Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 40 | 324-333

Article title

Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania działalności inwestycyjnej samorządów lokalnych

Content

Title variants

EN
Public-Private Partnership as a Form of Financing Investments of Local Governments

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W opracowaniu podjęto problematykę wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji zadań publicznych. Celem artykułu jest określenie stanu rynku partnerstwa publiczno- -prywatnego w Polsce, w tym charakterystyka struktury przedmiotowej i przestrzennej polskich projektów oraz analiza rozwoju rynku PPP na przestrzeni lat 2009–2013. Do rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce przyczyniło się uchwalenie nowych regulacji prawnych dotyczą-cych PPP. Skutkowało to liczbą 67 umów o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartych latach 2009–2013. Słabością polskiego rynku PPP jest niska skuteczność ogłoszonych postępowań. Rynek PPP w Polsce odróżnia od rynku w Europie i na świecie struktura przedmiotowa i podmio-towa, a także niska wartość realizowanych projektów. W Polsce istnieją w dalszym ciągu przeszkody, które utrudniają praktyczne wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego jako instrumentu realizacji zadań publicznych na szerszą niż dotychczas skalę, są to m.in.: problemy z finansowaniem, wysokie koszty przygotowania projek-tów, niedojrzałość instytucjonalna podmiotów publicznych, niedostateczny poziom wiedzy i do-świadczenia osób przygotowujących projekty, brak pozytywnych przykładów i wzorców dotyczą-cych stosowania PPP oraz krajowej strategii upowszechniania PPP, niepowodzenia tego typu projektów w przeszłości – znaczna liczba postępowań unieważnianych, a także bariery mentalne. Z uwagi na znaczny poziom skomplikowania, w projektach PPP nieodzowne staje się skorzystanie ze wsparcia zewnętrznych ekspertów, w szczególności w zakresie doradztwa finansowego, praw-nego i technicznego. Znacząca rola w upowszechnieniu formuły PPP spada na organy władzy centralnej, firmy doradcze oraz instytucje finansowe.
EN
The study concerns the use of the public-private partnerships in the implementation of the public tasks. The aim of this article is to determine the state of the market of the public-private partnerships in Poland, including characterization of the structure of Polish projects and analysis of the development of the PPP market in the years 2009–2013. Passing new laws concerning PPP contributed to the development of PPP in Poland. This resulted in 67 agreements on public-private partnership in years 2009–2013. The weakness of the polish PPP market is the low efficiency of published proceedings. PPP market in Poland differs from the market in Europe and the world structure and the low value the implemented projects. In Poland, there are still obstacles, which impede using public-private partnership as a mean to implement public tasks on a wider scale than ever, such as problems with financing, high costs of preparing projects, insufficient level of knowledge and experience, the lack of positive examples of applying PPP, numerous failures of such projects in the past – a significant number of projects has been cancelled. Due to considerable level of complexity support of external experts is indispensable, in particular in the range of finan-cial, legal and technical issues. A significant role in promoting PPP falls on the central authorities, consulting firms, and financial institutions.

Year

Issue

40

Pages

324-333

Physical description

Contributors

 • Katedra Ekonomiki i Zarządzania Uniwersytet Rzeszowski
author
 • Zakład Metod Ilościowych Uniwersytet Rzeszowski

References

 • Hajdys D., 2014, Partnerstwo publiczno-prywatne a polityka inwestycyjna samorządów, „Finanse Komunalne”, nr 3.
 • Hausner J. (red.), 2013, Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce, Centrum PPP, Warszawa [www.centrum-ppp.pl].
 • Herbst I, Jagusztyn-Krynicki T., Szewczyk P., 2013a, Rynek PPP w Polsce 2012, Raport Fundacji Centrum PPP [www.centrum-ppp.pl].
 • Herbst I., Jagusztyn-Krynicki T., 2013b, Raport z badania rynku PPP wśród przedsiębiorców, firm doradczych i instytucji finansowych, PARP, Warszawa [www.baza ppp.gov.pl].
 • Moszoro M., 2010, Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze użyteczności publicznej, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne. Przemyśl, przygotuj, przeprowadź, 2009, Praca zbio-rowa, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • Rutkowski J. (red.), 2010, Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce i jego funkcjono-wanie na przykładzie wybranych projektów, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Rynek PPP w Polsce 2009 r, Raport Investment Support pod patronatem Polskiej Agen-cji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Gazeta Samorządu i Administracji, W. Kępka, 2010 r. [www.ppp.gov.pl].
 • Rynek PPP w Polsce 2010, 2011 r, Raport Investment Support, Warszawa 2011, 2012 [www. ppp.gov.pl].
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. nr 169, poz. 1420 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz. 100 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz. 101 z późn. zm.).
 • Ząbkowicz A., 2005, Instytucje we współczesnej ekonomii [w:] Instytucje – fundament czy fasada polityki makroekonomicznej, WNE UW, Warszawa.
 • Zysnarski J., 2003, Partnerstwo publiczno-prywatne, teoria i praktyka, ODDK, Gdańsk.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c04c5f0f-f626-4920-9d1e-9dd3f9fe95d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.