Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 5 | 1 | 303-320

Article title

Ponowoczesność a wartość pracy człowieka

Authors

Content

Title variants

EN
Postmodernism and the value of human work

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule ukazano wartość pracy w konsytuacji współcześnie odczuwalnego kryzysu aksjologicznego. W aspekcie ideologii epoki postmodernizmu oraz modelu społeczeństwa pluralistycznego wartość pracy jawi się jako antidotum na odczuwalną destrukcję wartości uniwersalnych. W ostatnim passusie artykułu ukazano pedagogiczne środowisko młodych osób zaangażowanych w działalność Fundacji Troska jako afirmacja wartości uniwersalnych, w tym wartości pracy
EN
This article presents the value of work in the situation of visible modern axiological crisis. In the aspect of ideology of postmodern epoch and the model of pluralistic society the value of work appears as an antidote for visible universal values destruction. The last passages the article show the pedagogical society of young people engaged in the functioning of “Troska” Foundation as affirmation of universal values including the value of work

Year

Volume

5

Issue

1

Pages

303-320

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

author

References

 • Adamski F. (1999), Prawda jako zasada życia społecznego i zadanie wychowania [w:] Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, red. F. Adamski, Kraków.
 • Adamski F. (2011), Pluralizm wartości a wychowanie, „Kwartalnik Naukowy Towarzystwa Uniwersyteckiego
 • Fides et Ratio. W trosce o rodzinę”, nr 3.
 • Augustyn św. (1841–1864), Sermo [w:] J.P. Migne, Patrologiae cursus completus. Series Latina I-CCXVII, Indices I-IV, Paris.
 • Bartnik C.S. (2008), Personalizm, Lublin.
 • Borkowska S. (red.) (2005), Przyszłość pracy w XXI wieku, Warszawa.
 • Chałas K. (2006), Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, t. I: Godność. Wolność. Odpowiedzialność. Tolerancja, Lublin-Kielce.
 • Chałas K. (2007), Wychowanie ku wartościom wiejskim jako szansa integralnego rozwoju człowieka, Lublin.
 • Cichosz M. (1997), Wychowanie chrześcijańskie – perspektywa teoretyczna i praktyczna koncepcji [w:] Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne, red. T. Kukołowicz, M. Nowak, Lublin.
 • Czajkowski J. (1991), Budujcie nowe społeczeństwo. Społeczeństwo, naród, państwo w myśli Jana Pawła II, Kraków.
 • Dziewiecki M. (2002), Wychowanie w dobie ponowoczesności, Kielce.
 • Dziewięcka-Bokun L., Kędzior J. (2009), Wprowadzenie [w:] Wartości społeczne w służbie publicznej, red. L. Dziewięcka-Bokun, J. Kędzior, Toruń.
 • Furmanek W. (2007), Praca jako wartość w pedagogice współczesnej [w:] Praca człowieka jako kategoria współczesnej pedagogiki, Rzeszów-Warszawa.
 • Furmanek W. (2012), Czy kryzys wartości? [w:] Wartości w pedagogice. Kryzys wartości kategorią problematyki badań w pedagogice współczesnej, red. W. Furmanek, Rzeszów.
 • Furmanek W. (red.) (2007), Praca człowieka jako kategoria współczesnej pedagogiki, Rzeszów- Warszawa.
 • Gnat P. (2011), Prace przy podłączeniu wody, http://www.fundacjatroska.pl/index.php?limitstart=15 (dostęp: 18 czerwca 2011).
 • Gnat P. (2012), Fenomen Fundacji Troska, http://www.fundacjatroska.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=118:artyku-kspiotra (dostęp: 6 stycznia 2012).
 • Gnat P. (2013), Wieczór Młodych, „Niedziela Rzeszowska”, nr 31.
 • Górnik-Durose M., Kożusznik B. (red.) (2007), Perspektywy psychologii pracy, Katowice.
 • Hejnicka-Bezwińska T. (1995), Edukacja, kształcenie, pedagogika, Kraków.
 • Jacher W., Swadźba U. (2008), Od tradycyjnego do komunikatywnego etosu pracy? Specyfika etosu pracy w Polsce [w:] Wartości, postawy i więzi moralne w zmieniającym się społeczeństwie, red. J. Mariański, L. Smyczek, Kraków.
 • Jan Paweł II (1981), Laborem exercens. Encyklika o pracy ludzkiej, Rzym.
 • Karney J.E. (2007), Psychopedagogika pracy. Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy, Warszawa.
 • Kiereś H. (1995), Postmodernizm [w:] Filozofować dziś. Z badań nad filozofią najnowszą, red. A. Bronk, Lublin.
 • Kowalczyk S. (1979), Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, Warszawa.
 • Kowalczyk S. (2004), Praca [w:] Encyklopedia „Białych plam”, Radom, t. XIV Oś-Pr.
 • Kwieciński Z. (1997), Pluralizm – pedagogiczną szansą czy brzemieniem? [w:] Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne, red. T. Kukołowicz, M. Nowak, Lublin.
 • Lisicki P. (1995), Błogosławiona wielość języków, „Więź”, nr 6.
 • Majka J. (1982), Etyka życia gospodarczego, Wrocław.
 • Majka J. (1986), Rozważania o etyce pracy, Wrocław.
 • Mariański J. (1997), Religia i Kościół – między tradycją i ponowoczesnością. Studium socjologiczne, Kraków.
 • Mariański J., Smyczek L. (2008), Przedmowa [w:] Wartości, postawy i więzi moralne w zmieniającym się społeczeństwie, red. J. Mariański, L. Smyczek, Kraków.
 • Mazur J. (1992), Katolicka nauka społeczna, Kraków.
 • Mazurek F.J. (1991), Godność pracy ludzkiej i jej pierwszeństwo przed kapitałem, „Ateneum kapłańskie”, nr 493, z. 3.
 • Pilch T. (2008), Kryzys wartości – kryzys wychowania [w:] Wartości dla życia, red. K. Popielski, Lublin.
 • Podsiad A. (2001), Praca [w:] Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa.
 • Pucek Z. (1988), Pluralizm a zagadnienie tożsamości kulturowej [w:] Pluralizm w kulturze polskiej, red. F. Adamski, Kraków.
 • Strzeszewski Cz. (1985), Katolicka nauka społeczna, Warszawa.
 • Styczeń T. (1983), Osobowa godność podmiotu pracy źródłem jej sensu i wartości [w:] Jan Paweł II. Laborem exercens. Tekst i komentarz, red. J. Chmiel, S. Ryłko, Kraków.
 • Wiatrowski Z. (2005), Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz.
 • Wiatrowski Z. (2008), Praca [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa, t. IV P.
 • Zeidler-Janiszewska A. (1992), Oblicza postmoderny, Warszawa.
 • http://www.fundacjatroska.pl (06.01.2012).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-9069

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c064ef3b-d881-4d5c-ac67-f2403e3e10f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.