Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 2 | 270-282

Article title

Człowiek a religia i polityka

Content

Title variants

EN
Man, religion and politics

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie o właściwy sposób ułożenia wzajemnych relacji religii i polityki. Skoro właściwie rozumiana polityka nie jest niczym innym jak tylko rozumną troską o dobro wspólne, to religia nie tylko może, ale i powinna angażować się w sprawy polityki. Wynika to z właściwie rozpoznanej prawdy o naturze człowieka i społeczeństwa oraz świadomości roli polityki w realiach wspólnotowego życia zorganizowanego w ramach państwa. Domaganie się separacji dziedziny religii i polityki wynika bądź to z niewłaściwego rozumienia polityki, którą błędnie sprowadza się do działań mających na celu zdobycie i utrzymanie się przy władzy (często niemoralnych), bądź to z podejmowanych przez środowiska lewicowe prób krzewienia laicyzmu, maskowanych zazwyczaj postulatem neutralności światopoglądowej państwa.
EN
What is the proper relationship between religion and politics? If politics is understood as prudent concern for the common good, it follows that religion can and should interplay with politics. This conclusion derives from the properly recognised truth about the nature of man and the nature of society, and from the awareness of the role of politics in the human communities, organised in political units (states). Demands to separate religion and politics stem from incorrect understanding of politics merely as means (often immoral ones) for obtaining power and keeping it, or from the promotion of laicisation by leftist groups, usually under the guise of state ideological neutrality.

Journal

Year

Issue

2

Pages

270-282

Physical description

Dates

published
2017-12-31

Contributors

References

 • A. MacIntyre, Dependent Rational Animals. Why Human Beings Need the Virtues, Chicago and La Salle 1999
 • G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. II, Lublin 1996
 • J. Filipkowski, Concerning disputes about the definition of politics, „Dialogi Polityczne. Filozofia, Społeczeństwo, Prawo”, t. 19, 2015
 • J. Filipkowski, Ruchy polityczne, partie i stowarzyszenia, [w:] S. Opara i in. (red.), Podstawowe kategorie polityki, Olsztyn 2005
 • J. Kalinowski, Prawda – dobro – piękno jako wartości humanistyczne, [w:] B. Bejze (red.), W nurcie zagadnień posoborowych, t. XVII, Warszawa 1987
 • J. Kalinowski, Teoria poznania praktycznego, Lublin 1960
 • J. Kalinowski, U podstaw rozumienia kultury, Lublin 1991
 • J. Krukowski, O. Theisen (red.), Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej, Lublin 2003
 • J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, Lublin 1986
 • L. Boros, Mysterium mortis. Człowiek w obliczu ostatecznej decyzji, tłum. B. Białecki, Warszawa 1985
 • M. Drwięga, Ciało człowieka. Studium z antropologii filozoficznej, Kraków 2002
 • M. Gogacz, Filozoficzne ujęcie śmierci, „Roczniki Filozoficzne”, t. XXXVII-XXXVIII, z. 1, 1989-1990
 • M.A. Krąpiec, Ciało ludzkie, [w:] A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 2, Lublin 2001
 • M.A. Krąpiec, Człowiek w perspektywie śmierci, [w:] B. Bejze (red.), O Bogu i o człowieku, t. 1, Warszawa 1968
 • M.A. Krąpiec, Ja – człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Lublin 1974
 • M.A. Krąpiec, Suwerenność – czyja?, Lublin 1996
 • P. Burgoński, M. Gierycz (red.), Religia i polityka. Zarys problematyki, Warszawa 2014
 • P. Burgoński, Modele relacji między religią i polityką, [w:] P. Burgoński, M. Gierycz (red.), Religia i polityka. Zarys problematyki, Warszawa 2014
 • P. Szuppe, Negatywne zjawiska kulturowe kształtujące oblicze współczesnej Europy w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Ecclesia in Europa, „Nurt SVD”, nr 1, 2011
 • P. Śpiewak (red.), Komunitarianie. Wybór tekstów, Warszawa 2004
 • R. Herbut, Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wrocław 2002
 • R. Zenderowski, Religia i konflikty zbrojne, [w:] P. Burgoński, M. Gierycz (red.), Religia i polityka. Zarys problematyki, Warszawa 2014
 • S. Kowalczyk, Ciało człowieka w refleksji filozoficznej, Lublin 2009
 • S. Opara, Pojęcie polityki, [w:] S. Opara i in., (red.), Podstawowe kategorie polityki, Olsztyn 2005

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1233-9717

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c07e66f1-6731-4b3e-bada-2542c71b8c74
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.