Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 9(45) | 1 | 73-87

Article title

Zamówienia innowacyjne jako czynnik wspierający rozwój innowacji

Title variants

EN
Innovative Contracts as a Factor Supporting the Development of Innovation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono i omówiono zamówienia publiczne, które mogą być czynnikiem wspierającym innowacje. Równocześnie wskazano, że zamówienia innowacyjne nie tylko wspierają innowacje, ale mogą być istotnym czynnikiem w rozwoju i funkcjonowaniu przedsiębiorstw i tym samym sposobem na zwiększenie przez nie zysków. Najpierw przedstawiono występującą w literaturze przedmiotu wieloznaczność definicji pojęcia innowacja, następnie zdefiniowano pojęcie zamówienie innowacyjne (dostawy, usługi i innowacyjnej roboty budowlanej). Wykazano, że innowacyjne zamówienia publiczne nie należy tylko definiować jako zamówienia dotyczące innowacyjnej dostawy, usługi czy też roboty budowlanej, ale także za takie zamówienia można uznać te, w których zamawiający wykorzystują nowe procesy i tryby udzielania zamówień publicznych. To między innymi wykorzystywanie nowych technologii, ulepszonych systemów produkcji i zarządzania przedsiębiorstwem jest kluczem do realizacji zamówień innowacyjnych. Na takie podejście, wskazali również uczestnicy rynku zamówień publicznych badani przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Następnie przedstawiono i omówiono innowacyjne tryby udzielania zamówień publicznych takie, jak: negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia, dialog konkurencyjny oraz nowy tryb partnerstwa innowacyjnego. Zaprezentowane tryby udzielania zamówień publicznych są trybami mającymi i mogącymi wspierać działania innowacyjne. W artykule podkreślono, że mimo promowania w ostatnich latach trybów odnoszących się do zamówień innowacyjnych, wykorzystanie ich pozostawia, niestety, wiele do życzenia. W głównej mierze powodzenie wymienionych trybów uzależnione będzie nie od ich promocji wśród zamawiających i wykonawców, lecz od faktycznych potrzeb dotyczących innowacyjnych zamówień publicznych oraz świadomości uczestników tego rynku.
EN
The article presents and discusses public procurement, which may be a factor supporting innovation. The text also points out that innovative procurement promotes innovation, as well as it can be an important factor in the development and functioning of businesses and a way to increase their profits. First, the ambiguity of the definition of the concept of innovation in the literature was described, then the concept of innovative procurement (deliveries, services and innovative construction) was defined. A study showed that innovative public procurement should not only be defined as procurement for an innovative supply, a service or a construction work, but also for those in which the procuring entities use new processes and modes of public procurement. The use of new technologies, improved production systems and enterprise management are the key to implementing innovative procurement. This approach was also indicated by public procurement market participants surveyed by the Polish Agency for Enterprise Development. Innovative modes of public procurement such as negotiation with announcement, negotiation without announcement, competitive dialogue and new mode of innovation partnership were presented and discussed. The presented modes of public procurement are modes that are likely to support innovative activities. The article stresses that, despite promoting the modes of innovative procurement in recent years, unfortunately their use leaves much to be desired. Mainly, the success of these modes will depend not on their promotion among the contracting entities and the contractors, but on the real needs for innovative public procurement and the awareness of the market participants.

Contributors

 • Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

References

 • Borowiec A.: Zamówienia publiczne jako instrument kreowania popytu na innowacje, Poznań: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 2013.
 • Brojak-Trzaskowska M.: Innowacyjność warunkiem rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2005, s. 18.
 • Kowalska A., Szut J.: Nowe podejście do zamówień Raport z badań 2013, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Nowicki H.: System zamówień publicznych jako regulacja prawna kreująca innowacyjność, w: Nowe podejście do zamówień publicznych-zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne, Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych 2011, s. 111.
 • OECD, Eurostat: Podręcznik OSLO MANUAL Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2008.
 • Panasiuk A.: Partnerstwo innowacyjne-pomoc w rozwoju innowacyjnej gospodarki, w: Kontrola Państwowa, Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli 2015, s. 155.
 • Raczkowski K.: Zarządzanie publiczne Teoria i Praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2015.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, Dz.U. 2015 r., poz. 2164; Dz.U. 2016 r., poz. 831.
 • Wasilczuk J.: Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw aspekty teoretyczne i badania empiryczne, Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 2005.
 • Wiktorowicz J.: Zamówienia publiczne motorem innowacyjności przedsiębiorstw – szanse i bariery, w: Nowe podejście do zamówień publicznych-zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne, Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych 2011, s. 213.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c036df01-86fb-4573-a6e7-db29d8e1dd2a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.