Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1/39 | 237-253

Article title

Znaczenie teorii przywiązania i teorii systemowych w terapii osób wykorzystanych seksualnie

Selected contents from this journal

Title variants

EN
The Importance of the Attachment and Systemic Theories in the Therapy of the Sexually Abused

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wykorzystanie seksualne dziecka zawsze jest doświadczeniem dlań niekorzystnym. Stanowi czynnik ryzyka zaburzenia jego rozwoju psychoseksualnego. Kluczowe jest więc poszukiwanie zasobów i możliwości wsparcia rozwoju dzieci i młodzieży wykorzystanych seksualnie w ich rodzinach – szczególnie podczas planowania i prowadzenia procesu diagnostycznego oraz terapeutycznego. Celem niniejszej pracy jest ukazanie konieczności stosowania teorii przywiązania i teorii systemowych we wsparciu terapeutycznym osób wykorzystywanych seksualnie. Nie bez znaczenia jest także obecność poruszanego tematu w literaturze pedagogicznej, co ułatwi współpracę profesjonalistów zajmujących się dziećmi i młodzieżą z rodzicami oraz pomoże efektywniej budować programy pomocowe.
EN
The sexual abuse of a child is always unfavorable experience for him. It is a factor of risk for his psychosexual development. It is therefore crucial to look for the resources and possibilities to support the development of children and adolescents sexually abused in their families – especially when planning and conducting a diagnostic and therapeutic process. The purpose of this paper is to demonstrate the need for the use of attachment theory and systemic theories in the therapeutic support of sexually abused persons. The presence of the subject in pedagogical literature is also essential, which will facilitate the cooperation of professionals dealing with children and adolescents with parents and will help to build aid programs more effectively.

Year

Volume

Pages

237-253

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

References

 • Alexander, Pamela C. “Application of attachment theory to the study of sexual abuse”. Journal of Consulting & Clinical Psychology 60 (1992): 185–195.
 • Aspelmeier, Jeffery E., Ann N. Elliott, Christopher H. Smith. “Childhood sexual abuse, attachment, and trauma symptoms in college females: The moderating role of attachment”. Child Abuse & Neglect 31 (2007): 549–566.
 • Beisert, Maria. „Wykorzystanie seksualne nieletnich – geneza, ofiary i sprawcy, następstwa”. W: Podstawy seksuologii, red. Zbigniew Lew-Starowicz, Violetta Skrzypulec, 238–248. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010.
 • Bowlby, John. “The making and breaking of affectional bonds”. British Journal of Psychiatry 130 (1977): 201–210.
 • DiLillo, David. “Interpersonal functioning among women reporting a history of childhood sexual abuse”. Clinical Psychology Review 21 (2001): 553–576.
 • Dube, Shanta, Robert Anda, Charles Whitfield, David Brown, Vincent Felitti, Maxia Dong, Wayne Giles. “Long-term consequences of childhood sexual abuse by gender of victim”. American Journal of Preventative Medicine 28 (2005): 430–438.
 • Finkelhor, David. “Early and long-term effects of child sexual abuse: An update”. Professional Psychology: Research and Practice 21 (1990): 325–330.
 • Finkelhor, David, Angela Browne. “Impact of child sexual abuse: A review of the research”. Psychological Bulletin 99 (1986): 66–77.
 • Goldenberg, Herbert, Irene Goldenberg. Terapia rodzin. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.
 • Goodman, Robert, Stephen Scott. „Więzi nie dające poczucia bezpieczeństwa”. W: Psychiatria dzieci i młodzieży, red. Jolanta Rabe-Jabłońska, 224–233. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 2000.
 • Haugaard, Jeffrey J. “The challenge of defining child sexual abuse”. American Psychologist 55 (2000): 1036–1039.
 • Józefik, Barbara, Grzegorz Iniewicz. Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.
 • Kendall-Tackett, Kathleen A., Linda M. Williams, David Finkelhor. “Impact of sexual abuse on children: a review and synthesis of recent empirical studies”. Psychological Bulletin 113 (1993): 164–180.
 • Kirschner, Sam, Diana A. Kirschner, Richard L. Rappaport. The healing journey frontiers in couples and family therapy. New York: Brunner-Mazel, 1993.
 • Lew-Starowicz, Zbigniew. „Seksuologia wieku dziecięcego i okresu dojrzewania”. W: Psychiatria wieku rozwojowego, red. Aniela Popielarska, Maria Popielarska, 195–216. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2000.
 • Mason, Gillian E., Sarah Ullman, Susan Long, LaDonna Long, Laura Starzynski. “Social support and risk of sexual assault revictimization”. Journal of Community Psychology 37 (2009): 58–72.
 • Mudyń, Krzysztof. „Zdarza się, że myślimy systemowo”. W: Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji, red. Lech Górniak, Barbara Józefik, 75–82. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003.
 • Namysłowska, Irena. Terapia rodzin. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2000.
 • Paszkiewicz, Ewa. „Rodzina jako system. Wpływ systemu rodzinnego na funkcjonowanie dziecka”. W: Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci, red. Tomasz Wolańczyk, Jadwiga Komender, 39–46. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005.
 • Putnam, Frank. “Ten-year research update review: Child sexual abuse”. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 42 (2003): 269–278.
 • Retzlaff, Rüdiger. Speil-Räume. Lehrbuch der systemischen Therapie mit Kindern und Jugendlichen. Stuttgart: Klett-Cotta, 2008.
 • Roberts, Joseph E., Ian H. Gotlib, Jon D. Kassel. “Adult attachment security and symptoms of depression”. Journal of Personality and Social Psychology 70 (1996): 310–320.
 • Shapiro, Deborah L., Alytia A. Levendosky. “Adolescent survivors of childhood sexual abuse”. Child Abuse & Neglect 23 (1999): 1175–1191.
 • Tryjarska, Barbara. „Terapia rodzin”. W: Psychoterapia. Praktyka, red. Lidia Grzesiuk, 77–135. Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2006.
 • Zielona-Jenek, Monika, Aleksandra Chodecka. Jestem dziewczynką, jestem chłopcem. Jak wspomagać rozwój seksualny dziecka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c081854d-7ea5-430e-94bc-c659189dd521
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.