Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 55(4) Ekonomia XIV | 189-197

Article title

Internetowa rzeczywistość podatkowa

Content

Title variants

EN
Internet Fiscal Reality

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wraz z rozwojem Internetu nastąpił również wzrost liczby transakcji elektronicznych. W artykule podjęto próbę pokazania, w jaki sposób należy opodatkować transakcje elektroniczne, a także jak opodatkować dochody uzyskane z samego prowadzenia strony, np. z zamieszczania reklam. Zwrócono uwagę na opóźnioną reakcję prawodawstwa, które często nie nadąża za rozwojem technologicznym. Całość wzbogacono o liczne dane pochodzące z badań rynku elektronicznego oraz opinii publicznej w zakresie oceny komunikacji elektronicznej z urzędami skarbowymi. Warto podkreślić, że w ostatnich latach coraz więcej podatników korzysta z tej formy komunikacji. Administracja skarbowa wręcz zachęca zarówno osoby fizyczne, jak i prawne do tej formy składania deklaracji podatkowych i wysyłania pism urzędowych.
EN
Together with the Internet development, there also took place the growth on the number of electronic transactions. In her article, the author attempted to show how to tax electronic transactions as well as how to tax incomes gained from the very keeping the website, e.g. from placement of advertisements. She paid attention to the delayed reaction of legislation which often lags behind the technological progress. The whole body of the study is supplemented with numerous data originating from electronic market and public opinion research as regards assessment of electronic communication with tax offices. It is proper to emphasise that in the last years more and more taxpayers make use of this form of communication. The tax authorities even encourage both natural and legal persons to use this form of submitting tax returns and sending official letters.

Year

Pages

189-197

Physical description

Contributors

 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula – Warszawa

References

 • Barta J., Markiewicz R. (1998), Internet a prawo, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków.
 • Flisak D. (2008), Utwór multimedialny w prawie autorskim, Oficyna, Warszawa.
 • Gemius (2016),Raport E-Commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska, https://ecommercepolska.pl/files/9414/6718/9485/E-commerce_w_polsce_2016.pdf [dostęp: 15.01.2017]
 • Grant Thornton (2017), Podatki w Polsce, czyli 12 liczb, które pokazują, jak polscy przedsiębiorcy zmagają się z przepisami podatkowymi, http://chamber-tarnow.com.pl [dostęp: 15.01.2017].
 • IPSOS (2016), Raport z badania opinii, przygotowany dla Ministerstwa Finansów, Warszawa.
 • Serwis We Are Social (2016), Raport Digital in 2016, http://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016 [dostęp: 01.02.2017].
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie sygn. akt SA/KR 60/10 z 5 marca 2010 r.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c084057f-10ab-4353-b6a8-08e1c5de62d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.