Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 29 | 3 | 136-146

Article title

Przemiany w zarządzaniu gospodarką odpadami w Polsce w świetle zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Content

Title variants

EN
Conversions in management of waste economy in Poland in the light of changes of act on the maintenance of clearness of wastes and order in municipalities

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ocena zdolności finansowych polskiego społeczeństwa wobec przeobrażeńgospodarki odpadami. Kierunek tych przeobrażeń ukazują m.in. kolejne nowelizacje ustawyo utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Celem tych zmian jest przede wszystkim przeobrażeniepolskiej gospodarki odpadami zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej. Artykuł powstał jako rezultatbadania mechanizmów ustalania maksymalnych i minimalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadamikomunalnymi. Badanie opierało się na analizie danych statystycznych, wywiadów przeprowadzonychw gminach oraz wynikach ankiet. Z analizy danych GUS oraz wyników badań przeprowadzonychprzez autora wynika, że:1. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie nie przyniosła do tej pory oczekiwanychrezultatów, tzn. zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, rozumianego głównie jakozmniejszenie liczby dzikich składowisk odpadów.2. Niektóre przedsiębiorstwa odbierające odpady składują je również w lasach czy rowach lub wyrobiskach,obniżając w ten sposób koszty operacyjne.3. Polskie społeczeństwo jest w stanie płacić więcej za usługi komunalne, w tym za odbiór odpadów,co może przyczynić się z jednej strony do podwyżki opłaty, a z drugiej do pośredniego sfinansowaniadroższych, ale prośrodowiskowych regionalnych instalacji do przetwarzania odpadówkomunalnych (RIPOK).4. Prośrodowiskowe RIPOK pozwolą na obniżenie obecnie płaconych kar za niedotrzymanie środowiskowychzobowiązań unijnych i uniknięcie dodatkowych kar w przyszłości1.5. Inwestycje pro-środowiskowe mogą lokalnie i regionalnie pobudzić koniunkturę gospodarczą,stwarzając nowe miejsca pracy. Skala i wielkość tego procesu zależy od zaangażowania w teinwestycje lokalnych i regionalnych inwestorów.
EN
The aim of the article is to estimate the capability of sponsorship by the Polish society of the waste economy transformation, shown inter alia in next amendments to an act on the maintenance of clearness of wastes and order in municipalities, in direction indicated by the European Union. It has emerged as a result of research of common authors about capability of installation maximal and minimal rates of charges for municipal wastes incurred, but in consequence by inhabitants in context of municipal costs. Research was based on analysis of statistic data, interviews carried in municipalities and results of questionnaires. After the GUS analysis and the results of the author’s own study it turns out, that: 1. Amendments the act on the maintenance of clearness economy wastes and order in municipalities until now did not result in a decrease of environment pollution. 2. Some waste enterprises, which have won bids, at it seems store away partly in forests or ditches or pits, in this way lowering operative costs. 3. Polish society as from GUS data result can theoretically pay more for municipal services, including the receipt of waste comparing to this moment and this fact can increase the level of charge on the one hand but on the other hand can let to financing more expensive but pro-environmental regional installations for processing municipal waste. 4. Pro–environmental regional installations for processing municipal waste let to decrease the current fines for not keeping environmental union obligations, and will allow avoiding additional fines in the future. 5. Pro-environmental investments can prompt local and regional economic situation by adding new work-places. Scale and size of this process depends on engagement of local and regional investors to these investments.

Contributors

  • Szkoła Główna Handlowa, Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego

References

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. UE L z 22 listopada 2008 r.).
  • Górnicki, E. (2014). Wpływ stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na budżet gminy. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 138. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
  • Grzymała, Z., Goleń, M, Hossa, P. (2014). Wytyczne dotyczące ustalania maksymalnych i minimalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z analizą kosztów gospodarki odpadami komunalnym ponoszonych przez gminę. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach PO Pomoc techniczna 2007–2013, Warszawa.
  • Infrastruktura komunalna w 2013 roku (2014). Warszawa: GUS.
  • Maśloch, G. (2014). Gospodarowanie odpadami komunalnymi w aspekcie wyzwań wynikających z realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju (wybrane problemy). Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 138. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 645).
  • Sytuacja gospodarstw domowych w 2013 roku w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych (2014). Warszawa: GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia.
  • Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c05793fc-8164-4248-a59f-e43e95217a5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.