Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 12. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych | 85-97

Article title

Rola geoinformacji we współdziałaniu jednostek samorządu terytorialnego z przedsiębiorcami

Content

Title variants

EN
The Role of Geoinformation in Partnership Between Local Government Units and Business

Conference

Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autorka niniejszego artykułu zwraca uwagę na integracyjną rolę geoinformacji we wspieraniu polityki przestrzennej i kształtowaniu koncepcji inteligentnego miasta, opartego na partnerstwie. Inspiracją do jego napisania był film Inteligentne miasto Aarhus, zaprezentowany na konferencji w Gdańsku 25 września 2015 r. w ramach projektu „Ekologia Konstruktywnie”. Aby moc dobrze zarządzać przestrzenią z udziałem interesariuszy zainteresowanych trwałym rozwojem danego terytorium, potrzebna jest kompletna, dobrej jakości informacja o polityce przestrzennej. Przedmiotem badań prowadzonych przez autorkę w latach 2010–2012 były złożone zagadnienia związane z implementacją w Polsce Dyrektywy INSPIRE, dotyczące zagospodarowania przestrzennego (land use) oraz identyfikacja właściwych zbiorów danych, które powinny być udostępniane w ustanowionej w Europie infrastrukturze informacji przestrzennej (IIP). W podsumowaniu wyników badań jakościowych autorka wykazuje aktualność postawionych tez, w tym najistotniejszej związanej z brakiem w Polsce definicji terminu „dokument planistyczny”, co stanowi jedną z głównych przyczyn opisywanych problemów. Ponadto zaprezentowała refleksję na marginesie analizy wyników zamówienia pierwszego w Polsce Opracowania projektu standardowych modeli danych planistycznych oraz profilu metadanych dla opracowań planistycznych (2011) i zacytowała wypowiedzi z wywiadów specjalistów (2011–2012). Przedstawiła również aktualny stan prawny dotyczący omawianego zagadnienia oraz przywołała późniejsze opracowania autorstwa innych badaczy. Autorka wskazała także na najbardziej kontrowersyjne interpretacje stosowania przepisów oraz podała rekomendacje dalszych działań jako głos w toczącym się dyskursie
EN
The article underlines the integrative role of geo-information in support of policies and shaping of the concept of Smart City based on partnership. The movie Smart city Aarhus, presented at a conference in Gdansk on 25 September 2015 – Project Ecology Constructively3 – was an inspiration to write the article. To manage the space well, with the participation of the stakeholders interested in sustainable development of the territory, a complete, good quality information about the spatial policies is needed. The object of the research conducted in 2010–2012 was to present complex issues related to the implementation of the INSPIRE Directive in Poland in the subject of “land use” and the identification of relevant data sets, which should be made available in the established European Spatial Information Infrastructure (IIP). A summary of the results of qualitative research is presented, the author also shows the topicality of the posed thesis, most essentially associated with the lack of Polish definition of “planning document”, one of the main causes of reported problems. The article presents a reflection on the sidelines of the analysis of the results of the contract, the first in Poland, entitled “The Elaboration of Draft Standard Models of Planning Data and Metadata Profile for Planning Studies” (2011) and quotes statements from interviews of professionals (2011–2012).The current legal status has been presented and the elaborations of other authors were invoked in the article, showing the most controversial interpretations of the application of the regulations, and finally recommendations for further action were presented as the voice of the author in the ongoing discourse.

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Insytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Poland

References

 • Annoni, A. (2011). Inspire and the Digital Agenda for Europe, Spatial Information for Poland and Europe. Annals of Geomatics, IX(5),PTIP, Warszawa.
 • Borsa, M. (2015). Polityka przestrzenna w Polsce w latach 2004–2013. Wybrane regionalne i lokalne polityki publiczne w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 • Domański, T., Markowski T. (red.) (2002). Skuteczna promocja miasta i regionu podstawowym zadaniem marketingu terytorialnego Marketing terytorialny, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, T. CXII, Warszawa.
 • Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 14.03.2007 ustanawiająca Infrastrukturę Informacji Przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej.
 • D2.8.III.4 Data Specification on Land Use – Draft Guidelines. (2015, 12 listopada). Pozyskano z: http:// inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_LU_v3.0.pdf
 • Engelke, D. (2008; 2015, 12 listopada). “FLAIR Project reference” in Land Use Management for Sustainable European Cities (LUMASEC) Baseline study. Pozyskano z: http://urbact.eu/fileadmin/ Projects/LUMASEC/outputs_media/LUMASEC_Baseline_Study.pdf
 • Ekologia konstruktywnie – projekt Collegium Mazovia, Siedlce i Ministerstwo Ochrony Środowiska. (2015, 12 listopada). Pozyskano z: www.ekologiakonstruktywnie.pl
 • Hanzl, M. (2012, 10 grudnia). Monitoring procesów zagospodarowania przestrzennego na poziomie gminnym z zastosowaniem technologii SIP. Pozyskano z: http://ptip.org.pl//download/files/RG2007z4- Hanzl3.pdf.
 • Informatiemodel Ruimtelijke Ordering 2012 IMRO2012. (2015, 12 listopada). Pozyskano z: http://ro-standaarden.geonovum.nl/2012/IMRO/1.2/IMRO2012-v1.2.pdf
 • Jarczewski, W. (2007). Duch przedsiębiorczości w proinwestycyjnych działaniach władz lokalnych – Kraków. Przedsiębiorczość – Edukacja, 3, 71–80.
 • Kotler, P., Asplund, C., Rein I., Haider, D., (1999). Marketing places Europe. London: Pearson Education.
 • Malczewski, P. (2015, 12 listopada). Autorska ocena projektu standardowych modeli danych oraz profilu metadanych dla opracowań planistycznych oraz „Profilu Metadanych Plan4All” wraz z autorską analizą w zakresie branżowego profilu metadanych w zagospodarowaniu przestrzennym pod katem rożnic i skutkow dla tworzonej infrastruktury informacji przestrzennej wynikające z doświadczeń projektowych – Seminarium 1–2 grudzień 2011. Pozyskano z: https://www.igpim.pl/wp-content/ uploads/2013/01/Profil_metadanych_PM.pdf
 • Parzyński, Z., Chojka, A. (2013). Infrastruktura Informacji Przestrzennej w UML. Geodeta Sp. z o.o.
 • Płaziak M., Rachwał, T. (2015). „Przedsiębiorczy region” – zarys koncepcji w świetle analizy roli przedsiębiorczości w krajowej strategii rozwoju regionalnego, Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 37–49.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2013 z dnia 21 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1089/2010 w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące operacyjności zbiorow i usług danych przestrzennych.
 • Rossa, M., Gogołek, W., Łukasiewicz, A. (2009). Geostandardy, metadane i dyrektywa INSPIRE: poradnik metodyczny Zintegrowanego Systemu Kartografii Geologicznej IKAR, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa
 • Schrank, M., Neuschmis, J., Petti, D., Wassenburger, W. (2012, 10 sierpnia). Interoperability, SDI and spatial planning, Plan4all Project Interoperability. Pozyskano z: www.Plan4all.eu/extractor / fileReader.php?file=plan4all-book-web.pdf
 • Stelmach-Fita, B. (2011). Udostępnienie treści planistycznych w celu zintegrowanego zarządzania przestrzenią miejską, Miasto zwarte. Miasto rozproszone. Materiały ogolnopolskiej konferencji Doktorantów Wydziału Architektury, Warszawa, 4–5.11.2011.
 • Stelmach-Fita, B. (2012). Publiczny dostęp do danych o zagospodarowaniu przestrzennym w celu zintegrowanego zarządzania przestrzenią miejską: potrzeby i ograniczenia (rozprawa doktorska, obrona w 2013), Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.
 • Stelmach-Fita B. (2014). Publiczny dostęp do danych o zagospodarowaniu przestrzennym: potrzeby i ograniczenia, Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju, Seria Monografie, Gospodarka Przestrzenna.
 • Strzelecki, Z. (2015). Rozdział I. Polityka regionalna w Polsce w latach 2004–2013. Wybrane zagadnienia regionalne i lokalne. Polityki publiczne w Polsce, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze i informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489 z poźn. zm.).
 • Wells, L., Wint, A., (2000), Marketing a country: promotion as a tool for attracting foreign investment. Washington Duch FIAS.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c025b5be-e39a-47d5-a1c0-28bac240c8de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.