Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3/2017 | 75-91

Article title

Wybrane problemy ubezpieczenia społecznego z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby

Authors

Content

Title variants

EN
Selected problems of social insurance due to inability to work as a result of illness

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ubezpieczenie chorobowe wchodzi w skład powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych, który stanowi wyraz realizacji obowiązków nakładanych na ustawodawcę w art. 67 Konstytucji RP. Ubezpieczenie chorobowe chroni na wypadek ziszczenia się określonych ryzyk socjalnych. Przedmiot niniejszego opracowania stanowi ryzyko niezdolności do pracy z powodu choroby. Omówiona została kwestia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, która jest przedmiotem regulacji ustawy systemowej (obowiązek i dobrowolność ubezpieczenia). Problematyka przedstawiona w artykule obejmuje kwestie związane z zasiłkiem chorobowym. Poruszony został aspekt tzw. okresu wyczekiwania jako warunku nabycia prawa do tego świadczenia, a także kwesti a utraty prawa do zasiłku w kontekście art. 17 ustawy zasiłkowej.
EN
Sickness insurance is part of the universal social insurance system, which is an expression of the legislator's implementation of the obligations imposed on the said in art. 67 of the Constitution of the Republic of Poland. Sickness insurance protects against certain social risks. The subject of this study is the risk of work incapacity due to illness. The issue of being subject to sickness insurance, which is the subject of systemic regulation (obligatory and voluntary insurance), is discussed. The issues presented in the article cover matters related to sickness benefit. The aspect of the so-called waiting period as a condition of acquiring the benefit rights, as well as the question of losing the right to benefit in the context of art. 17 of the Benefit Act are examined.

Year

Issue

Pages

75-91

Physical description

Dates

published
2018-01-25

Contributors

author
 • Uniwersytet Opolski

References

 • Babińska-Górecka R., Wykonywanie pracy zarobkowej jako przesłanka utraty prawa do zasiłku chorobowego, „Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego” 2014, nr 6.
 • Bińczycka-Majewska T., Naganne zachowanie ubezpieczonego jako przesłanka ograniczenia ochrony w prawie ubezpieczenia społecznego [w:] Studia z prawa pracy. Księga pamiątkowa prof. W. Szuberta, red. H. Lewandowski, Warszawa–Łódź 1988.
 • Jabłoński A., Prawo do zasiłku chorobowego osoby wykonującej równocześnie pracę w ramach kilku tytułów ubezpieczenia [w:] Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego, red. Z. Kubot, T. Kuczyński, Wrocław 2011.
 • Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2016.
 • Jędrasik-Jankowska I., Pozbawienie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1986, nr 5–6.
 • Jędrasik-Jankowska I., Prawo do emerytur i rent z ubezpieczenia społecznego, Warszawa 1992.
 • Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 2006.
 • Lach D.E., Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniu zdrowotnym, „Państwo i Prawo” 2007, nr 5.
 • Modliński E., Rola „winy” w polskim ustawodawstwie o ubezpieczeniach społecznych, „Studia Cywilistyczne” 1970, t. XVI.
 • Napiórkowska A., Ryzyko w ubezpieczeniu społecznym, „Państwo i Prawo” 2012, nr 12.
 • Napiórkowska A., Warunki nabycia przez pracownika prawa do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego, „Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych” 2016, nr 22.
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, red. K.W. Baran, Warszawa 2015.
 • Prusinowski P., Wykonywanie pracy zarobkowej jako przyczyna pozbawienia prawa do zasiłku chorobowego, „Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego” 2011, nr 3.
 • Ryzyko [w:] Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/sjp/ryzyko;2518509.html (8.11.2017).
 • Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe. Komentarz, red. M. Gersdorf, B. Gudowska, Warszawa 2012.
 • Ślebzak K., Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP, Warszawa 2015.
 • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, red. B. Gudowska, J. Strusińska--Żukowska, Warszawa 2014.
 • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, red. J. Wantoch-Rekowski, Warszawa 2015.
 • Uścińska G., Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich, Warszawa 2005.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1731-0725

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c060849a-aed2-48ad-9444-2f3b0ceb9993
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.