Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 66 | 2: Historia - Selected Papers in English | 79-101

Article title

The Attitude of Uniate Bishops towards Calendar Reforms in the Latter Half of the 18th Century

Authors

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The Polish version of the article was published in Roczniki Humanistyczne vol. 59, issue 2 (2011). The provisions of the Union of Brest guaranteed the use of the Julian calendar in the Uniate Church. In the second half of the 18th century, as a result of the socio-political changes and the so-called reduction in holidays in the Latin Church the question of a reformed calendar was brought up among the hierarchs of the Uniate Church. Its elaboration and corresponding debates showed that the calendar was clearly considered to be an element of identification for all the faithful and an important factor creating a sense of separateness and identity in the multidenominational and multinational Polish Republic. The issue of reforming the calendar used by the Uniate Church was raised at the Great Sejm, but a new list of feasts was compiled by Uniate bishops during the congress of 17th September 1790 held in Warsaw. The hierarchy of the Uniate Church was also obliged to take a stance on the changes in the calendar introduced by the invading countries. The actions taken by Uniate hierarchs in the 18th century reflect an attempt to combine economic reasons with religious ones as well as social influences dictated by the ideas of the Enlightenment.

Contributors

author
 • Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

References

 • Bieńkowski, Ludomir. “Organizacja Kościoła wschodniego w Polsce [Organisation of the Eastern Church in Poland].” Kościół w Polsce, vol. 2 [The Church in Poland], edited by Jerzy Kłoczowski, 781–1049. Kraków: Znak, 1968.
 • Chotkowski, Władysław. Kościół w Galicyi 1772–1780. Historyja polityczna Kościoła w Galicyi za rządów Maryi Teresy [The Church in Galicia in 1772–1780. The political history of the Church in Galicia under Maria Theresa]. Vol. 2. Kraków: G. Gebethner i Spółka, 1909.
 • Cubrzyńska-Leonarczyk, Maria. “Warszawskie powiązania supraskiej drukarni oo. Bazylianów [Warsaw connections of the Basilians’ print house in Supraśl].” Śladami unii brzeskiej [Tracing the Union of Brest], edited by Radosław Dobrowolski and Mariusz Zemło, 275–98. Lublin−Supraśl: Acta Collegia Suprasliensis, 2010.
 • Flynn, James T. “Iraklii Lisowski, Metropolitan of the Uniate Chuch (1806–09) and Reform in the Russian Empire.” The Slavonic and East European Review 77 (1999): 93–116.
 • Frick, David A. “Dzwony Wilna: mierzenie czasu w mieście wielu kalendarzy [The bells of Wilno: measuring time in a city of many calendars].” Czas i kalendarz [Time and calendar], edited by Zdzisław Kijas, 237–270. Kraków: Papieska Akademia Teologiczna, 2001.
 • Kalinka, Walerian. Sejm Czteroletni [The Four-Year Sejm]. Vol. 2. Warszawa: Wydawnictwo Wolumen, 1991.
 • Knychalska, Agnieszka. “Kwestia unicka w czasie Sejmu Czteroletniego [The Uniate question during the Four-Year Sejm].” Studia z dziejów XVII i XVIII wieku [Studies in the 17th and 18th century history], edited by Krystyn Matwijowski and Bogdan Rok, 163–169. Wrocław: Instytut Historyczny Uniwersyteatu Wrocławskiego, 2003.
 • Kracik, Jan. “‘Nieposłuszne Kościołowi Dziatki.’ Reakcja społeczna na papieską redukcję świąt w Polsce w 1775 r. [“Children disobedient to the Church.” Social response to the papal reduction of feasts in Poland in 1775].” Analecta Cracoviensia 26 (1995): 501–509.
 • Liedke, Marzena. “Recepcja kalendarza gregoriańskiego przez litewską jednotę ewangelicko-reformowaną w świetle akt synodalnych i korespondencji. Jeszcze jeden przyczynek do dziejów wprowadzania reformy gregoriańskiej w Rzeczypospolitej [Reception of the Gregorian calendar by the Lithuanian Evangelical Reformed Union in light of synodal acts and correspondence. Yet another contribution to the history of the Gregorian reform in the Polish Republic].” Człowiek wobec miar i czasu w przeszłości [People in the face of measurements and time in the past], edited by Marzena Liedke and Piotr Guzowski, 76–88. Kraków: Wydawnictwo Avalon, 2007.
 • Nabywaniec, Stanisław. “Diecezja przemyska greckokatolicka 1772-1795 [The Eastern Catholic diocese of Przemyśl 1772–1795].” Premislia Christiana 5 (1992/93): 9–294.
 • Nabywaniec, Stanisław. Unicka archidiecezja kijowska w okresie rządów arcybiskupa metropolity Felicjana Filipa Wołodkowicza 1762–1778 [The Uniate Archdiocese of Kiev under Metropolitan Archbishop Felicjan Filip Wołodkowicz 1762–1778]. Rzeszów: Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, 1998.
 • Nowakowski, Przemysław. Problematyka liturgiczna w międzywyznaniowej polemice po Unii Brzeskiej (1596-1720) [Liturgical issues in the inter-faith polemics following the Union of Brest (1596–1720)]. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT, 2004.
 • Осадчий Володимир. “Ілюзії чи відчай? Лист архиєпископа полоцького Іраклія Лісовського на тлі історії унії в Російській імперії на прикінці XVIII ст.” Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 5 (2007): 217–225.
 • Sakowicz, Eugenjusz. Kościół prawosławny w Polsce w epoce Sejmu Wielkiego [East Orthodox Church in Poland during the Fourth-Year Sejm]. Warszawa: Warszawska Metropolia Prawosławna, 1935.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0074844-40f6-4d6b-b0ae-aa4071d0eafe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.