Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1 | 109-120

Article title

Natura prawna i skutki rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego kierowanych do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

Selected contents from this journal

Title variants

EN
The legal nature and implications of recommendations of the Polish Financial Supervision Authority for insurance and reinsurance companies

Languages of publication

Abstracts

PL
W treści artykułu przedstawiono analizę natury prawnej i charakterystykę nowego instrumentu nadzoru w obrębie rynku ubezpieczeń, jakim jest możliwość wydawania przez Komisję Nadzoru Finansowego rekomendacji kierowanych do zakładów ubezpieczeń i reasekuracji. W szczególności wyjaśniono miejsce tych rekomendacji w systemie źródeł prawa, jak również – co jest konsekwencją natury prawnej rekomendacji jako aktów typu soft law – wskazano na niemożność oparcia jakichkolwiek władczych rozstrzygnięć nadzorczych na okoliczności naruszenia postanowień zawartych w treści rekomendacji. …lementem opracowania jest także analiza skutków wydania przez Komisję rekomendacji dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania krajowego rynku ubezpieczeniowego.
EN
The paper reviews the legal nature and features of a new supervisory instrument for the insurance market, namely the power of the Polish Financial Supervision Authority to issue recommendations for insurance and reinsurance companies. The authors focused specifically on explaining the place of these recommendations within the system of sources of law. They also noted that the recommendations, as enactments of the soft-law, could not serve as a basis for any authoritative supervisory decisions issued in response to a failure to comply with their provisions. Further, the paper examines how the issuing of the PFSA’s recommendations affected the proper and secure operation of the domestic insurance market.

Year

Issue

1

Pages

109-120

Physical description

Contributors

  • partner lokalny w Kancelarii White & Case, P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy – kancelaria prawna sp. k.
author
  • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, of counsel w kancelarii White & Case, P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy – kancelaria prawna sp. k.

References

  • B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, Legalis (komentarz do art. 87 Konstytucji RP).
  • R. Blicharz, Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kapitałowym w Polsce, Bydgoszcz--Katowice 2009.
  • T. Czech, Charakter prawny rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, Przegląd Prawa Publicznego 11/2009.
  • L. Garlicki [w:] r. Hauser (red.), A. Wróbel (red.), Z. Niewiadomski (red.), Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej. System prawa administracyjnego. Tom 2, Warszawa 2012, Legalis.
  • K. Kohutek [w:] F. Zoll (red.), Prawo bankowe. Komentarz. Tom II. Kraków 2005.
  • C. Kosikowski, M. Olszak, Od prawa bankowego do prawa rynku finansowego [w:] J. Głuchowski (red.), System prawa finansowego. Tom IV, Warszawa 2010.
  • K. Pracz, Status prawny Komisji Nadzoru Bankowego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 11/2001.
  • R. Tupin, Czy i w jakim trybie uchwały i zarządzenia Komisji Nadzoru Bankowego mogą być uznane za niezgodne z Konstytucją?, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 12/1998.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c079d73b-a11d-4faf-9e26-4ff93ca47092
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.