Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 45 | 8(533) | 18-23

Article title

PRZYCIĄGANIE CZY WYPYCHANIE? O MOTYWACH ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ KOBIETY

Selected contents from this journal

Title variants

EN
PULLING OR PUSHING? ON THE MOTIVES OF STARTING A BUSINESS BY WOMEN

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Polska z odsetkiem 33,4% znajduje się w czołówce krajów pod względem odsetka firm prowadzonych przez kobiety. Dostępność kapitału, polityka publiczna, edukacja i szkolenia to niektóre z czynników stanowiące ramowe uwarunkowania przedsiębiorczości, w ramach których budzą się motywacje kobiet do podjęcia decyzji o założeniu własnej firmy. Część z tych motywów ma charakter pozytywny, w literaturze określane są jako pull factors, i należą do nich m.in.: potrzeba niezależności, chęć uzyskania wyższych dochodów czy spełnienie swoich aspiracji zawodowych. Inne motywy mają wydźwięk negatywny i nazywane są push factors – wymuszają stworzenie dla siebie miejsca pracy. Zaliczyć do nich można np. brak możliwości znalezienia zatrudnienia czy brak satysfakcji z pracy najemnej. Na podstawie analizy literatury oraz wyników badań w artykule opisane zostały determinanty rozwoju przedsiębiorczości oraz motywy zakładania działalności gospodarczej. Artykuł dotyczy tego, dlaczego kobiety decydują się uruchomić własną działalność gospodarczą – co je popycha lub przyciąga do prowadzenia własnego biznesu.
EN
Poland with a percentage of 33.4% is among the top countries in terms of the percentage of companies run by women. Availability of capital, public policy, education and training are some of the factors constituting framework conditions for entrepreneurship, within which motivations of women to make decisions about starting their own business arouse. Some of these motives are positive, in literature they are referred to as “pull factors”, and include, among others, the need for independence, the desire to earn higher income or fulfill their professional aspirations. Other motives have a negative connotation and are called „push factors”, forcing them to create a workplace for themselves. These include, for example, lack of employment opportunities or lack of satisfaction with wage labour. In the article, on the basis of the analysis of literature and research results, the determinants of entrepreneurship development and the motives behind setting up a business are described. This article deals with why women decide to start their own business. What pushes or attracts them to run their own business.

Year

Volume

45

Issue

Pages

18-23

Physical description

Contributors

 • Instytut Studiów Politycznych PAN

References

 • Audretsch D. (2001), Research issues relating to structure, competition, and performance of small technology-based firms, „Small Business Economics”, Vol. 16, nr 1, s. 37–51.
 • Balcerzak-Paradowska B., Bednarski M., Głogosz D. i in. (2011), Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Beqo I., Gehrels S.A. (2014), Women entrepreneurship in developing countries: A European example, „Research in Hospitality Management”, Vol. 4, No. 1–2, s. 97–103.
 • Dawson Ch., Henley A. (2012), „Push” versus „pull” entrepreneurship: an ambiguous distinction?, „International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research”, Vol. 18, Issue 6, s. 697–719.
 • Dibrell C., Davis P., Craig J. (2008), Fuelling innovation through information technology in SMEs, „Journal of Small Business
 • Management”, Vol. 46, No. 2, s. 203–218.
 • Fabińska M. (2016), Aktywność przedsiębiorcza kobiet w Polsce i na świecie w świetle badań regionalnych, w: A. Marjańki, C. Loera (red.), Firmy rodzinne – wyzwania współczesności, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XVII, zeszyt 6, część I, Wydawnictwo SAN, Łódź-Warszawa.
 • Fransson B. (2011), Women’s Entrepreneurship and Innovation, Country Report, Sweden, Power Lake AB, Stockholm.
 • Kelley D., Bosma N., Amorós J.E. (2010), Global Entrepreneurship Monitor, Global Report, Babson College.
 • Kirkwood J. (2009), Motivational factors in a push-pull theory of entrepreneurship, „Gender in Management: An International Journal”, Vol. 24, nr 5, s. 346–364.
 • Lisowska E. (2008), Analiza położenia kobiet na rynku pracy, w: R. Kasprzak, E. Lisowska (red.), Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem. Podręcznik dla przedsiębiorczej kobiety, SGH, Warszawa.
 • Orhan M., Scott D. (2001), Why women enter into entrepreneurship: an explanatory model, „Women in management Review”, Vol. 16(5), s. 232–243.
 • Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Sörensson A., Dalborg C. (2017), Female entrepreneurs in nature-based businesses: working conditions, well-being, and everyday life situation, „Society, Health & Vulnerability”, 8: sup1, 1306905.
 • Tarnawa A., Węcławska D., Nieć M., Zbierowski P. (2017), Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor – Polska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, GEM, Warszawa.
 • World Bank Group (2018), Women, Business and the Law 2018, World Bank, Washington D.C.
 • Verhuel I., Thurik A.R. (2006), Explaining female and male entrepreneurship at the country level, Zoetermeer.
 • Verheul I., Thurik A.R. (2003), Explaining the entrepreneurial activity rate of woman: A macrolevel perspective, SCALES-paper N200304, EIM Business and Policy Research, Zoetermeer.
 • Zawód: Prezeska! Diagnoza przedsiębiorczości kobiet (2017), Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c001db88-4b84-4c4c-acad-720a81ddcb42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.