Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 66 | 10: Glottodydaktyka | 175-189

Article title

Kompetencje nauczycieli języków obcych w kształceniu uczniów uzdolnionych językowo

Title variants

EN
Competences of Foreign Language Teachers in the Education of Linguistically Talented Students

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszym artykule podjęto próbę wyszczególnienia i opisania tych kompetencji, którymi powinien dysponować nauczyciel języków obcych, pracujący z uczniem uzdolnionym językowo na lekcji języka obcego. Punktem wyjścia dla podejmowanych rozważań jest omówienie zapisów prawnych, dotyczących kształcenia uczniów uzdolnionych, przedstawienie zakresu kompetencji nauczyciela języków obcych oraz scharakteryzowanie modelu kształcenia w szkole uczniów uzdolnionych językowo. Zasadniczą część artykułu stanowi analiza kompetencji w zakresie identyfikowania oraz rozwijania tychże zdolności na lekcji języka obcego.
EN
This paper attempts to list and describe competences that a foreign language teacher working with linguistically talented students should apply during foreign language classes. A discussion of the current legal regulations concerning the education of linguistically talented students, presentation of a range of competences of foreign language teachers and characteristics of a school education model for linguistically talented students will serve as a departure point for the said considerations. A substantial part of the paper deals with an analysis of competences in the area of identifying and developing those skills during foreign language lessons.

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski

References

 • Andrzejewska E., 2008, Kompetencje nauczyciela języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej, „Języki Obce w Szkole” nr 4, s. 42-47.
 • Cieślikowska J., 2012, Czy w polskim systemie oświaty potrzebni są pedagodzy zdolności?, w: Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców, red. W. Limont, J. Cieślikowska, D. Jastrzębska, Warszawa, s. 25-33.
 • Czerepaniak-Walczak M., 1999, Kompetencja: słowo kluczowe czy „wytrych” w edukacji, „Neodidagmata” XXIV, s. 53-66.
 • Dylak S., 1995, Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Poznań.
 • Fechner-Sędzicka I., 2013, Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej. Jak praktycznie i systemowo zorganizować edukację uczniów zdolnych na poziomie szkoły podstawowej?, Warszawa.
 • Fischer Ch., 2006, Grundlagen und Konzepte der Begabtenförderung, w: Begabtenförderung als Aufgabe und Herausforderung für die Pädagogik, red. Ch. Fischer, H. Ludwig, Münster, s. 66-77.
 • Holling H., Kanning, U.P., 1999, Hochbegabung. Forschungsergebnisse und Fördermöglichkeiten, Göttingen.
 • Reketat H., 2001, Offener Unterricht – eine Förderungsmöglichkeit für hoch begabte Kinder in Regelschulen?!, Münster.
 • Sobańska-Jędrych J., 2010, Uczeń zdolny – uczenie się i nauczanie języków obcych, Warszawa (niepublikowana rozprawa doktorska, Uniwersytet Warszawski Wydział Neofilologii).
 • Sobańska-Jędrych J., 2011, Rozwijanie zdolności do nauki języków obcych w szkole – raport z badań, w: Nauczanie języka obcego a specyficzne potrzeby uczących się, red. J. Knieja, S. Piotrowski, Lublin, s. 51-62.
 • Strykowski W., 2005, Kompetencje współczesnego nauczyciela, „Neodidagmata” XXVII/XXVIII, s. 15-28.
 • Szumski G., 1995, Dobór i kształcenie uczniów zdolnych. Studium porównawcze o legitymizacji instytucji edukacyjnych, Warszawa.
 • Taraszkiewicz M., 2001, Jak uczyć jeszcze lepiej! Szkoła pełna ludzi, Poznań.
 • Tönshoff W., 2004, Binnendifferenzierung im lernerorientierten Fremdsprachenunterricht, „Deutsch als Fremdsprache“ 4, s. 227-231.
 • Vock M., Preckel F., Holling H., 2007, Förderung Hochbegabter in der Schule. Evaluationsbefunde und Wirksamkeit von Maβnahmen, Göttingen.
 • Zawadzka E., 2004, Nauczyciele języków obcych w dobie przemian, Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c051915c-9349-40f3-8c87-e261ad462227
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.