Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 5 | 1 | 52-60

Article title

„Tajemniczy klient” jako nowe narzędzie w zakresie pozyskiwania dowodów praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Authors

Content

Title variants

EN
“Mystery shopper” as a new tool for obtaining evidence of practices harmful to the collective interests of consumers

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł poświęcony jest omówieniu instytucji „tajemniczego klienta” (mystery shopper), która zostanie wprowadzona do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dniem 17 kwietnia 2016 r. Instytucja ta pozwoli na dokonywanie czynności zmierzających do zakupu towaru w toku kontroli, z możliwością utrwalenia tych czynności za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk bez informowania kontrolowanego. Stosownie do oczekiwań ustawodawcy – ma ona stanowić narzędzie w zakresie pozyskiwania dowodów praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W artykule autorka podejmuje próbę dokonania oceny omawianej instytucji, zwłaszcza w kontekście realizacji celów, dla których została powołana. Jednocześnie wskazuje na pewne wady przyjętych rozwiązań.
EN
The article discusses the institution of a “mystery shopper” which will be introduced into the Polish Act on Competition and Consumer Protection on 17 April 2016. This institution will make it possible to conduct activities related to the purchase of goods during an inspection, with the possibility of recording these activities via audio or visual recording equipment, without informing of that fact the undertaking subject to the inspection. In the expectations of the legislature, this institution is designed to be a tool for obtaining evidence of practices harmful to the collective interests of consumers. The paper provides an assessment of this institution, especially in the context of the purposes for which it was established. Some of the drawbacks of the adopted solutions are also noted.

Year

Volume

5

Issue

1

Pages

52-60

Physical description

Dates

online
2016-03-31
printed
2016-03-31

References

  • Bagdziński, T. (2015). Projekt zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Kodeksie postępowania cywilnego – kilka subiektywnych uwag. iKAR, 4(4).
  • Banasiński, C. (2015). Dyskrecjonalność w prawie antymonopolowym. Warszawa: Wolters Kluwer.
  • Banasiński, C. i Bychowska, M. (2015). Między efektywnością administracji a pewnością sytuacji prawnej przedsiębiorców (uwagi do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego). iKAR, 5(4).
  • Brożek, B. (2011). Pewność prawna jako stabilność strukturalna. Forum Prawnicze, 6.
  • Kohutek, K. (2014). W: K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-5749

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bfc37cba-b36a-499e-b769-bd0d80d702c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.