Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 7 | 71-82

Article title

Српски периферни говори – међујезички утицаји и балканистички процеси

Content

Title variants

EN
Serbian border sub-dialects – the languages’ mutual influences and balkanisation processes

Languages of publication

Abstracts

EN
This article presents one segment of the Balkan patchwork of ethnic groups, cultures and languages in the form of nine indications of Serbian folk sub-dialects from the language borderline in two regions with ancient, intense contacts between Slavic and non-Slavic ethnic groups, languages and cultures. Bearing in mind the fact that all the most significant features of the presented sub-dialects correspond with the “mother dialectic type”, departures from the norm result from the sub-dialects’ geographical and linguistic borderline locations i.e. a direct foreign influence is at play. The non-Slavic languages (Romanian and Albanian) have exerted a strong impact on the Serbian folk sub-dialects in the borderline regions. Consequently, the sub-dialects as we know them today do not reflect the developmental processes taking place in central Serbian sub-dialects, a phenomenon which is even more remarkable in the sub-dialects of the borderline enclaves

Journal

Year

Volume

7

Pages

71-82

Physical description

Contributors

 • Институт за српски језик САНУ, Београд / Филозофски факултет, Универзитет у Нишу Београд

References

 • Бошњаковић Ж., Радан М.Н. (2010), Досадашња истраживања о утицају румунског језика на лексику српских говора румунског дела Баната, „Јужнословенски филолог” LXVI, c. 135–161.
 • Букумирић М. (2003), Говори северне Метохије, „Српски дијалектолошки зборник” L.
 • Веску В. (1976), Govor Banatske Crne Gore, „Зборник за филологију и лингвистику” XIX/1, c. 115–172.
 • Грицкат И. (1993), О неким ефектима вишеслојне миксоглотије на јужнословенском земљишту, „Зборник матице српске за филологију и лингвистику”, књ. XXXVI, св. 1, c. 31–62.
 • Грицкат И. (2004), Студије из историје српскохрватског језика, Београд.
 • Ивић П. (1985), Дијалектологија српскохрватског језика. Увод и штокавско наречје, Нови Сад.
 • Ивић П. (1990), Балканизми у настајању у српским говорима Баната, [у:] О језику некадашњем и садашњем, Београд – Приштина, c. 189–198.
 • Ивић П. (2002), Балкански језички савез и лингвистичка географија, „Зборник Матице српске за филологију и лингвистику” XLV/1–2, c. 7–12.
 • Ивић П., Бошњаковић Ж., Драгин Г. (1994), Банатски говори шумадијско-војвођанског дијалекта (Прва књига: Увод и Фонетизам), „Српски дијалектолошки зборник” XL.
 • Марковиќ М. (2007), Ароманскиот и македонскиот говор од охридско-струшкиот регион (во балкански контекст), Скопје.
 • Милорадовић С. (2007), „И ракију пијем сас медом“. Дијалекатска скица Белобрешке (Румунија), „Probleme de filologie slavă” XV, c. 573–580.
 • Младеновић Р. (2007), Судбина африката на југозападу Косова и Метохије у светлу балканске језичке интерференције, „Probleme de filologie slavă” XV, c. 249–263.
 • Младеновић Р. (2013), Линеаризација предикатскофразних енклитика у говорима јужног Косова и јужне Метохије, „Јужнословенски филолог” LXIX, c. 401–415.
 • Радан М.Н. (2009), Иновације у српским говорима у румунском Банату у светлу језичке интерференције (са посебним освртом на карашевске говоре), „Научни састанак слависта у Вукове дане” 38/1, c. 289–302.
 • Реметић С. (2004), Српски народни говори Косова и Метохије у светлу међујезичке и међудијалекатске интерференције, „Јужнословенски филолог” LX, c. 113–123.
 • Симић З. (2012), Неке особине линеаризације у говорима Банатске Црне Горе и Рекаша, „Зборник Матице српске за филологију и лингвистику”, c. 169–181.
 • Симић З. (2013), Прилог проучавању међујезичке интерференције (на примеру говора Банатске Црне Горе), „Јужнословенски филолог” LXIX, c. 429–441.
 • Соболев А.Н. (2003), Южнославянские языки в балканском ареале, [у:] XIII международный съезд славистов (Любляна, август 2003), Marburg an der Lahn, c. 1–20.
 • Станишић В. (1995), Српско-албански језички односи, Посебна издања 59, Београд.
 • Станишић В. (2010), Српско-албански фонолошки односи између утицаја и ареалног јединства, [у:] Теорија дијахронијске лингвистике и проучавање словенских језика, Српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија, Књига 4, Београд, c. 159–176.
 • Тополињска З. (1989), Quelle est l’interprétation la plus plausible du terme „syntaxe balkanique”?, [у:] Sixiéme Congrès international des études du Sud-Est Européen, Sofia, c. 101–108.
 • Тополињска З. (1996), Комуникативната хијерархија како регулатор на јазична интерференција, [у:] Јазиците на почвата на Македонија, Прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија, Книга 3, Скопје, c. 67–73.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bfc1a068-bf0b-48eb-856c-ca2936bfcb71
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.