Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3 | 66-78

Article title

KONTROLA DECYZJI UZNANIOWYCH SPRAWOWANA PRZEZ SĄDY ADMINISTRACYJNE

Title variants

EN
REVIEW ADOPTED BY ADMINISTRATIVE COURTS TO EXAMINE DISCRETIONARY DECISIONS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne decyzji wydanych przez organy administracji publicznej na podstawie upoważnienia do uznania administracyjnego. Autor przedstawia dorobek doktryny prawa administracyjnego oraz orzecznictwo sądów administracyjnych wskazując w szczególności na aktualne poglądy. Autor zastanawia się nad samą dopuszczalnością kontroli decyzji uznaniowej. Wskazuje na różnice i podobieństwa decyzji związanej i decyzji uznaniowej. Odpowiada na pytania: czy dopuszczalne jest przeprowadzenie kontroli decyzji uznaniowej przez sąd administracyjny na podstawie kryterium celowości? Czy też sąd może brać pod uwagę tylko kryterium legalności? Podstawowe wnioski artykułu to brak różnic pomiędzy decyzją związaną, a decyzją uznaniową w zakresie kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne, dopuszczenie kryterium celowości, gdy kryterium to wynika z przepisów upoważniających organ do wdania decyzji uznaniowych oraz spostrzeżenie, że sądy administracyjne w coraz większym stopniu rozciągają pojemność kontroli co do zgodności z prawem, tak żeby obejmowała ona również sprawdzenie słuszności wydanej decyzji uznaniowej.
EN
The article concerns the criteria of review adopted by administrative courts to examine decisions issued by public authorities at their administrative discretion. The author presents views of legal commentators and judicial decisions with respect to administrative law and the case law of administrative courts, specifically investigating the current views. The author reflects on whether it is essentially admissible to review a discretionary decision. He also shows the differences and similarities between a mandatory decision and a discretionary decision and answers the following question: is it admissible to review a discretionary decision by an administrative court on the basis of the criterion of expediency or is the court only authorized to consider the criterion of legality? According to the main conclusions of the article there are no differences between a mandatory decision and a discretionary decision as far as the review by the administrative courts is concerned; the criterion of expediency is permitted if such a criterion emanates from the regulations empowering the authority to make discretionary decisions; it has also been observed that administrative courts increasingly expand the review capacity to ensure compliance with law, so that any such review could also be used to verify the correctness of the discretionary decision which has been issued.

Year

Issue

3

Pages

66-78

Physical description

Dates

published
2015-10-25

Contributors

 • Uniwersytet Wrocławski, Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego

References

 • [1.]Adamiak B, Borkowski J., Postępowania administracyjne i sądowo administracyjne, Warszawa 2009, s. 363.
 • [2.]Bar L., Sądowa kontrola decyzji administracyjnych, „Prokuratura i prawo” z. 3/ 1973, s 12-13.
 • [3.]Bigo T., Longchamps F., Kontrola administracji, „Studia Prawnicze” nr 7/ 1965, s. 23.
 • [4.]Bigo T., Kontrola uznania administracyjnego, „Gazeta Administracji” nr 14A/ 1959, s. 65.
 • [5.]Błaś A., [w:] Prawo administracyjne, (red.) J. Boć, Wrocław 2007, s. 324.
 • [6.]Błaś A., Sądowa kontrola decyzji uznaniowych (problemy jednolitości orzecznictwa NSA), [w:] Jedność systemu prawa a jednolitość orzecznictwa sądowo-administracyjnego i administracyjnego w sprawach samorządowych, (red.) Skrzydło-Niżnik I., Dobosz P., Kraków 2001, s. 67.
 • [7.]Jagielski J., Kryterium legalności w kontroli administracji publicznej, „Kontrola Państwowa” nr 1/ 2003, s. 16.
 • [8.]Jędrzejewski S., w sprawie sądowej kontroli aktów administracyjnych, „Nowe Prawo” nr 4/ 1972, s. 548.
 • [9.]Łętowski J., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990, s. 168-169.
 • [10.]Łętowski J., w sprawie zakresu rzeczowego sądownictwa administracyjnego, „Prokuratura i prawo” z. 5/ 1982, s. 36-37.
 • [11.]Matan A., [w:] Postępowanie administracyjne ogólne, Łaszczyca G., Martysz C., Matan A., Warszawa 2003, s. 96.
 • [12.]Mincer M., Uznanie administracyjne, Toruń 1983, s. 63-64, jak również Jaśkowska M., Uznanie administracyjne a inne formy władzy dyskrecjonalnej, [w:] System prawa administracyjnego, (red.) Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A., Warszawa 2010, s. 260-261.
 • [13.]Ochendowski E., Prawo administracyjne, część ogólna, Toruń 2001, s. 190-191.
 • [14.]Starościak J., Swobodne uznanie władz administracyjnych, Warszawa 1948, s. 105.
 • [15.]Sylwestrzak A., Kontrola administracji, Koszalin 1998, s. 10.
 • [16.]Świątkiewicz J., Przedmiotowy zakres sądowej kontroli legalności decyzji administracyjnych, „Prokuratura i prawo” z. 3/ 1980 s. 14-15.
 • [17.]Zimmermann M., Wywłaszczenie. Studium z dziedziny prawa publicznego, Lwów 1933, s. 227.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0269c1d-4de1-40b8-86ad-d0f59ab71a2a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.