Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1(224) | 297-328

Article title

Genetyka, esencjalizm i tożsamość

Authors

Content

Title variants

EN
Genetics, Essentialism and Identity

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Jednym z symptomów nowoczesności jest dekonstrukcja tożsamości jako kategorii stabilnej i danej obiektywnie, co sprawia, że jednostki zostają pozbawione stałych odniesień, a tożsamość staje się czymś płynnym: wymaga ciągłego (re)konstruowania i (re)negocjowania. U niektórych jednostek może to powodować zwrot ku genetyce, która dla wielu staje się źródłem upodmiotowienia. Fakt, że genom przypisuje się odpowiedzialność za wiele chorób, zachowań i cech osobowości, wzmacnia esencjalne myślenie o tożsamości człowieka, która ponownie zyskuje zakorzenienie w biologii człowieka. Genetyzacja tożsamości umożliwia bowiem konstrukcję własnego ja jako „ja genetycznego”. Celem tekstu jest ukazanie, jak obecna w dyskursie genetycznym retoryka tożsamości kształtuje esencjalne myślenie o człowieku na trzech poziomach: indywidualnym, wspólnotowym i gatunkowym. Analizując trojakiego rodzaju źródła: publikacje prasowe i naukowe oraz materiały promocyjne firm biotechnologicznych świadczących usługi z zakresu medycyny personalizowanej, podejmuję próbę ukazania, że myślenie w kategoriach genetycznego esencjalizmu nie jest zjawiskiem generowanym wyłącznie przez media, a w proces genetyzacji tożsamości zaangażowanych jest wielu różnych aktorów, którzy wspólnie przyczyniają się do wykreowania nad- miernego szumu medialnego wokół genetyki. Celem pobocznym jest zwrócenie uwagi na społeczne implikacje genetyzacji tożsamości.
EN
One of the symptoms of modernity is deconstruction of identity understood as a solid and objective category. Consequently, as individuals lack points of firm reference, identity itself becomes fluid: it requires permanent (re)construction and (re) negotiation. For some individuals, this may result in a turn towards genetics, which for many becomes a source of empowerment. Because genes are ascribed responsibility for many diseases, behaviours and personality traits, essentialist thinking about human identity is reinforced, which again becomes rooted in human biology. Thus, geneticization of identity makes a construction of one’s self as ‘genetic self’ possible. This paper aims to describe how the rhetoric of identity that is present in genetic discourse shapes the essentialist thinking about human being on three levels: the individual, the collective and the species. By analyzing three types of sources (press articles, scientific papers and advertising materials from biotechnological companies which offer personalized genetics services), I will show that thinking in terms of genetic essentialism is not generated solely by the media and that there are many other actors who are engaged in the process of geneticization of identity. This article concludes with a brief discussion of the social implications of geneticization of identity.

Year

Issue

Pages

297-328

Physical description

Contributors

 • Katedra Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 79, 60–529 Poznań

References

 • Bauman, Zygmunt. 2007a. Płynne czasy. Życie w epoce niepewności. Warszawa: Sic!
 • Bauman Zygmunt. 2007b. Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Beck, Ulrich i Elisabeth Beck-Gernsheim. 1999. Individualization and „Precarious Freedoms”. Perspectives and Controversies of a Subject-orientated Sociology. W: A. Elliot (red.). Contemporary Social Theory. Oxford: Bleckwell Publishers, s. 156–168.
 • Berger, Peter i Thomas Luckmann. 1997. Modernidad, pluralismo y crisis de sentido. La orientación del hombre moderno. Barcelona: Paidós
 • Brandt-Rauf, Sherry I., Victoria H. Raveis, Nathan F. Drummond, Jill A. Conte i Sheila M. Rothman. 2006. Ashkenazi Jews and Breast Cancer: The Consequences of Linking Ethnic Identity to Genetic Disease. „American Journal of Public Health” 96(11): 1979–1988.
 • Brodwin, Paul. 2002. Genetics, Identity, and the Anthropology of Essentialism. „Anthropological Quarterly” 75(2): 323–330.
 • Brody, Howard i Linda M. Hunt. 2006. BiDil: Assessing a Race-based Pharmaceutical. „Annals of Family Medicine” 4(6): 556–560.
 • Brożek, Bartosz, Marta Soniewicka, Jerzy Stelmach i Wojciech Załuski. 2010. Paradoksy bioetyki prawniczej. Warszawa: Wolter Kluwers.
 • Bubela, Tania M. i Timothy A. Caulfield. 2004. Do the print media „hype” genetic re- search? A Comparison of Newspaper Stories and Peer-reviewed Research Papers. „Canadian Medical Association Journal” 170(9): 1399–1407.
 • Carver, Rebecca, Ragnar Waldahl i Jarle Breivik. 2008. Frame that Gene. A Tool for Analysing and Classifying the Communication of Genetics to the Public. „EMBO Reports” 9(10): 943–947.
 • Caulfield, Timothy. 2004. Biotechnology and Popular Press: Hype and the Selling of Science. „Trends in Biotechnology” 22(7): 337–339.
 • Caulfield, Timothy. 2005. Popular Media, Biotechnology, and the ‘Cycle of Hype’. „Houston Journal of Health Law and Policy” 5(2): 213–233.
 • Caulfield, Timothy i Celeste Condit. 2012. Science as a Source of Hype. „Public Health Genomics” 15(3–4): 209–217.
 • Cavalli-Sforza, Luigi Luca. 2005. Opinion: The Human Genome Diversity Project: past, present and future. „Nature Reviews Genetics” 6(4): 333–340.
 • Collier, Roger. 2012. A Race-based Detour to Personalized Medicine. „Canadian Medical Association Journal” 184(7): E351–E353.
 • Conrad, Peter. 1999. A Mirage of Genes. „Sociology of Health and Illness” 21(2): 28–241.
 • Conrad, Peter. 2001. Genetic Optimism: Framing Genes and Mental Illness in the News. „Culture, Medicine and Psychiatry” 25(2): 225–247.
 • Conrad, Peter i Jonathan Gabe. 1999. Introduction: Sociological Perspectives on the New Genetics: An Overview. W: P. Conrad i J. Gabe (red.). Sociological Perspectives on the New Genetics. Oxford: Blackwell Publishers, s. 1–12.
 • Dar-Nimrod, Ilan i Steven J. Heine. 2011. Genetic Essentialism: On the Deceptive Determinism of DNA. „Psychological Bulletin” 137(5): 800–818.
 • Domaradzki, Jan. 2015. DNA i jego metafory. „Respectus Philologicus” 27(32): 74–84.
 • Domaradzki, Jan. 2016. Genetyka behawioralna w polskim czasopiśmiennictwie w latach 2000–2014. „Psychiatria Polska” 50(6) [1251–1271].
 • Duster, Troy. 2007. Medicalisation of Race. „Lancet” 369(9562): 702–704.
 • Elias, Norbert. 1980. Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu. Warszawa: PIW.
 • Elias, Norbert. 2011. O procesie cywilizacji. Warszawa: WAB.
 • Elliott, Carl i Paul Brodwin. 2002. Identity and Genetic Ancestry Tracing. „British Medical Journal” 325(7378): 1469–1471.
 • Entman, Robert M. 1993. Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. „Journal of Communication” 43(4): 51–58.
 • Evans, James P. i Wylie Burke. 2008. Genetic Exceptionalism. Too much of a good thing? „Genetics in Medicine” 10(7): 500–501.
 • Finkler, Kaja. 2001. The Kin of the Gene: The Medicalization of Family and Kinship in American Society. „Current Anthropology” 42(2): 235–263.
 • Giddens, Anthony. 2003. Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Giddens, Anthony. 2006. Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: WN PWN.
 • Gilbert, Walter. 1999. A vision of a Grail. W: D. J. Kevles i L. Hood (red.). The Code of Codes: Scientific and Social Issues in the Human Genome Project. Cambridge/London: Harvard University Press, s. 83–97.
 • Gilbert, Jack A. 2015. Our Unique Microbial Identity. „Genome Biology” 16(1): 97.
 • Glaser, Barney G. i Anselm L. Strauss. 2009. Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego. Kraków: Nomos.
 • Gligorov, Nada, Jody Azzouni, Douglas P. Lackey i Arnold Zweig. 2013. Personal Identity: Our Microbes, Ourselves. W: R. Rhodes, N. Gligorov i A. P. Schwab (red.). The Human Microbiome: ethical, legal and social concerns. New York: Oxford University Press, s. 55–70.
 • Green, Richard E., Johannes Krause, Susan E. Ptak, Adrian W. Briggs, Michael T. Ronan, Jan F. Simons, Lei Du, Michael Egholm, Jonathan M. Rothberg, Maja Paunovic i Svante Pääbo. 2006. Analysis of One Million Base Pairs of Neanderthal DNA. „Nature” 444(7117): 330–336.
 • Grice, E. A. i J.A. Segre. 2012. The Human Microbiome: Our Second Genome. „Annual Review of Genomics and Human Genetics” 13: 151–170.
 • Hauskeller, Christine, Steve Sturdy i Richard Tutton. 2013. Genetics and the Sociology of Identity. „Sociology” 47(5): 875–886.
 • Hutter, Thiago, Carine Gimbert, Frédéric Bouchard i François-Joseph Lapointe. 2015. Being Human is a Gut Feeling. „Microbiome” 3: 9.
 • Kahn, Jonathan. 2005. Misreading Race and Genomics after BiDil. „Nature Genetics ” 37(7): 655–656.
 • Kahn, Jonathan. 2013. How a Drug Becomes „Ethnic”: Law, Commerce, and the Production of Racial Categories in Medicine. „Yale Journal of Health Policy, Law, and Ethics” 4(1): 4:1–46. http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1072&context=yjhple.
 • Kamenova, Kalina, Amir Reshef i Timothy Caulfield. 2014. Angelina Jolie’s Faulty Gene: newspaper coverage of a celebrity’s preventive bilateral mastectomy in Canada, the United States, and the United Kingdom. „Genetics in Medicine” 16: 522–528.
 • Keller, Evelyn Fox. 2009. The Century of the Gene. Harvard: Harvard University Press.
 • Kevles, Daniel J. i Leroy Hood (red.). 1999. The Code of Codes: Scientific and Social Issues in the Human Genome Project. Cambridge, MA/London: Harvard University Press.
 • Klitzman, Robert. 2009. ”Am I my genes?”: Questions of Identity among Individuals Confronting Genetic Disease. „Genetics in Medicine” 11(12): 880–889.
 • Kmita, Jerzy. 1971. Z metodologicznych problemów interpretacji humanistycznej. Warszawa: PWN.
 • Kowal, Emily i Gerald Frederic. 2012. Race, Genetic Determinism and the Media: An Exploratory Study of Media Coverage of Genetics and Indigenous Australians. „Genomics, Society and Policy” 8: 1–14.
 • Kudlow, Paul. 2013. Ten Parts Bacteria, One Part Human. „Canadian Medical Association Journal” 185(5): 377–378.
 • Lippman, Abby. 1991. Prenatal Genetic Testing and Screening: Constructing Needs and Reinforcing Inequities. „American Journal of Law and Medicine” 17(1–2): 15–50.
 • Marks, Jonathan. 2002. What it Means to Be 98% Chimpanzee. Berkeley: University of California Press.
 • Mauron, Alex. 2001. Is the Genome the Secular Equivalent of the Soul? „Science” 291(5505): 831–832.
 • Mauron, Alex. 2002. Genomic Metaphysics. „Journal of Molecular Biology” 319(4): 957–962.
 • McDowell, Sarah E., Jamie J. Coleman i R.E. Ferner. 2006. Systematic Review and Meta-analysis of Ethnic Differences in Risks of Adverse Reactions to Drugs Used in Cadiovascular Medicine. „British Medical Journal” 332 (7551): 1177–1181.
 • Miller, Jon D. 1998. The Measurement of Scientific Literacy. „Public Understanding of Science” 7(3): 203–223.
 • Moran, Nancy A. i Daniel B. Sloan. 2015. The Hologenome Concept: Helpful or Hollow? „PLoS Biology” 13(12): e1002311.
 • Nelkin Dorothy i Lindee M. Susan. 1999. The DNA Mystique. The Gene as a Cultural Icon. New York: W. H. Freeman and Company.
 • Nerlich, Brigitte i Iina Hellsten. 2009. Beyond the Human Genome: Microbes, Metaphors and what it Means to be Human in an Interconnected Postgenomic World. „New Genetics and Society” 28(1): 19–36.
 • Nordgren, Anders. 2008. Genetics and Identity. „Community Genetics” 11(5): 252–266. Nordgren, Anders. 2010. The Rhetoric Appeal to Identity on Websites of Companies Offering Non-health-related DNA Testing. „Identity in the Information Society”3(3): 473–487.
 • Nordgren, Anders i Eric T. Juengst. 2009. Can Genomics Tell Me Who I Am? Essentialistic Rhetoric in Direct-to-Consumer DNA Testing. „New Genetics and Society” 28(2):157–172.
 • Novas, Carlos i Nikolas Rose. 2000. Genetic Risk and the Birth of the Somatic Individual. „Economy and Society” 29(4): 485–513.
 • Olczyk, Tomasz. 2009. Politrozrywka i popperswazja: reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Olszewska, Joanna i Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka. 2012. Human Microbiome Project – mikroflora jelit oraz jej wpływ na fizjologię i zdrowie człowieka. „Postępy Mikrobiologii” 51(4): 243–256.
 • Parfitt, Tudor. 2003. Constructing Black Jews: genetic tests and the Lemba – the ‘Black Jews’ of South Africa. „Developing World Bioethics” 3(2): 112–118.
 • Pääbo, Svante. 2001. The Human Genome and Our View of Ourselves. „Science” 291(5507): 1219–1220.
 • Pääbo, Svante. 2015. Neandertalczyk. W poszukiwaniu zaginionych genów. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Pálsson, Gísli. 2007. How Deep is the Skin? The Geneticization of Race and Medicine. „BioSocieties” 2(2): 257–272.
 • Pertea, Mihaela i Steven L. Salzberg. 2010. Between a Chicken and a Grape: Estimating the Number of Human Genes. „Genome Biology” 11(5): 206.
 • Rainbow, Paul. 1996. Artificiality and Enlightenment’. From Socio-biology to Bio-sociality. W: P. Rainbow. Essays on the Anthropology of Reason. Princeton: Prince- ton University Press, s. 91–111.
 • Ricou, Joana. 2015. Other Selves: An Artistic Study of the Microbiome. O’Reilly Media. Winter (http://cfcul.fc.ul.pt/publicacoes/artigos/2015/BioCoderWinter2015-OtherSelves.pdf [15.01.2016]).
 • Roberts, Dorothy E. 2008. Is race-based medicine good for us?: African American Approaches to Race, Biomedicine, and Equality. „The Journal of Law, Medicine and Ethics” 36(3): 537–545.
 • Roberts, Dorothy E. 2011. What’s Wrong with Race-based Medicine?: Genes, Drugs, and Health Disparities. „Minnesota Journal of Law, Science and Technology” 12(1): 1–21.
 • Rose, Nikolas. 2007. The Politics of Life Itself: Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-first Century. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 • Rose, Nikolas. 2008. Race, Risk and Medicine in the Age of ‘Your Own Personal Genome. „BioSocieties” 3(4): 423–439.
 • Rose, Nikolas i Carlos Novas. 2004. Biological Citizenship. W: A. Ong, S. J. Collier (red.). Global Assemblages: Technology, Politics, and Ethics as Anthropological Problems. Oxford: Blackwell Publishing, s. 439–463.
 • Sankararaman, Sriram, Swapan Mallick, Michael Dannemann, Kay Prüfer, Janet Kelso, Svante Pääbo, Nick Patterson i David Reich. 2014. The Genomic Landscape of Neanderthal Ancestry in Present-day Humans. „Nature” 507(7492): 354–357.
 • Scambler, Graham. 2009. Health-related Stigma. „Sociology of Health and Illness” 31(3): 441–455
 • Scheufele, Dietram A. 1999. Framing as a Theory of Media Effects. „Journal of Communication” 49(1): 103–122.
 • Scully, Marc, Turi King i Steven D. Brown. 2013. Remediating Viking Origins: Genetic Code as Archival Memory of the Remote Past. „Sociology” 47(5): 873–890.
 • Seiler, Lauren H. 2007. What are we? The Social Construction of the Human Biological Self. „Journal for the Theory of Social Behaviour” 37(3): 243–277.
 • Sparbel, Kathleen JH, Martha Driessnack, Janet K. Williams, Debra L. Schutte, Toni Tripp-Reimer, Meghan McGonigal-Kenney, Lori Jarmon i Jane S. Paulsen. 2008. Experiences of Teens Living in the Shadow of Huntington Disease. „Journal of Genetic Counselin” 17(4): 327–335.
 • Spurdle, Amanda B., Trefor, Jenkins. 1996. The Origins of the Lemba „Black Jews” of Southern Africa: evidence from p12F2 and other Y-chromosome markers. „American Journal of Human Genetics” 59(5): 1126–1133.
 • Sykes, Bryan. 2002. Siedem matek Europy. Warszawa: Amber.
 • Świtoński, Marek. 2008. Postępy genomiki zwierząt domowych. „Nauka” 1: 27–43.
 • Turnbaugh, Peter J., Ruth E. Ley, Micah Hamady, Claire Fraser-Liggett, Rob Knight i Jeffrey I. Gordon. 2007. The Human Microbiome Project: Exploring the Microbial Part of Ourselves in a Changing World. „Nature” 449(7164): 804–810.
 • Tutton, Richard. 2004. They Want to Know Where they Came From”: Population Genetics, Identity, and Family Genealogy. „New Genetics and Society” 23(1): 105–120.
 • UNESCO. 1997. Powszechna Deklaracja o Genomie Ludzkim i Prawach Człowieka: http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_o_Genomie_Ludzkim_i_Prawach_Czlowiek8230_.pdf [15.01.2016].
 • UNESCO 2003. Międzynarodowa deklaracja w sprawie danych genetycznych z dnia 16 października 2003: http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Deklaracja_o_danych_genetycznych_PL.pdf [15.01.2016].
 • Van Dijck, José. 1998. Imagenation. Popular Images of Genetics. New Hampshire and London: Palgrave Macmillan.
 • Van Dijck, José. 1999. Cloning Humans, Cloning Literature: Genetics and the Imagination Deficit. „New Genetics and Society” 18(1): 9–22.
 • Vernot, Benjamin i Joshua M. Akey. 2014. Resurrecting Surviving Neandertal Lineages from Modern Human Genomes. „Science” 343(6174): 1017–1021.
 • Williams, Janet K., Lioness Ayers, Janet K. Specht, Kathleen J. Sparbel i Mary Lou Klimek. 2009. Caregiving by Teens for Family Members with Huntington Disease. „Journal of Family Nursing” 15(3): 273–294.
 • Zawisławska, Magdalena. 2011. Metafory w języku nauki. Na przykładzie nauk przyrodniczych. Warszawa: Wydawnictwa Wydziału Polonistyki UW.
 • Zeiler, Kristin. 2007. Who am I? When do „I” become another? An analytic exploration of identities, sameness and difference, genes and genomes. „Health Care Analysis” 15(1): 25–32.
 • Zhu, Baoli, Xin Wang i Lanjuan Li. 2010. Human Gut Microbiome: The Second Genome of Human Body. „Protein and Cell” 1(8): 718–725.
 • Zielinski, Sarah. 2012. Neanderthals... They’re Just Like Us? National Geographic News: http://news.nationalgeographic.com/news/2012/10/121012-neanderthals-science-paabo-dna-sex-breeding-humans/ [data wejścia: 15.04.2016].
 • Zierkiewicz, Edyta. 2013. Prasa jako medium edukacyjne. Kulturowe reprezentacje raka piersi w czasopismach kobiecych. Kraków: Impuls.
 • Netografia
 • http://vitagenum.pl [data wejścia: 1.02.2016].
 • http://www.test-dna.pl [data wejścia: 1.02.2016].
 • http://www.huntington.pl/o-nas [data wejścia: 1.02.2016].
 • https://www.23andme.com/en-int/ancestry/ [data wejścia: 1.02.2016].
 • https://www.dna-worldwide.com/ancestry-dna-test [data wejścia: 1.02.2016].
 • http://www.africanancestry.com/testimonials/ [data wejścia: 1.02.2016].
 • http://www.ancestry.com [data wejścia: 1.02.2016].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bfd5d361-a3b0-42a7-8416-b40ef322650d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.