Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4 | 3 | 8-23

Article title

Rozdział własnościowy przedsiębiorstw energetycznych zintegrowanych pionowo a problematyka inwestorów finansowych w świetle przepisów dyrektywy 2009/72/WE

Content

Title variants

EN
Ownership unbundling of vertically integrated energy companies and the issue of financial investors in the light of Directive 2009/72/EC

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest omówienie najbardziej restrykcyjnej formy unbundlingu, tj. rozdziału własnościowego przedsiębiorstw energetycznych zintegrowanych pionowo oraz wpływu niniejszego instrumentu regulacyjnego na działalność inwestorów finansowych, w kontekście nowych regulacji prawnych wprowadzonych w ramach tzw. trzeciego pakietu energetycznego.
EN
The aim of this article is to shed some light on ownership unbundling provisions, as well as their impact on financial investors, in the context of new rules introduced under the so-called Third Energy Package.

Year

Volume

4

Issue

3

Pages

8-23

Physical description

Dates

online
2015-05-31
printed
2015-05-31

Contributors

 • Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki

References

 • Będkowski-Kozioł M., Kierunki zmiana polskiego prawa energetycznego w świetle regulacji dyrektyw 2003/54/WE oraz 2003/55/WE w sprawie wspólnych zasad dla rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu ziemnego, KPP, nr 1 2004
 • Będkowski-Kozioł M., Komentarz do art. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2009
 • Kohutek K., Komentarz do art. 4, [w:] K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów: komentarz, Lex/el. 2008
 • Kohutek K., Komentarz do rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz.U.UE.L.04.24.1), Lex/el. 2005
 • Kohutek K., Komentarz do rozporządzenia Rady WE i Parlamentu Europejskiego nr 1/2003 z dnia 16.12.2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie przepisów konkurencji w art. 81 i 82 Traktatu, Lex/el. 2006
 • Muras Z., Komentarz do art. 9d ustawy Prawo energetyczne, [w:] M. Swora, Z. Muras (red.), Prawo energetyczne. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2010
 • Nojek B., Unbundling jako prawna forma ochrony konkurencji w sektorze energetycznym, [w:] M. Wierzbowski, R. Stankiewicz (red.), Współczesne problemy prawa energetycznego, LexisNexis, Warszawa 2010
 • Nowak B., Ownership unbundling jako instrument wspierania konkurencji i inwestycji na rynku energetycznym, [w:] M. Cherka, F. Elżanowski, M. Swora, K.Wąsowski (red.), Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2010
 • Nowak B., Rozdział przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo w sektorze energii elektrycznej i gazu na podstawie dyrektywy elektroenergetycznej i gazowej. Mit czy rzeczywistość?, SE Nr 2/2007
 • Pielow J., Ehlers E., The Constitutional Challenge o of Ownership Unbundling – a European and German Perspective, UNECOM Discussion Paper, DP 2008-01
 • Radziński M., Unbundling jako instrument liberalizacji sektora energii elektrycznej w świetle przepisów prawa konkurencji, PUG 2014, nr 10
 • Skoczny T., Przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji, [w:] J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne polityki, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2006
 • Styczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, LexisNexis, Warszawa 2011
 • Szydło M., Prawo konkurencji a regulacja sektorowa, Wolter Kluwer, Warszawa 2010
 • van Vyve C., Financial Investors and the Unbundling Provisions for TSOs, EEELR, April 2014
 • Walaszek-Pyzioł A., Energia i prawo, LexisNexis, Warszawa 2002
 • Zafirova Z. , Unbundling the network: the case for ownership unbundling, „International Energy Law and Taxation Review” 2007
 • Zajdler R., Komentarz do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE (Dz. U.UE.L.09.211.55), Lex/el

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-5749

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bfeeb787-e45d-4a18-9ed1-79179b2b43ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.