Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 34(3) | 71-88

Article title

Polityka państwa wobec osób starszych na rynku pracy

Content

Title variants

The state’s policy towards older people in the labour market

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celowe działania państwa nakierowane na aktywność zawodową osób w wieku starszym zmieniały się w Polsce w ujęciu historycznym, a współcześnie wpisują się w trendy zmian inspirowane przez europejską politykę zatrudnienia. Z uwagi na istotne zmiany demogra-ficzne powinna wzrastać waga polityki państwa ukierunkowanej na aktywność zawodową osób w wieku dojrzałym i starszym, przybierającej formę wyodrębnionego segmentu polityki senioralnej państwa w powiązaniu z uwarunkowaniami demograficznymi, polityką zdrowotną, emerytalną, dochodową i innymi rodzajowymi politykami społecznymi. W artykule przedstawiono zależności pojęciowe między różnymi ujęciami polityki dotyczącej starzenia się oraz ukazano zmiany w ujęciu historycznym w podejściu państwa do aktywności zawodowej osób starszych w Polsce.
EN
The Polish state's measures addressing the economic activity of older people have been changing over time. Today, they follow trends inspired by the European employment policy. Substantial demographic changes call for more weight being given to a policy sup- porting economic activity of mature and older age groups constituting a separate compo- nent of the state's policy towards senior citizens linked with demographic circumstances, health, retirement and income policies, and other types of social policies. The article discusses the notional relations between different views on ageing policy and presents a historical review of the changes in the Polish state's approach to economic activity of older people.

Contributors

 • Katedra Pracy i Polityki Społecznej,Uniwersytet Łódzki

References

 • Błędowski, P. (2003). Polityka społeczna wobec ludzi starych w Polsce a w Unii Europej-skiej. W: Starzenie się populacji wyzwaniem dla polityki społecznej. Materiały konferencyjne. Kraków: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
 • Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS. Pakty społeczne w Irlandii. Pobrano z: http://www.dialog.gov.pl/dialog-miedzynarodowy/porozumienia-spoleczne- -w-europie/pakty-spoleczne-w-irlandii/ [dostęp: 3.05.2016].
 • Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich, L 303/16. Pobrano z: www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/ sites/default/files/dr_2000_78_we_pl_0.pdf [dostęp: 30.04.2016].
 • European Commission. Annex. First preliminary outline of a European Pillar of Social Rights. Accompanying to the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Com- mittee of the Regions, Strasbourg, 8.3.2016 COM(2016) 127 final. Pobrano z: http:// ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/towards- -european-pillar-social-rights_en [dostęp: 8.04.2016].
 • Grata, P. (2013). Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej. Rzeszów: Wydawnictwo Uni-wersytetu Rzeszowskiego.
 • Historia Polski w liczbach. Państwo. Społeczeństwo (2003), t. I. Warszawa: GUS.
 • Hokema, A., Scherger, S. (2016). Working pensioners in Germany and the UK: Quantitative and qualitative evidence on gender, marital status, and the reasons for working. Journal of Population Ageing, vol. 9, nr 1, s. 91-111. DOI: 10.1007/S12062-015-9131-1, wersja on line 01.09.2015. Pobrano z: http://link.springer.com/article/10.1007/s12062-015-9131-1/fulltext [dostęp: 22.03.2016].
 • Inglot, T. (2010). Welfare states w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1919-2004. War-szawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Dom Wydawniczy ELIPSA.
 • Kryńska, E., Kwiatkowski, E. (2010). Polityka państwa wobec rynku pracy: idee ekono-miczne i rzeczywistość. Polityka Społeczna, nr 5-6, s. 1-7.
 • Mazur, S. (2015). Teoria zarządzania publicznego a polityka rynku pracy. W: M. Frączek (red.), Polityka rynku pracy. Teoria i praktyka (s. 8-25). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Męcina, J.P. (2015). Niewykorzystane zasoby pracy w Polsce. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka, nr 3, s. 30-50.
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pobrano z: http://psz.praca.gov.pl. [dostęp: 5.05.2016].
 • Prognoza ludności na lata 2014-2050. Studia i analizy statystyczne (2014). Warszawa: GUS. Prywatne agencje zatrudnienia łączą siły z urzędami pracy, polskieradio.pl, 15 lutego 2016.
 • Pobrano z: www.pulshr.pl/rekrutacja/prywatne-agencje-zatrudnienia-lacza-sily-z- urzedami-pracy,32000.htm [dostęp: 30.04.2016].
 • Rekomendacja CM/Rec(2014)2 Komitetu Ministrów dla Państw członkowskich w spra-wie promocji praw osób starszych (przyjęta przez Komitet Ministrów w dniu 19 lutego 2014 r. podczas 1192 posiedzenia Komitetu Delegatów Ministrów). Pobrano z: https://bip.ms.gov.pl/pl/szukaj/index,1.html?Query=Rekomendacja%20 CM%2fRec%282014%292 [dostęp: 6.05.2016].
 • Scherger, S., Hagemann, S., Hokema, A. & Lux, T. (2012). Between privilege and burden. Work past retirement age in Germany and the UK. Ze-S-Working paper, nr 4, Bremen, Centre for Social Policy Research. Pobrano z: http://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2014/5295/pdf/ZeS_AP_2012_4.pdf [dostęp: 28.04.2016].
 • Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2014-2015 (2015). Warszawa: Rządowa Rada Lud-nościowa.
 • Szatur-Jaworska, B. (2000). Ludzie starzy i starość w polityce społecznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Szweda-Lewandowska, Z. (2011). Polityka społeczna wobec starości i osób starszych. W: P. Szukalski, Z. Szweda-Lewandowska, Elementy gerontologii społecznej. Skrypt dla studentów Podyplomowego Studium Gerontologii Społecznej UŁ. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.
 • Uchwała Rady Ministrów nr 239 z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Pro-gramu Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, Monitor Polski 2014 r., poz. 115.
 • Urbaniak, B. (1998). Praca zawodowa po przejściu na emeryturę. Społeczno-ekonomiczne przesłanki powrotu emerytów do aktywnego życia zawodowego. Łódź: Wydawnictwo Uni-wersytetu Łódzkiego.
 • Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, załącznik do uchwały nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia doku-mentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, Monitor Polski 2014 r., poz. 118.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0794bde-3c1d-4561-b4ea-b124fb4bd859
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.