Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1 | 5-19

Article title

Docelowe podwyższenie kapitału jako instrument lewarowania kontroli właścicielskiej

Authors

Content

Title variants

EN
Authorised capital as an instrument for the leveraging of control over company

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Instytucja kapitału docelowego jest w polskiej praktyce rynkowej stosunkowo nowa. Pozostawienie zarządowi swobody w zakresie wyboru momentu przeprowadzenia emisji akcji, określenia podmiotów, które akcje te obejmą, oraz ustalenia terminu i formy wpłat za akcje, oznacza przyznanie mu części uprawnień walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Może to rodzić pokusę nadużycia i grozić transferem kontroli nad spółką w ręce wybranych przez zarząd podmiotów. Przewidując takie zagrożenie, ustawodawca zawarł w Kodeksie spółek handlowych szereg ograniczeń swobody decyzyjnej zarządu w tym zakresie. Ograniczenia te nie zmniejszają jednak w żaden sposób możliwości wykorzystania kapitału docelowego jako instrumentu lewarowania kontroli przez akcjonariuszy większościowych. W artykule przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego na zbiorowości polskich spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które miały dostarczyć odpowiedzi na pytanie o częstotliwość i sposób korzystania z instytucji prawnej, jaką jest emisja akcji w ramach kapitału docelowego. Badanie obejmowało trzy etapy. W pierwszym na podstawie analizy statutów zidentyfikowano spółki, w których uprawnienie to zostało przyznane zarządowi. W drugim etapie wyselekcjonowano spółki, w których zostało ono przez zarząd zrealizowane. A w trzecim dokonano analizy parametrów emisji, z wykorzystaniem autorskiego wskaźnika stopnia lewarowania kontroli.

Year

Volume

1

Pages

5-19

Physical description

Contributors

author
 • Dr hab., Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

References

 • Adamska A. (2012),Mechanizmy lewarowania kontroli właścicielskiej w spółkach publicznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 690, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 51, Szczecin.
 • Adamska A. (2013), Własność i kontrola. Perspektywa akcjonariuszy spółek publicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Adamska A. (2015), Docelowe podwyższenie kapitału jako narzędzie zarządzania strukturą kapitału w spółkach publicznych, w: Struktura kapitału w przedsiębiorstwie w warunkach ekspansji, kryzysu i zjawisk upadłościowych, Grzywacz J. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Alchian A. (1996), Some Economics of Property Rights, w: Privatization: Critical Perspectives on the World Economy, G. K. Yarrow, P. Jasiński (red.), Routledge, London, New York.
 • Aluchna M., Dzierżanowski M., Przybyłowski M., Zamojska-Adamczak A. (2005), Analiza empiryczna relacji między strukturami nadzoru korporacyjnego a wskaźnikami ekonomicznymi i wyceną spółek notowanych na GPW, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Barca F., Becht M. (2001), The Control of Corporate Europe, Oxford University Press, New York.
 • Cronqvist H., Nilsson M. (2003), Agency Costs of Controlling Minority Shareholders, „Journal of Financial and Quantitative Analysis”, Vol. 38, No. 4.
 • Dudycz T. (2013), Działalność inwestycyjna spółek debiutujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Dyck A., Zingales L. (2002), Private benefits of control: An international comparison, NBER Working Paper 8711, Cambridge.
 • Dzierżanowski M. (2003), Ewolucja struktury własności i kontroli polskich korporacji – obraz modelu polskiego rynku kapitałowego i systemu corporate governance, w: Finanse przedsiębiorstwa wobec procesów globalizacji, Pawłowicz L., Wierzba R. (red.), Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk.
 • http://www.bankier.pl/inwestowanie
 • http://www.stockwatch.pl
 • Kidyba A. (2011), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 2, wyd. 8, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Maciąg M. (2012), Konstrukcja kapitału docelowego w prawie polskim na tle wybranych praw obcych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Postrach K. (2014), Problem ukrytych aportów w spółkach publicznych, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. 91, nr 2.
 • Radwan A. (2004), Prawo poboru w spółce akcyjnej, C.H. Beck, Warszawa.
 • Renneboog L. D. R. (2007), Ownership, managerial control and the governance of companies listed on the Brussels Stock Exchange, w: Corporate Governance and Corporate Finance: A Europe Perspective, van Frederikslust R. A. I., Ang J. S., Sudarsanam P. S. (red.), Routledge, New York.
 • Report on the Proportionality Principle in the European Union (2007), ISS Europe, ECGI, Shearman & Sterling, http://ec.europa.eu/internal_market/company/shareholders/indexb_en.htm, dostęp dnia 10.12.2009.
 • Rodrigues U. (2011), Corporate Governance in an Age of Separation Ownership from Ownership, „Minnesota Law Review”, Vol. 95.
 • Shleifer A., Vishny R. W. (1986), Large Shareholders and Corporate Control, „Journal of Political Economy”, Vol. 94, No. 3.
 • Urbanek P. (2011), Rynek kontroli nad korporacją w warunkach zamkniętego modelu kontroli (na przykładzie polskich spółek publicznych), „Zeszyty Naukowe”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków, nr 9.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Ksh), t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bfdb8027-8980-41eb-80b4-c43b325bf1d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.