Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1 | 7-18

Article title

Nauki społeczne o pracy i zatrudnieniu w chaosie edukacji na rzecz dostosowania się do globalnych i terytorialnych zmian

Authors

Content

Title variants

EN
Social Science about Work and Income in the Chaos of Education for adapting to Global and Territorial changes

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W naukach społecznych dyskusja nad kulturą, cywilizacją, chaosem w edukacji niewielkie ma wsparcie ze strony gremiów politycznych i ekonomiczno-gospodarczych. Wynika to z niewiedzy o nieświadomych mechanizmach decyzyjnych dużych grup społeczno-zawodowych, zwłaszcza pracowników najemnych. Chaos edukacyjny ujawnia się w związku z niedostosowaniem szkolnictwa i szkoleń do potrzeb i możliwości rynku pracy i zatrudnienia. Polska pedagogika pracy podejmuje problematykę dotyczącą orientacją zawodową, konfliktami społecznymi pomiędzy pracodawcami i pracownikami oraz nową pracą i wpływem postępu naukowo-technicznego na zmiany w edukacji.
EN
In the social sciences discussion over culture, civilization, chaos in education has little support from the political, economic and business bodies. This is due to the ignorance of the unware decision-making mechanisms of large socio-professional groups, especially hived men. Educational chaos is being revealed in connection with the inadequacy of education and training to the needs and opportunities of the labor and employment market. Polish labor pedagogy takes issues concerning professional orientation, social conflicts between employers and employees and new work and influence of scientific and technical progress, over changes in education.

Year

Issue

1

Pages

7-18

Physical description

Dates

published
2015-06-30

Contributors

 • Politechnika Koszalińska

References

 • Bauman Z., Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Wyd. WAM, Kraków 2006, w: http://64.233.183.104/search?q=cache:pqI6VKSHs18J:czytelnia.onet.pl [2007-11-01].
 • Baron-Polańczyk E., Chmura czy silos? Nauczyciel wobec nowych trendów ICT, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011.
 • Bergmann F., Die freiheitleben, Schwarzwald 2005. F. Bergmann, S. Friedland, Neue Arbeit kompakt, Freiburg 2007.
 • Cywilizacja. Największe wynalazki i odkrycia naukowe. Sensacje ostatniego półwiecza, Jubileuszowa Kolekcja Polityki, Zeszyty 1-11, Warszawa 2008.
 • Czerny J., Czy prawo Moor’a zdetronizuje osobę ludzką? Katowice 2005, [w:] K. Wenta, Pedagogika pracy w cywilizacji bitowej, [w:] B. Baraniak (red.), Wartości w pedagogice pracy, Wydawnictwo: Instytut Badań Edukacyjnych i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu, Warszawa – Radom 2008.
 • Falkiewicz-Szult M., W kierunku gospodarki rozwijającej człowieka – seminarium prof. Frithjofa Bergmanna, Edukacja Humanistyczna 2012, nr 2.
 • Gnitecki J., Przemiany informatyki oraz cywilizacji i edukacji informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Poznań 2005.
 • Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2004, [w:] K. Wenta, Sens pracy w społeczeństwie wiedzy, [w:] R. Gerlach (red), Praca człowieka w XXI wieku. Konteksty – wyzwania – zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierz Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008.
 • Kaczor S., Wychowanie człowieka – obywatela – pracownika w zmieniających się czasach, [w:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod hasłem: Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierz Wielkiego, Bydgoszcz -Ciechocinek, 26-28. 04. 2005 r.
 • Kołotko G. W., Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Wydawca: Pruszyński Media Sp. o. o., Warszawa 2013.
 • Konsumpcjonizm, [w:] http://64.233.183.104/search?q=cache:Wd68Z4TT2TkJ:pl, wikipedia. org/wiki/Konsumpcjonizm+konsu… [2007-10-31].
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, PWN, Warszawa 1967.
 • Kwiatkowski S. M., Drogi i bezdroża kształcenia zawodowego w Polsce w latach 1945-2004. Próba wybiórczo-retrospektywnego spojrzenia, [w:] Konferencja, Drogi i bezdroża polskiej oświaty w latach 1945-2004, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa, 10 luty 2005.
 • Kwiatkowski S. M., Kierunki rozwoju pedagogiki pracy, [w:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod hasłem: Pedagogika pracy i …, op. cit.
 • Lewowicki T., Pedagogika pracy i andragogika wobec europejskiej integracji i globalizacji – uwagi prowokacyjne, [w:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod hasłem: Pedagogika pracy i …, op. cit.
 • Marciszewski W., Nauka we współczesnej cywilizacji, w: Z. Cackowski, J. Kmita, K. Szaniawski, P. J. Smoczyński, Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1987.
 • Mancini P., Hallin D., Systemy medialne, Wydawnictwo Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2007.
 • Morin E., Duch czasu, PWN, Warszawa 1965.
 • Markowski A., Pawelec R., Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych, Wydawnictwo WILGA, Warszawa 2001.
 • Niemiec J., Oświata dorosłych w realiach i dialogu, [w:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod hasłem: Pedagogika pracy i …, op. cit.
 • Nowacki T. W., Polskie tradycje w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod hasłem: Pedagogika pracy i …op. cit.
 • Prokopowicz P., Pawi ogon – ewolucyjne spojrzenie na kulturę konsumpcyjną, w: http://krytyka.org/pokaz_artykul.php?id=22 [2007-09-11].
 • Starzyk T., Nadchodzi czas zaciskania pasa, [w:] Bankier.pl Polski Portal Finansowy 2012.11.17.
 • Sztumski J., Wyzwania wynikające dla pedagogiki pracy i andragogiki z przynależności do Unii Europejskiej i postępującej globalizacji, [w:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod hasłem: Pedagogika pracy i …, op. cit.
 • Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, Copyright by dilithium Press, Ltd., New York 1989.
 • Wenta K., Chaos cywilizacyjny w edukacji w chmurach i silosach, Problemy Profesjologii, Nr 2/2014.
 • Wenta K., Edukacja do zawodu(ów) na chaotycznym rynku pracy, w: B. Pietrulewicz (red.), Edukacja – praca – rynek pracy, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego. Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2010.
 • Wenta K., Kultura, praca i technologia informacyjna na rynku zatrudnienia i edukacji, w: S. Flejterski (red.), Co z tą pracą. Pomorze Zachodnie w perspektywie interdyscyplinarnej i międzynarodowej, Wydawnictwo „ZAPOL”, Szczecin 2013.
 • Wenta K., Pedagogika pracy w cywilizacji bitowej, [w:] B. Baraniak (red.), Wartości w pedagogice pracy, Wydawca: Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Warszawa – Radom 2008.
 • Wenta K., Sens pracy w społeczeństwie wiedzy, [w:] R. Gerlach (red), Praca …, op. cit.
 • Wenta K., Teoria chaosu w dyskusji nad pedagogiką, Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1507-4943

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0147ab4-849c-45a3-84fb-d100913cb1a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.