Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 10 | 2 | 80-85

Article title

Monitorowanie procesu kształcenia ucznia – e-dziennik

Content

Title variants

EN
Monitoring the Student’s Education Process – e-Class Register

Conference

Edukacja-Technika-Informatyka

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
ziennik elektroniczny w założeniu ma przynieść korzyści trzem stronom procesu edukacji: uczniowi, rodzicowi i nauczycielowi. Dla ucznia winien stanowić informację zwrotną i pełnić rolę motywacyjną. Dostęp rodzica do e-dziennika ma na celu zintensyfikowanie wzajemnej komunikacji ze szkołą. Nauczyciel natomiast zyskuje narzędzie wspomagające go w procesie dydaktycznym i sprawozdawczym. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy te założenia znajdują potwierdzenie w rzeczywistości.
EN
An e-class register is intended to benefit the three parties of the education process: the student, the parent and the teacher. For the student, it should provide feedback and act as an incentive. Parent’s access to the e-class register is aimed at intensifying mutual communication with the school. The teacher gains a tool to assist him in the didactic and reporting process. The article is an attempt to answer the question whether these assumptions are confirmation in real.

Year

Volume

10

Issue

2

Pages

80-85

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

 • ORCID: 0000-0001-5889-9643, profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersyteckie Centrum Dydaktyczne, Polska

References

 • Centrum Informatyki ZETO SA (2014). Podręcznik nauczyciela dla modułu e-Dziennik. Białystok
 • Czerski, W. (2017). Gotowość nauczycieli do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno- -komunikacyjnych. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Działdowski, A. (2018). E-dzienniki w praktyce. PC World. Pobrane z: http://dreamtec.pl/uploads/ news/c1e294a6f1425642df4e9241541ecdfe.pdf (10.02.2018).
 • Kowalski, P. (2014). Bezpieczeństwo danych w e-dziennikach, PC World. Pobrane z: https://www.pcworld.pl/porada/Bezpieczenstwo-danych-w-e-dziennikach,397123.html (10.02.2018).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16.07.2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz.U. 2009, nr 116, poz. 977.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29.08.2014 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz.U. 2014., poz. 1170.
 • Szyling, G. (2010). Ocenianie kształtujące, czyli o niejednoznaczności. W: B. Niemierko, M.K. Szmigel (red.), Teraźniejszość i przyszłość oceniania szkolnego (s. 118-129). Toruń: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjne.
 • Tomaszewska, A., Bartnikowska, W., Bartosiewicz, I., Hazeńska, K., Kulig, A., Sowisz, D., Michalak, K. (2014). E-dziennik jako element kultury informacyjnej szkoły. Edukacja Humanistyczna, 2(31).
 • Tuczyński, K. (2017). Elektroniczny system zarządzania szkołą – studium przypadku na przykładzie Liceum Uniwersyteckiego. Edukacja – Technika – Informatyka, 2(20), 217-224.
 • Wowra, W. (2010). Dziennik lekcyjny w Sieci. PC World. Pobrane z: https://www.pcworld.pl/ news/Dziennik-lekcyjny-w-Sieci,358365.html (10.02.2018).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c00e139f-b16f-4b42-9859-f48253518c47
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.