Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 59 | 231-250

Article title

Szkolenie biblioteczne on-line w ośrodkach akademickich z perspektywy przemian ostatniej dekady

Content

Title variants

EN
Online Library Training in Academic Centers from the Perspective of Changes over the Last Decade

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju szkoleń bibliotecznych online; w niniejszych badaniach wykorzystano analizy stron internetowych bibliotek nadzorowanych przez MNiSW, wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród bibliotekarzy tworzących kursy biblioteczne, studium przypadku szkolenia oferowanego przez BG UMCS oraz wyniki ankiety ewaluacyjnej, dołączonej do ww. szkolenia.
EN
The article presents advancement in the area of online library training based on: the analysis of the web pages of the libraries being supervised by the Ministry of Science and Higher Education, the results of surveys conducted among the librarians responsible for the library trainings and a case study of the library training held by the Main Library of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin along with the results of the evaluation survey attached to the said training.

Year

Volume

59

Pages

231-250

Physical description

Dates

published
2018-07-18

Contributors

  • Biblioteka Główna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

References

  • Kurkowska E.J., Kursy on-line w polskich bibliotekach akademickich, „Przegląd Biblioteczny” 2014, z. 2, s. 208–224.
  • Kurkowska E.J., Przysposobienie biblioteczne on-line w bibliotekach uniwersyteckich: próba oceny, „E-mentor” 2014, nr 3, s. 45–51, DOI: 10.15219/em55.1108.
  • Moczadło R., Kurs online z przysposobienia bibliotecznego – studium przypadku, „E-mentor” 2008, nr 2, [online], http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/24/id/535 [dostęp: 18.11.2017].
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach Dz.U. Nr 128, poz. 897, [online], http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20071280897 [dostęp: 18.11.2017].
  • Wodecki A., Jasińska M., Grad-Grudzińska M., Projekt Wirtualny Kampus UMCS, [online], http://docplayer.pl/15400522-Projekt-wirtualny-kampus-umcs.html [dostęp: 18.11.2017],
  • Wodecki A., Polski e-learning z perspektywy 10 lat. Jak było? Jak jest? Jak będzie?, [online], http://www.e-edukacja.net/osma/referaty/Sesja_4_1.pdf [dostęp: 18.11.2017].
  • Wojnarowicz S., Szkolenie biblioteczne w kontekście rozwoju form komunikacji. Z doświadczeń Biblioteki Głównej UMCS, [online], http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/nba/wojnarowicz.stanislawa.php [dostęp: 18.11.2017].
  • Wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego – publiczne uczelnie akademickie, [online], http://www.nauka.gov.pl/uczelnie-publiczne/wykaz-uczelni-publicznych-nadzorowanych-przez-ministrawlasciwego-ds-szkolnictwa-wyzszego-publiczne-uczelnie-akademickie.html [dostęp: 18.11.2017].
  • Żylińska P., Urbaniak M., System szkoleń bibliotecznych on-line jako obowiązkowe narzędzie współczesnej biblioteki akademickiej, „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 2015, nr 1, s. 51–56.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bfd6e361-c610-47df-8d4a-07512738255a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.