o.o., Warszawa 2007, s. 92-121.
 • 8. Kaleta A. (1998): Obszar wiejski i koncepcje jego rozwoju, [w:] Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie integracji z Unią Europejską, red. A. Kaleta, Wydawnictwo UMK, Toruń, s. 45-61.
 • 9. Kulawik J. (2002): Zewnętrzne ograniczenia kredytowe w rolnictwie, [w:] Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2-3, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 29.
 • 10. Kusz D. (2008): Finansowanie działalności inwestycyjnej w wybranych gospodarstwach rolniczych Podkarpacia, [w:] Zeszyty Naukowe Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 66, Warszawa, s. 71.
 • 11. Kusz D. (2012): Efekty działalności inwestycyjnej w gospodarstwach rolniczych korzystających z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa-Poznań-Białystok, s. 227.
 • 12. Malaga-Toboła U. (2009): Produkcja towarowa a kierunki zmian wyposażenia technicznego w rozwojowych gospodarstwach rolnych, [w:] Inżynieria Rolnicza, nr 1, Kraków.
 • 13. MRiRW, Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce, Warszawa 2009, s. 60.
 • 14. MRiRW, Sprawozdanie końcowe z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, Warszawa 2010, s.33-39.
 • 15. MRiRW, Sprawozdanie końcowe z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Warszawa 2016.
 • 16. Poczta W., Czerwińska-Kayzer D. (2001): Skłonność do inwestowania w gospodarstwach indywidualnych przy wykorzystaniu kredytów preferencyjnych, [w:] Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4-5, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 34.
 • 17. Wasilewska A. (2009): Wyposażenie i efektywność środków trwałych w gospodarstwach indywidualnych o różnych typach produkcyjnych, [w:] Zeszyty Naukowe Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 78, Warszawa, s. 223.
 • 18. Wiatrak T., Wieteska E. (2013): Rola ARiMR w modernizacji polskiego rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, ARiMR, Warszawa, s. 19-22.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bfbc1f9d-05d2-4c36-b8b3-988686f753d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.