PL EN


2018 | 41(2) | 73-89
Article title

The spatial dimensions of households’ resilience

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article presents the results of research on spatial dimensions of resilience carried out as part of an international project RESCUE — Patterns of Resilience during Socioeconomic Crises among Households in Europe (2014–2017). The empirical basis was individual interviews with members of households affected by poverty and experts working in urban and rural areas covered by research. The considerations contained in this article focus on the attempt to capture the spatial dimension of the crisis and resourcefulness, experienced in various areas of life — individual, family and local environment. The main goal was to analyze the differences and similarities between coping strategies used by urban and rural households.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad przestrzennymi wymiarami rezyliencji, które zostały przeprowadzone w ramach międzynarodowego projektu RESCUE — Patterns of Resilience During Socioeconomic Crises among Households in Europe (2014–2017). Pod-stawę empiryczną stanowiły wywiady indywidualne z członkami gospodarstw domowych dotkniętych biedą oraz ekspertami pracującymi na obszarach miejskich i wiejskich obję-tych badaniami.Rozważania zawarte w niniejszym artykule koncentrują się na próbie uchwycenia prze-strzennego wymiaru kryzysu i zaradności doświadczanych w różnych płaszczyznach życia — jednostkowym, rodzinnym i środowiska lokalnego.Zasadniczym celem badań była analiza różnic i podobieństw między strategiami radze-nia sobie realizowanymi przez gospodarstwa miejskie i wiejskie.
Keywords
Contributors
  • Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
  • Bourdieu, P. (2004). Męska dominacja. Warszawa: Oficyna Naukowa.
  • Bourdieu, P. (2005). Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  • Castells, M. (1996). The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell.
  • Harvey, D. (2009). Spaces of Global Capitalism: Towards a Theory of Uneven Geographical Development. London: Verso Books.
  • Jessop, B., Brenner, N., Jones, M. (2008). Theorizing Sociospatial Relations. Environment and Planning D: Society and Space, vol. 26, iss. 3, pp. 389-401. DOI: 10.1068/d9107.
  • Massey, D. (2005). For Space. London: Sage.
  • McDowell, L., Sharp, J. (ed.) (2016). Space, Gender, Knowledge: Feminist Readings. London: Routledge.
  • Promberger, M. et al. (2014). Patterns of Resilience Turing Socio-economic Crises among Households in Europe (RESCuE). IAB-Forchungsebericht.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c05a2c7a-28ee-46f2-bad8-7f22c01d8e7c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.