Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 1 (59) | 39-55

Article title

Przymus adwokacko-radcowski w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym

Authors

Content

Title variants

EN
Compulsory legal representation in the proceedings before the Constitutional Tribunal

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł ma na celu przedstawienie przymusu adwokacko-radcowskiego w postępowa-niu przed Trybunałem Konstytucyjnym, głównie w oparciu o orzecznictwo Trybunału odnoszące się do tej instytucji. W tym celu przedstawiono istotę przymusu adwokacko--radcowskiego oraz jego zakres, a także wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe. Za-wrócono też uwagę na udział prawników zagranicznych przed TK. W zakończeniu na-tomiast podniesiono potrzebę reformy tej instytucji.
EN
The aim of the article was to analyze compulsory legal representation in the proceedings before the Constitutional Tribunal, mainly based on jurisprudence of the Constitutional Tribunal related to this institution. For this purpose, the essence and scope of this institution, as well as subjective and objective exclusions have been presented. Attention was also paid to the participation of foreign lawyers in the proceedings before the Constitu-tional Tribunal. Finally, the need to reform this institution was raised.

Year

Issue

Pages

39-55

Physical description

Dates

published
2021-02-27

Contributors

author
 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • Bodio J., Przymus adwokacko-radcowski – uwagi o stanie obecnym i perspektywach zmian, „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” 2015, nr 1.
 • Cieśliński A., Wspólnotowe prawo gospodarcze, t. II, Warszawa 2007.
 • Dąbrowski M., Prawo do sądu administracyjnego w świetle standardów wynikających z treści art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2016, nr 3.
 • Domagalski M., Czy przyszedł czas na prawników kasatorów, „Rzeczpospolita” z 18 maja 2011 r.
 • Ereciński T., Kilka refleksji o przymusie adwokacko-radcowskim, [w:] XX lat samorządu radców prawnych 1982–2002.
 • Księga jubileuszowa, red. J. Żuławski, Warszawa 2002. Klatka Z., Ustawa o radcach prawnych. Komentarz, Warszawa 1999.
 • Klatka Z., To nas dotyczy, „Radca.pl. Kwartalnik OIRP w Katowicach”, 2016, nr 1.
 • Kłak C., Przymus adwokacko-radcowski a skarga na przewlekłość postępowania, „Ius No-vum” 2012, nr 1.
 • Masternak-Kubiak M., Procedura postępowania w sprawie skargi konstytucyjnej [w:] Skarga konstytucyjna, red. J. Trzciński, Warszawa 2000.
 • Łukasik K., Konstytucyjne prawo do sądu „każdego” a przymus adwokacko-radcowski w sprawie skargi kasacyjnej w postępowaniu przed Sądem Najwyższym, „Annales Uni-versitatis Mariae Curie-Sklodowska” 2013, sectio G, vol. LX.
 • Paździor M., Instytucjonalny model skargi kasacyjnej w Polsce, [w:] Ewolucja demokra-cji przedstawicielskiej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Paździor, B. Szmulik, Lublin 2013.
 • Piechocki M., Adwokat w Unii Europejskiej, „Rzeczpospolita” z 12 lipca 2014 r.
 • Pilich M., Kasator: Czy grozi nam prawnicza kasta – adwokatów kasacyjnych, „Rzecz-pospolita” z 14 maja 2014 r.
 • Rybka M., Obronaz urzędu a przymus adwokacko-radcowski, „Przegląd Prawno-Eko-nomiczny” 2009, nr 8.
 • Urbaniak M., Odmowa sporządzenia skargi konstytucyjnej przez profesjonalnego pełno-mocnika wyznaczonego z urzędu, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2018, t. XL.
 • Wilk J., Pozycja procesowa doradcy podatkowego w postępowaniu sądowoadministracyj-nym po nowelizacji ustawy proceduralnej, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpiecze-nia” 2016, nr 5.
 • Zalewski Ł., NSA wytyka błędy pełnomocnikom i oddala skargi, „Dziennik. Gazeta Praw-na” z 9 listopada 2017 r.
 • Zembrzuski T., Dostępność skargi kasacyjnej w procesie cywilnym, Warszawa 2008.
 • Zembrzuski T., Kilka uwag o przymusie adwokacko-radcowskim w postępowaniu przed Sądem Najwyższym po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, „Przegląd Są-dowy” 2006, nr 1.
 • Zembrzuski T., Skarga kasacyjna. Dostępność w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2082-1212

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bff59002-1bce-4700-874f-f4c0d0fa462d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.