Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | vol. 63, nr 11 | 40-54

Article title

Międzynarodowa konkurencyjność polskiej branży ziemniaczanej po przystąpieniu do Unii Europejskiej

Content

Title variants

EN
International competitiveness of the Polish potato industry after the accession to the European Union

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ocena zmian, jakie zaszły w wielkości, wartości oraz strukturze polskiej wymiany handlowej ziemniakami i produktami z ziemniaków, oraz konkurencyjności tej wymiany. Za miernik konkurencyjności przyjęto wskaźniki OE, TC, MP oraz CTOT. Wykazano, że po wstąpieniu Polski do UE widoczny jest wzrost eksportu ziemniaków i ich produktów. Polska jest eksporterem przede wszystkim produktów przetworzonych, tj. ziemniaków mrożonych oraz produktów skrobiowych. Największe zmiany z strukturze towarowej dotyczą rynku chipsów. Polska w ciągu badanego okresu zwiększyła eksport tych produktów o prawie 247% pod względem ilości, a o 91,5% pod względem wartości. Z kolei ilość importowanych chipsów zwiększyła się w analizowanym okresie aż o 1760%, ich wartość zaś o 1450%. Polska pod względem wartości ma przewagi komparatywne w przypadku ziemniaków oraz ich przetworów, natomiast wykazuje brak tych przewag w przypadku produktów skrobiowych.
EN
The aim of the article is to assess the changes that have occurred in the size, value and structure of Polish trade in potatoes and their products, as well as the competitiveness of this exchange. OE, TC, MP and CTOT indicators were adopted as a measure of competitiveness. It has been shown that after Poland’s accession to the EU, an increase in the exports of potatoes and their products is visible in terms of both quantity and value. Poland is mainly an exporter of processed products, i.e. frozen potatoes and starch products. The largest changes in the product structure relate to the chips market. During the period under review, Poland increased exports of these products by almost 247% in terms of quantity and by 91.5% in terms of value. However, the number of imported chips increased by as much as 1760% in the analyzed period, while their value by 1450%. Poland has comparative advantages in the case of potatoes and their products, while it shows a lack of these advantages in the case of starch products.

References

 • Budzowski, K. (2008). Ekonomiczne problemy handlu międzynarodowego. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., Oficyna Wydawnicza AFM.
 • Czakowski, D. (2017). Konkurencyjność międzynarodowa podstawowych produktów rolnych w Polsce przed i po akcesji do Unii Europejskiej (1994-2013). Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, (10), 161-180.
 • Dzwonkowski, W. (2006). Zmiany w produkcji i podaży ziemniaków. W: Rynek ziemniaka i ewolucja jego funkcjonowania oraz wpływ na proces transmisji cen. Warszawa: IERIGŻ-PIB, nr 53, 38-44.
 • Firlej, K., Kowalska, A. i Piwowar, A. (2017). Competitiveness and innovation of the Polish food industry. Agric. Econ. – Czech, (63), 502-509. Pobrane z https://doi.org/10.17221/111/2016-AGRICECON
 • IERiGŻ, ARR, MRiRW. (2006-2018). Rynek ziemniaka. Stan i perspektywy. Analizy Rynkowe, 30-45.
 • ITC. (b.d.). Pobrane z https://trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx
 • Iskra, W. (red.). (2004). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: Fundacja Innowacja. Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna.
 • Kowalska, A., Tarnowska, A. i Kovárník, J. (2017). Polish-Czech Trade in Agri-Food Products Before and after Accession to the European Union Hradec Economic Days, Vol. 7(1). Double-blind peer-reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2017, University of Hradec Králové, 449-459.
 • Kowalska, A.S. i Gurkowa, K. (2019). Changes in potato production and consumption in Poland in 2001-2019. Problems of World Agriculture, 19(3), 46-56. DOI: 10.22630/PRS.2019.19.3
 • MRiRW. (2018). Polish potato program. Pobrane November 1, 2019 z: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/program-dla-polskiego-ziemniaka
 • Olszańska, A. (2016). Handel zagraniczny Polski produktami mięsnymi w latach 1996-2014 – ocena tendencji na podstawie wybranych wskaźników. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 16(XXXI), 2, 232-241.
 • Piekutowska, A. (2014). Zmiany terms of trade w krajach rozwijających się. Optimum. Studia Ekonomiczne, 1(67), 115-127.
 • Radło, M. (2008). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar. Warszawa: Instytut Gospodarki Światowej – Szkoła Główna Handlowa, 3-15.
 • Weszła w życie nowa regulacja w zakresie znakowania pochodzenia ziemniaków (b.d.). Pobrane z http://www.sadyogrody.pl/handel_i_dystrybucja/106/weszla_w_zycie_nowa_regulacja_w_zakresie_ znakowania_pochodzenia_ziemniakow_wideo,18023.html
 • Woś, A. (2001). Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa. Warszawa: IERiGŻ, 30-34.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c04d9415-a040-4055-ac00-f2fdd27ea3ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.