Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | Nr 2,3 (2,3) | 11-37

Article title

Prawnopolityczne instrumenty oddziaływania rządu na proces ustawodawczy w systemie rządów parlamentarnych na przykładzie Wielkiej Brytanii i Francji

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy zagadnienia wpływu rządu na proces ustawodawczy we współczesnych rozwiązaniach ustrojowych Wielkiej Brytanii i V Republiki Francuskiej w nawiązaniu do systemu rządów parlamentarnych. W obydwu omawianych przypadkach, znacząca aktywność w procesie ustawodawczym, warunkowana bądź to osadzoną w konwenansach konstytucyjnych praktyką polityczną (W. Brytania) bądź świadomie przyjętymi przez ustrojodawcę konstrukcjami normatywnymi (Francja), w powiązaniu z mechanizmami współpracy pomiędzy legislatywą i egzekutywą umożliwia rządom skuteczne realizowanie programu politycznego za pomocą ustawodawstwa.
EN
This article concerns the influence of the government on legislative process in the present political system in Great Britain and the V French Republic in con- nection with parliamentary system of government. The British system does provide a working synthesis of the two things. One of them is the close union and nearly complete fusion of the executive and legislative powers. The Cabinet Ministers, as a rule, are members of one or other of the Houses of Parliament. In a sense, they are representatives of Parliament. On the other hand, the Cabinet is not the mere agent of Parliament, it does not constitute a committee of Parliament. Ministers guide and up to a point deter- mine Parliament’s activities. The responsibility for the initiation and making of laws rests primarily and almost exclusively upon them. Cabinet is well situated to exert a very positive leadership of Parliament. It monopolizes the framing and introduction of all important legislation, controls the allocation of parliamentary time, decides on adjournments and dissolutions, and has an assured majority to back its decisions. According to these conditions, the function of the House of Commons is, therefore, to act as a forum for criticism and a focus of outside opinion. If the Cabinet has a majority, and so long as that majority holds together, the House doesn’t control the government but the government controls the House and shaped the parliamentary legislation. The same effects – but in a different way – achieves the government in the Fifth French Republic. The Constitution of 1958 provides powerful measures for government to control the process of making laws in both Chambers of the French parliament. Among various forms of supervising the internal parliamentary proceedings, exercised by the French government, the most important are, for example, connecting a bill with the vote of confidence, declaring objections to parliamentary amendments to the government’s bills or arranging the vote bloqué procedure. Moreover, an important element forced the domination of French executive branch in parliamentary legislative process is permanent cooperation and good relationship between the government and the President of Republic in conditions of political unity as well as in the state of cohabitation.

Keywords

Year

Issue

Pages

11-37

Physical description

Dates

published
2010-09-30

Contributors

 • Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie

References

 • Alderman G., Tajny rząd w Zjednoczonym Królestwie, „Przegląd Legislacyjny” nr 2, 2008.
 • Ardant P., Le premier ministre en France, Paris 1991.
 • Bassett R., The Essentials of Parliamentary Democracy, London 1964.
 • Baufumé B., Le droit d’amendement et la Constitution sous la Cinquiéme Republique, Paris 1993.
 • Brodziński W., System parlamentarno - gabinetowy - wykorzystanie modelu rządów parlamentarno - gabinetowych w projekcie konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Konstytucyjne systemy rządów. Możliwości adaptacji do warunków polskich, red. M. Domagała, Warszawa 1997.
 • Camby J. - P., Servent P., Parlament V Republiki Francuskiej, Warszawa 1999.
 • Chantebout B., Droit constitutionnel et science politique, Paris 2000.
 • Domagała M., Problematyka systemu rządów w projekcie Konstytucji RP [w:] Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w świetle badań nauki prawa konstytucyjnego, pod red. K. Działochy, A. Pułło, Gdańsk 1998.
 • Duverger M., Le systeme politique francais, Paris 1985.
 • Favoreu L, Les normes législatives, [w:] Droit constitutionnel, pod red. L. Favoreu, Marseille - Paris 2005.
 • Favoreu L., Le parlament, [w:] Droit constitutionnel, pod red. L. Favoreu, Marseille - Paris 2005.
 • Gdulewicz E., Model francuski (V Republika) [w:] Konstytucyjne systemy rządów. Możliwości adaptacji do warunków polskich, red. M. Domagała, Warszawa 1997.
 • Gdulewicz E., Parlament a rząd w V Republice Francuskiej - Sfera ustawodawcza, Lublin 1990.
 • Gdulewicz E., System źródeł prawa pod rządami Konstytucji V Republiki, „Studia Prawnicze” 1989, nr 2 - 3.
 • Gebethner S., System rządów parlamentarno - gabinetowych, system rządów prezydenckich oraz rozwiązania pośrednie, [w:] Konstytucyjne systemy rządów. Możliwości adaptacji do warunków polskich, red. M. Domagała, Warszawa 1997.
 • Goddwin R., Kaufman A., Separation of Powers - Does it still work? Washington 1981.
 • Grawert R., Prawodawstwo - między polityką a biurokracją, [w:] Tworzenie prawa w demokratycznym państwie prawnym, red. H. Suchocka, Warszawa 1992.
 • Gwiżdż A., Ustawodawstwo i kompetencje prawotwórcze rządu (w świetle ustawy konstytucyjnej z 17 X 1992 roku), [w:] „Mała konstytucja” w procesie przemian ustrojowych w Polsce, red. M. Kruk, Warszawa 1993.
 • Hitchner D. G., Harbold W. H., Modern Government. A Survey of Political Science, New York - Toronto 1962.
 • Izdebski H., Kolegialność i jednoosobowość w zarządzie centralnym państwa nowożytnego, Warszawa 1975.
 • Jamróz A., Demokracja współczesna, Białystok 1993.
 • Jennings I., Cabinet Government, Cambridge 1961.
 • Kręcisz W., Status prawny posła do Izby Gmin w Wielkiej Brytanii, Warszawa 2000.
 • Kruk M., Prawo inicjatywy ustawodawczej w nowej Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy”, nr 1998, 2,.
 • Kruk M., System rządów w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. [w:] Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w nowej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, red. W. Skrzydło, R. Mojak, Lublin 1998.
 • Kruk M., V czy VI Republika? Rozważania wstępne o kierunku zmian Konstytucji Francuskiej i ich znaczeniu dla doktryny polskiej, „Przegląd Sejmowy” nr 6, 2008.
 • Ludwikowski R. R., Prawo konstytucyjne porównawcze, Toruń 2000.
 • Małajny R. M., Trzy teorie podzielonej władzy, Warszawa 2001.
 • Meszorer A., Brytyjski system parlamentarny w zarysie, Warszawa 1962.
 • Mikuli P., Zasada podziału władz a ustrój brytyjski, Warszawa 2006.
 • Mojak R., Status politycznoustrojowy rządu koalicyjnego w systemie rządów parlamentarnych (podstawowe zagadnienia prawa i praktyki konstytucyjnej) [w:] Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, red. L. Garlicki, A. Szmyta, Warszawa 2003.
 • Morrison H., Government and Parliament. A Survey from the Inside, London 1959.
 • Olson D. M., Demokratyczne instytucje legislacyjne, Warszawa 1998.
 • Olson D. M., The Legislative Process: A Comparative Approach, New York 1980.
 • Pactet P., Mélin F., Soucramanien - Droit constitutionnel, Paris - Bordeaux 2005.
 • Patrzałek A. i Szmyt A., Prawo wycofania projektu ustawy [w:] Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, pod red. J. Trzcińskiego, Warszawa 1994.
 • Patrzałek A., Procedura legislacyjna w parlamencie V Republiki Francuskiej, „Przegląd Sejmowy” 1994, nr 3.
 • Pułło A., O jedno rozumienie podziału władzy w nauce prawa konstytucyjnego, „Państwo i Prawo”, 1983, nr 6.
 • Rot H., Wartości demokratyczne i racjonalistyczne stadium ustanawiania aktów prawotwórczych [w:] Demokratyczne państwo prawne (aksjologia, struktura, funkcje), pod red. H. Rota, Wrocław 1990.
 • Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Zakamycze 2003.
 • Sarnecki P., Założenia systemu „rządów zgromadzenia” i możliwości ich adaptacji do przyszłej konstytucji RP [w:] Konstytucyjne systemy rządów. Możliwości adaptacji do warunków polskich, red. M. Domagała, Warszawa 1997.
 • Silk P., Walters R., Jak działa parlament brytyjski, Warszawa 1994.
 • Skrzydło W., Inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP w świetle prawa i praktyki [w:] Prawo i ład społeczny. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Turskiej, pod red. G. Polkowskiej, Warszawa 2000.
 • Skrzydło W., Ustrój polityczny V Republiki i jego ewolucja, [w:] Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Księga pamiątkowa ku czci prof. Tadeusza Szymczaka, pod red. M. Domagały, Łódź 1994 .
 • Stembrowicz J., Rząd w systemie parlamentarnym , Warszawa 1982.
 • Suchocka H., Zasada podziału i zrównoważenia władz, [w:] Zasady podstawowe polskiej konstytucji, red. W. Sokolewicz, Warszawa 1998.
 • Sylwestrzak A., Nowa interpretacja podziału władz w Konstytucji RP z 1997r. [w:] Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, red. L. Garlicki, A. Szmyta, Warszawa 2003.
 • Szymanek J., Funkcja ustawodawcza parlamentu (w ujęciu analizy politologicznej), „Przegląd Legislacyjny”, 2006, nr 2.
 • Wójtowicz K., Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, [w:] Opozycja parlamentarna, pod red. E. Zwierzchowskiego, Warszawa 2000.
 • Zakrzewski W., Ustawa i delegacja ustawodawcza w Anglii, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, tom XXVIII, Kraków 1960.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c076c2ad-a08e-472f-a7ef-680ff2b92143
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.