Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 13. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości | 352-366

Article title

Przedsiębiorczość w edukacji inżynierów – doświadczenia i plany w zakresie edukacji „ku przedsiębiorczości” studentów Politechniki Gdańskiej

Content

Title variants

EN
How to Teach Entrepreneurship to Engineers? Case Study of Gdansk University of Technology

Conference

Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
We współczesnych uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych przedsiębiorczość jednostki postrzega się jako podstawę do osiągania przez nią sukcesu osobistego i zawodowego. Tymczasem polski system edukacji wydaje się nie dostrzegać ważności szeroko pojętego kształcenia ekonomicznego (ku przedsiębiorczości). Brakuje go w programach kształcenia. Obowiązkowa edukacja w zakresie przedsiębiorczości odbywa się tylko na poziomie szkoły średniej (poziom 3 – ISCED 2011). Na poziomie wyższym zarezerwowana jest niemal wyłącznie dla studentów kierunków biznesowych (Studenci ostatniego roku, 2010). To władze instytucji edukacyjnych (uczelni) decydują (i szukają źródeł finansowania) o włączaniu do programów kształcenia kursów (zajęć) z zakresu przedsiębiorczości. Głównym celem artykułu jest przedstawienie doświadczeń Politechniki Gdańskiej w tworzeniu kompleksowego modelu wsparcia rozwoju wiedzy, umiejętności i zachowań przedsiębiorczych studentów – przyszłych inżynierów. Autorki przedstawiły również metody nauczania wykorzystywane w ramach przedmiotów z zakresu przedsiębiorczości dedykowanych studentom kierunków inżynierskich. Pogłębioną analizę zakresu merytorycznego, stosowanych metod nauczania i spodziewanych wyników (umiejętności nabywanych przez studentów) przeprowadzono dla trzech wybranych kursów przedsiębiorczości prowadzonych na różnych wydziałach uczelni.
EN
Entrepreneurship as behavioural trait is identified as one of the determinants of achieving personal and professional success. Meanwhile, the Polish education system seems to omit the economic (entrepreneurial) education in its obligatory educational programs. The mandatory education in entrepreneurship takes place only at the upper secondary education (level 3 – ISCED 2011). At the tertiary education it is reserved almost exclusively for business studies (Studenci ostatniego roku, 2010). It is up to the authorities of educational institutions – on each level of education – to decide (and find finances) to include courses of entrepreneurship into basic educational programs. The main aim of the paper is to present the Gdansk University of Technology experiences in establishing the complex model of building up students’ entrepreneurial attitudes, including entrepreneurship teaching programs and curricula dedicated to future engineers. The authors also presented teaching methods (good practices) used in entre-preneurship courses for engineers and the list of competencies that students acquire through these type of classes. In-depth analysis of the substantive scope, teaching methods and the results (skills acquired by students) was performed for three selected courses of entrepreneurship realised by three different faculties.

Contributors

 • Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
 • Politechnika Gdańska Wydział, Zarządzania i Ekonomii

References

 • „Potencjał do rozwoju przedsiębiorczości wśród studentów ostatnich lat studiów województwa pomorskiego”. (2010). Gdańsk: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
 • Albert, F., Fournier, R., Marion, S. (1991). Developing entrepreneurial attitudes and management competence among scientists: the Groupe ESC Lyon’s experience. Entrepreneurship and Regional Development, 3(4), 349–362.
 • Birch, D.L. (1987). Job Creation in America: How Our Smallest Companies Put the Most People to Work. New York: Free Press.
 • Bygrave, W.D. (2003). The entrepreneurial process, W: W.D. Bygrave, A. Zacharakis (red.). The Portable bMBA in Entrepreneurship. New York: John Wiley and Sons.
 • Clark, B. (1998). The Entrepreneurial University: Demand and Response, Tertiary Education and Management, 4(1), 5–16.
 • Dickson, P.H., Solomon, G.T., Weaver, K.M. (2008). Entrepreneurial selection and success: does education matter? Journal of small business and enterprise development, 15(2), 239–258.
 • Fayolle, A. (2011). Entrepreneurship education, W: L.P. Dana (red.). World Encyclopedia of Entrepreneurship. Cheltenham UK, Northampton MA, 86–100.
 • Fayolle, A. (2013). Personal views on the future of entrepreneurship education, Entrepreneruship and Regional Development, 25, 7–8, 692–701.
 • Fiet, J.O. (2001). The theoretical side of teaching entrepreneurship, Journal of Business Venturing, 16, 1–24.
 • Hasse, H., Lautenschlager, A. (2011). The “teachability dilemma” of entrepreneurship, International Entrepreneurship and Management Journal, 7, 145–162.
 • Hindle, K. (2007). Teaching entrepreneurship at university: from the wrong building to the right philosophy. W: A. Fayolle (red.). The handbook of Research in Entrepreneurship Education, 1, Edvard Elgar Publishing, Cheltenham UK, Northampton MA, 104–126.
 • Lautenschlager, A., Haase, H. (2011). The myth of entrepreneurship education: seven arguments against teaching business creation at University. Journal of Entrepreneurship Education. 14, 147–161.
 • Mason, C., Arshed, N. (2013). Teaching entrepreneurship to university students through experiential learning, Industry & Higher Education, 27(6), 449–463.
 • Matusiak, K. (2010). Budowanie powiązań z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych. Warszawa: SGH.
 • Morris, M., Kuratko, D., Cornwall, R. (2013). Entrepreneurship Programs and the Modern University. Edward Elgar, Cheltenham UK, Norghampton MA.
 • Nowacki, F. (2013), Aktywność przedsiębiorcza uniwersytetu trzeciej generacji – uniwersytet czy przedsiębiorstwo, W: D. Burawski (red.). Uniwersytet trzeciej generacji. Stan i perspektywy rozwoju. Poznań: Europejskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości we Wrocławiu.
 • Popławski, W., Markowski, M., Forkiewicz, M. (2013). Przedsiębiorczość polskich szkół wyższych. Diagnoza, uwarunkowania, perspektywy. Raport z badań. Toruń: Wydawnictwo WSB.
 • Saini, J.S., Bhatia, B.S. (1996). Impact of entrepreneurship development programmes, Journal of Entrepreneurship, 5(1), 65–80.
 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 164.1365 z późn. zm.).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0366ec6-2943-485f-ba95-94a1d0c82e42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.