Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(23) | 37-52

Article title

Relacje intymne we współczesnym świecie

Content

Title variants

EN
Intimate Relations in the Present-Day World

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niewątpliwie jesteśmy obecnie świadkami głębokiej zmiany społeczno-kulturowej. Rdzeń tej przemiany koncentruje się wokół kategorii jednostki, która definiowana jest jako wyemancypowany z tradycyjnych przynależności i więzi grupowych, autonomiczny i refleksyjnie działający podmiot w zupełnie nowym „teatrze życia codziennego”. Klarujący się nowy ład, określany mianem „kultury indywidualizmu”, przenikając dzisiejsze społeczeństwo odciska swe piętno także w wymiarze relacji międzyludzkich, przekształcając sferę intymności. Powszechna dzisiaj tematyzacja Ja jawić się może także jako przeszkoda w dbałości o My. Zjawisko to, rzutując w istotny sposób na relacje międzyludzkie, tworzy podatny grunt dla niepewności, rozczarowania i poczucia braku bezpieczeństwa, wyznaczając tym samym ramy dzisiejszej „wyemancypowanej intymności”. Niniejszy artykuł jest próbą uchwycenia przemian, jakie zachodzą na polu intymności w kontekście współczesnego indywidualizmu.
EN
Undoubtedly, the recent years have seen a profound socio-cultural change. The core of the change is formed by the category of the individual that is defned as an autonomous subject alienated from traditional affliation and group ties, reflectively acting in a completely new ‘theatre of everyday life’. The new order, called a ‘culture of individualism’, which permeates the present-day society, sets its stamp also on human relations, transforming the intimate sphere. The thematisation of ‘I’, so common nowadays, may appear as an impediment to take care of ‘we’. The phenomenon having a signifcant effect on human relations lays the ground for diffdence, disappointment and a sense of insecurity, providing a framework for today’s ‘emancipated intimacy’. The article is an attempt to capture the changes that take place in the sphere of intimacy in the context of the present-day individualism.

Year

Issue

Pages

37-52

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

References

 • Adamski, F. (2002). Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Amato, P.R., Booth, A., Johnson, D., Roberts, S.J. (2007). Alone Together. How Marriage in America is Changing. Cambridge–London: Harvard University Press.
 • Bauman, Z. (2000). Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Sic!.
 • Bauman, Z. (2007). Razem, osobno. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Bawin-Legros B. (2004). Intimacy and the New Sentimental Order. Current Sociology, 52 (2), 241–250.
 • Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: WN Scholar.
 • Beck, U., Beck-Gernsheim, E. (1995). The Normal Chaos of Love. Cambridge: Polity.
 • Bell, D. (2014). Kulturowe sprzeczności kapitalizmu. Warszawa: WN PWN.
 • Bokszański, Z. (2007). Indywidualizm a zmiana społeczna. Warszawa: WN PWN.
 • Castells, M. (1997). The Power of Identity. Malden: Blackwell Publishers.
 • CBOS (2013). Społeczne oceny alternatyw życia małżeńskiego. Pobrane z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_032_13.PDF (17.11.2017).
 • Czernecka, J. (2011). Wielkomiejscy single. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • Foucault, M. (2000). Historia seksualności. Warszawa: Czytelnik.
 • Fromm, E. (2000). O sztuce miłości. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 • Fromm, E. (2005). Ucieczka od wolności. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik.
 • Gdula, M. (2009). Trzy dyskursy miłosne. Warszawa: Ofcyna Naukowa.
 • Giddens, A. (2012a). Nowoczesność i tożsamość. Warszawa: WN PWN.
 • Giddens, A. (2012b). Socjologia. Warszawa: WN PWN.
 • Giddens, A. (2015). Przemiany intymności. Warszawa: WN PWN.
 • GUS (2017). Rocznik demografczny. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 • Grochalska, M. (2013). Kobiety w związkach jako ofary dyskursu „szczęśliwej rodziny”. W: K. Slany (red.), Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Hofstede, G. (2000). Kultury i organizacje. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Jacyno, M. (2007). Kultura indywidualizmu. Warszawa: WN PWN.
 • Kocik, L. (2002). Wzory małżeństwa i rodziny. Od tradycyjnej jednorodności do współczesnych skrajności. Kraków: Krakowska Szkoła Wyższa im. A.F. Modrzewskiego.
 • Kopaliński, W. (1998). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojezycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Kwak, A. (2014). Współczesne związki heteroseksualne: małżeństwa (dobrowolnie bezdzietne), kohabitacje, LAT. Warszawa: WA Żak.
 • Olcoń-Kubicka, M. (2009). Indywidualizacja a nowe formy wspólnotowości. Warszawa: WN Scholar.
 • Popenoe, D. (2009). Cohabitation, Marriage and Child Wellbeing: A Cross-national Perspective. Social Science and Public Policy, 46 (5), 429–436.
 • Renzetti, C.M., Curran, D.J. (2005). Kobiety, meżczyźni i społeczeństwo. Warszawa: WN PWN.
 • Sennett, R. (2009). Upadek człowieka publicznego. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.
 • Sikorska, M. (2012). Coraz mniej rodziny, coraz więcej jednostek, czyli o przemianach sfery życia rodzinnego w Polsce 2012. W: A. Jasińska-Kania (red.), Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej sie Europie. Warszawa: WN Scholar.
 • Slany, K. (2002). Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków: NOMOS.
 • Styk, J. (1988). Ewolucja chłopskiego systemu wartości. Lublin: UMCS.
 • Suwada, K. (2013). Miłość erotyczna w procesie cywilizacji. Próba interpretacji koncepcji Norberta Eliasa. Kraków: NOMOS.
 • Sztompka, P. (2012). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Torczyńska-Jarecka, M. (2005). Samotność z wyboru jako alternatywny styl życia. W: U. Kusio (red.), Kulturowe wyzwania XXI wieku. Szkice z socjologii, antropologii i psychologii społecznej. Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe.
 • Tyszka, Z. (2001). Rodzina współczesna – jej geneza i kierunki przemian. W: Z. Tyszka, Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian. Poznań: WN UAM.
 • Wojciszke, B. (2000). Psychologia miłości. Intymność – Namietność – Zaangażowanie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c004c5e4-e975-46ce-bdd2-f149524eb1be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.