Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4 (26) | 23-50

Article title

Wpływ miejsca zamieszkania na realizację praw wyborczych w Polsce

Content

Title variants

EN
The impact of the place of residence on implementation electoral rights in Poland

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł porusza problematykę ograniczeń w czynnym i biernym prawie wyborczym ze względu na miejsce zamieszkania. W artykule omówiono obowiązujące po 1989 r. regulacje prawne dotyczące cenzusu zamieszkania. Zmiany w prawie wyborczym związane z miejscem zamieszkania spowodowane były przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Wiązało się to z przyznaniem praw wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego i częściowo w wyborach samorządowych obywatelom państw Unii Europejskiej, którzy mieszkają w Polsce. Pokazany został również problem prawidłowej weryfikacji miejsca zamieszkania w procedurze wyborczej. Autor zauważa również, że rozwiązania dotyczące cenzusu zamieszkania w samorządowym prawie wyborczym powinny ulec zmianom, gdyż obecnie obowiązujące przestają korespondować z rzeczywistością.
EN
The article focuses on the issue of restrictions on active and passive electoral law according to the place of residence. The article discusses regulations on the census of residencethat have been in force since 1989. Changes to the electoral law related to the place of residence were caused by the Polish accession to the European Union. This involved the granting of voting rights in elections to the European Parliament and partly in the local elections, to those citizens of the EU who live in Poland. This article shows a problem of proper verification of residence in the electoral process too. The author notices also that existing solutions concerning the census of residence in the local government election law should be changed, because the current ones do not correspond with reality.

Year

Issue

Pages

23-50

Physical description

Dates

published
2015-08-31

Contributors

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

References

 • Banaszak B., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Dąbrowski M., Ubezwłasnowolnienie częściowe a prawo wyborcze w świetle standardów europejskich, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2010, Nr 2–3.
 • Galster J., Szyszkowski W., Wasik Z., Witkowski Z., Prawo konstytucyjne, Toruń 1995.
 • Kisielewicz A., Komentarz do art. 19 Kodeksu wyborczego, [w:] Kodeks wyborczy. Komentarz, red. K.W. Czaplicki, B. Dauter, S.J. Jaworski, A. Kisielewicz, F. Rymarz, Warszawa 2014.
 • Michalak B., Sokala A., Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, Warszawa 2010.
 • Olejniczak-Szałowska E., Wyłączenie radnego ze składu rady gminy. Zagadnienia wybrane, „Samorząd Terytorialny” 1993, nr 3.
 • Słownik wyrazów bliskoznacznych, red. S. Skorupka, Warszawa 1990.
 • Skotnicki K., Opinia prawna w sprawie możliwości udziału w referendum lokalnym osób nieposiadających zameldowania na pobyt stały w świetle dyspozycji art. 3 ustawy o referendum lokalnym, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2013, nr 40.
 • Skotnicki K., Zasada powszechności w prawie wyborczym. Zagadnienia teorii i praktyki, Łódź 2000.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2008.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2082-1212

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0419828-87a2-49ac-b1b4-8147e83824e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.