Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 16 | 1(37) | 49-63

Article title

Sustainable development concept in Polish strategic documents

Content

Title variants

PL
Koncepcja zrównoważonego rozwoju w polskich dokumentach strategicznych

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The concept of sustainable development has been the most widely accepted concept of development in recent years. Its popularity has made it difficult to imagine a strategy paper not containing a reference to it. Because the concept of sustainable development is difficult to define, different understandings of the concept can be found in strategy papers. Some strategies refer directly to a definition of sustainable development, which can be found in these strategies, while others refer to concepts deriving from sustainable development. This article aims to present the way sustainable development is understood in Polish country strategy papers. Individual documents have been analysed in order to verify the way in which they refer to the concept of sustainable development.
PL
Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest najpowszechniej akceptowaną w ostatnich latach koncepcją rozwoju. Jej popularność spowodowała, że trudno sobie wyobrazić dokument strategiczny, który nie odwoływałby się do niej. Z uwagi na trudności z definiowaniem koncepcji zrównoważonego rozwoju w dokumentach tych można znaleźć różne jej rozumienie. Cześć strategii odwołuje się wprost do definicji zrównoważonego rozwoju - możemy nich znaleźć definicję zrównoważonego rozwoju - a w innych natomiast znajdujemy odwołanie do koncepcji wynikających ze zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu jest przedstawienie jak zrównoważony rozwój rozumiany jest w polskich dokumentach strategicznych funkcjonujących na szczeblu krajowym. Dokonano analizy poszczególnych dokumentów, zweryfikowano w jaki sposób odnoszą się one do koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Year

Volume

16

Issue

Pages

49-63

Physical description

Dates

published
2016-03

Contributors

 • Wrocław University of Economics, Poland

References

 • Białek, E. (2007). Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. Problemy ekorozwoju – Problems of sustainable development 2(2): 67-73.
 • Borys, T. (2005). Zrównoważony rozwój jako przedmiot pomiaru wskaźnikowego. In: Borys, T. (eds.). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju: 22-61. Warszawa–Białystok: Ekonomia i Środowisko.
 • Borys, T. (2010). Zrównoważony rozwój jako wyzwanie edukacyjne. In. Borys, T. (eds.). Edukacja dla zrównoważonego rozwoju Tom I Edukacja dla ładu zintegrowanego: 25-40. Białystok-Wrocław: Ekonomia i środowisko.
 • Borys, T. (2005). Indicators for sustainable development – polish experiences. Warszawa-Białystok: Ekonomia i Środowisko.
 • Burchard-Dziubińska, M. (2013). Zielona gospodarka jako nowy obszar zainteresowania ekonomii, referat na IX Kongres Ekonomistów Polskich.
 • Department for Environmental, Food and Rural Affairs (2003). Changing Patterns UK Government Framework for sustainable production and consumption. London.
 • Fundacja Karkonoska (2008). Raport realizacji ekspertyzy „Analiza wskaźników zrównoważonej produkcji i konsumpcji w ramach przygotowania oraz realizacji Programu na rzecz zrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji”. Jelenia Góra-Warszawa.
 • Hull, Z. (2008). Filozoficzne i społeczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju. Problemy ekorozwoju – Problems of sustainable development 3 (1): 27-31.
 • Joniewicz, T. (2014). Zrównoważone zamówienia publiczne w praktyce. Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe, Warszawa: Fundacja Centrum CSR.
 • Jstrzębska-Smolaga, H. (2000). W kierunku trwałej konsumpcji – dylematy, zagrożenia, szanse. Warszawa: PWN.
 • Komisja Europejska (2010). Komunikat Komisji Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. KOM (2010) 2020 wersja ostateczna.
 • Kosicka, M.; Kosicki, J.; Stec, U., (2003). Sytuacja gmin w Polsce i strategie ich rozwoju. Wieś i Rolnictwo 3 (120): 210-217.
 • Kowalczyk, M. (2011). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju turystyki. Człowiek i Środowisko 35 (3-4): 35-50.
 • Krasowicz, S.; Oleszek, W. (2013). Idea zrównoważonego rozwoju rolnictwa jako płaszczyzna do współpracy środowisk naukowych. Puławy: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa.
 • Kusterka, M. (2003). Jakość życia w aspekcie wybranych wskaźników ekorozwoju. In. Tomczyk-Tołkacz, J. (eds.). Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii: 190-198. Jelenia Góra: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • Marks, M.; Michalska-Żyła, A. (2005). Potencjał lokalny a preferowane kierunki rozwoju gmin wiejskich. Na przykładzie województwa łódzkiego. Wieś i Rolnictwo 2 (127): 142-155.
 • Michałowski, A. (2012). Ecosystem services in the light of a sustainable knowledge-based economy. Problems of sustainable development 7 (2): 97-106.
 • Michna, W. (2005). Polska polityka rolna i rozwoju wsi w warunkach wdrażania wspólnej polityki rolnej. Warszawa: IERiGŻ z.127.
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (2012). Strategia Sprawne Państwo 2020.
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (2013). Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. „Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności”.
 • Ministerstwo Gospodarki (2013). Strategia Innowacyjności i efektywności gospodarki “Dynamiczna polska 2020”.
 • Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska (2014). Strategia Bezpieczeństwa Energetycznego i Środowiska perspektywa do 2020 r.
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2013). Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020.
 • Ministerstwo Obrony Narodowej (2013). Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej 2022.
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2013). Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020.
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2012). Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2010). Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2012). Strategia Rozwoju Kraju 2020.
 • Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (2013). Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku.
 • OECD (2014). Development Cooperation Report 2014 Mobilising Resources for Sustainable Development.
 • Oleszko-Kurzyna, B. (2008). Rozwój zrównoważony rolnictwa wobec wymogów Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Zeszyty Naukowe SGGW – Problemy Rolnictwa Światowego 4(19): 326-333.
 • Our common future (1987). The World Commission on Environment and Development. Oxford: Oxford University Press.
 • Pawłowski, A. (2006). Wielowymiarowość rozwoju zrównoważonego. Problemy ekorozwoju – Problems of sustainable development 1 (1): 23-32.
 • Pearce, D.; Turner, R. K. (1990). Economics of Natural Resources and the Environment. New York: Harvest Whetsheat.
 • Perez de las Heras, M., (2004). Manual del turismo sostenible: como conseguir un turismo social, economico y ambientalmente responsible. Madrid: Mundi-Prensa Libros.
 • Przesmycka, N. (2011). Systemy certyfikacji budownictwa zrównoważonego – BREEAM i CSH. Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. – OL PAN.
 • Rada Ministrów (2012). Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, M. P. 2012.
 • Rifkin, J. (2011). The third industrial resolution. How lateral power is transforming energy, the economy, and the world. New York: Palgrave Macmillan.
 • Rifkin, J. (2014). The industrial revolution, powered by oil and other fossil fuels is spiraling into a dangerous endgame, www.thethirdindustrialrevolution.com.
 • Rogall, H. (2010). Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka. Warszawa: Zysk i s-ka.
 • Ryszawska, B. (2013). Zielona gospodarka – teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Skowrońska, A. (2009). Rola polityki logistycznej państwa we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Skowroński, A. (2006). Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego. Problemy ekorozwoju – Problems of sustainable development 1(2): 47-57.
 • Swarbrooke, J.(1999). Sustainable tourism management. New York: CABI Publishing.
 • Szyja, P. (2015). Zielona gospodarka w Polsce – stan obecny i perspektywy. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 41(1): 432-447.
 • Talmon-Gros, L. (2014). Development patterns of material productivity. Convergence or divergence? New York: Springer.
 • The Government Center for Strategic Studies (2000). Poland 2025-Long-term Sustainable Development Strategy.
 • United Nations (1992). Report of the United Nations conference on environment and development. Rio de Janeiro, 3-14 June 1992. Available at: http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm. Accessed 15 January 2016.
 • Urbaniec, M. (2015). Sustainable Development Indicators in Poland: Measurement and System Evaluation. Entrepreneurial Business and Economics Review 3(1): 119-134.
 • Woś, A. (1998). Rozwój zrównoważony. In. Encyklopedia agrobiznesu. Warszawa: Fundacja Innowacja.
 • Woś, A., Zegar J.S. (2002). Rolnictwo społecznie zrównoważone. IERiGŻ: Warszawa.
 • Zegar, J. S. (2012). Współczesne wyzwania rolnictwa. Warszawa: PWN.
 • Zrównoważone budownictwo a wsparcie państwa i samorządów. Available at: http://www.dzp.pl/files/Art/ThinkTank-BUDOWNICTWO.pdf. Accessed 15 January 2016.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2081-8319

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c00f3860-3799-4161-878e-73ef58e098cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.