Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 56 | 1 | 181-198

Article title

Ograniczenia wolności sumienia i religii funkcjonariuszy publicznych

Content

Title variants

EN
Restrictions in freedom of conscience and religion of public officials

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł omawia konstytucyjne i ustawowe regulacje dotyczące wolności sumienia i wyznania funkcjonariuszy publicznych. Przytoczona jest treść instytucji wolności sumienia i wyznania oraz definicja funkcjonariusza publicznego, a następnie praktyka orzecznicza, która wydaje się niewystarczająca wobec obecnych wyzwań, w szczególności na tle innych krajów europejskich.
EN
The article discusses the constitutional and statutory regulations on freedom of conscience and religion of public officials. Quoted is the meaning of freedom of conscience and religion and a definition of a public official, and practice of adjudication, which seems to be insufficient facing current challenges, particularly in comparison to other European countries.

Year

Volume

56

Issue

1

Pages

181-198

Physical description

Contributors

References

 • Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz Rzeczypospolitej Polskiej, red. T.J. Zieliński, Warszawa 2009
 • Bielecki M., Obiekty sakralne o charakterze zabytkowym na pograniczu polsko-ukraińskim z perspektywy działalności wymiaru sprawiedliwości oraz organów administracji publicznej, [w:] Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. A. Mezglewski i A. Tunia, Lublin 2013, s. 161-176
 • Borecki P., Elementy konfesjonalizacji państwa we współczesnej Polsce, [w:] Państwo wyznaniowe, Doktryny prawo, praktyka, red. J. Szymanek, Warszawa 2011
 • Borecki P., Państwo neutralne światopoglądowo – ujęcie komparatystyczne, [w:] Studia z Prawa Wyznaniowego, tom 9 (2006), s. 75-99
 • Borecki P., Zasada neutralności światopoglądowej państwa w postulatach polskich środowisk laickich, [w:] Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz Rzeczypospolitej Polskiej, red. T.J. Zieliński, Warszawa 2009, s. 43-61
 • Bóg jest większy. Rozmawiają abp Henryk Franciszek Hoser SAC i Michał Królikowski, Wydawnictwo Apostolicum, Warszawa–Ząbki 2014
 • Brzozowski W., Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Konstytucji RP, Warszawa 2011
 • Brzozowski W., Państwo bezstronne światopoglądowo wobec obrazy uczuć religijnych, [w:] Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz Rzeczypospolitej Polskiej, red. T.J. Zieliński, Warszawa 2009, s. 125-140
 • Brzozowski W., Uzewnętrznianie przynależności religijnej. Zagadnienia systemowe, [w:] Prawne granice wolności sumienia i wyznania, red. R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, L. Kondratiewa-Bryzik, Warszawa 2012, s. 280-281
 • Ceremoniał wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, red. J. Gutowski i inni, Warszawa 2009.
 • Cupriak J., Prawo do milczenia w sprawie światopoglądu, przekonań religijnych i wyznania w Polsce i w Niemczech, [w:] Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. A. Mezglewski i A. Tunia, Lublin 2013, s. 221-234
 • Czohara A., Zasada autonomii i niezależności państwa i kościołów w doktrynie społeczno-prawnej Kościoła Katolickiego, [w:] Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz Rzeczypospolitej Polskiej, red. T.J. Zieliński, Warszawa 2009, s. 25-33
 • Jagielski J., Rączka K., Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, Warszawa 2001
 • Kuźma A., Neutralność religijna władz publicznych w Polsce z perspektywy niektórych doświadczeń Kościoła Prawosławnego, [w:] Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz Rzeczypospolitej Polskiej, red. T.J. Zieliński, Warszawa 2009, s. 35-43
 • Małajny R.M., Krzyż w budynkach publicznych – tak czy nie?, [w:] Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. A. Mezglewski i A. Tunia, Lublin 2013, s. 11-34
 • Małajny R.M., Neutralność a bezstronność światopoglądowa państwa (uwagi na tle polskiej praktyki konstytucyjnej po 1989 r.), Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz Rzeczypospolitej Polskiej, red. T.J. Zieliński, Warszawa 2009, s. 71-93
 • Merker A., O statystyce osób bezwyznaniowych w Polsce, [w:] Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz Rzeczypospolitej Polskiej, red. T.J. Zieliński, Warszawa 2009, s. 195-200
 • Mezglewski A., Nauczanie religii a zasada świeckości szkoły oraz bezstronności władz publicznych w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, [w:] Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz Rzeczypospolitej Polskiej, red. T.J. Zieliński, Warszawa 2009, s. 95-106
 • Mezglewski A., Standardy bezstronności światopoglądowej w procesie karnym, [w:] Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. A. Mezglewski i A. Tunia, Lublin 2013, s. 69-78
 • Nikołajew J., Symbole religijne a świeckość państwa w świetle wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Lautsi przeciwko Włochom, [w:] Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. A. Mezglewski i A. Tunia, Lublin 2013, s. 79-98
 • Nowicki M.A., Lautsi przeciwko Włochom (Orzeczenie – 18 Marca 2011 r., Wielka Izba, skarga nr 30814/06), http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2011/09/omowienie_orzeczenia_lautsi_przeciwko_wlochom.pdf (data dostępu 13.01.2014)
 • Patologie w administracji publicznej, red. P.J. Suwaj, D.R. Kijowski, Warszawa 2009
 • Pietrzak M., Geneza konstytucyjnej zasady bezstronności władz publicznych w sprawach światopoglądowych (art. 25 ust. 2 Konstytucji), [w:] Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz Rzeczypospolitej Polskiej, red. T.J. Zieliński, Warszawa 2009, s. 61-70
 • Plisiecki M., Standardy świeckości przy rejestrowaniu związków wyznaniowych, [w:] Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. A. Mezglewski i A. Tunia, Lublin 2013, s. 121-132
 • Rąpała A., Wybrane problemy stosowania prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w sprawach majątkowych, [w:] Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. A. Mezglewski i A. Tunia, Lublin 2013, s. 177-186
 • Siedlecka E., Polityka gwałci prawo, „Gazeta Wyborcza”, 22.01.2014, s. 10-11
 • Skwarzyński M., Sprzeciw sumienia w adwokaturze, [w:] Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. A. Mezglewski i A. Tunia, Lublin 2013, s. 201-220
 • Służebność korpusu służby cywilnej a prawne i etyczne obowiązki członków korpusu służby cywilnej. Materiały szkoleniowe, Warszawa 2011, http://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/66.pdf (data dostępu 10.01.2014)
 • Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. A. Mezglewski i A. Tunia, Lublin 2013
 • Stanisz P., Bezstronność światopoglądowa władz publicznych a finansowanie związków wyznaniowych, [w:] Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz Rzeczypospolitej Polskiej, red. T.J. Zieliński, Warszawa 2009, s. 107-125
 • Steczkowski P., Nabożeństwa religijne z ceremoniałem wojskowym, [w:] Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. A. Mezglewski i A. Tunia, Lublin 2013, s. 187-200
 • Szewczyk H., Zakazy i ograniczenia antykorupcyjne w ustawie o służbie cywilnej, [w:] Patologie w administracji publicznej, red. P.J. Suwaj, D.R. Kijowski, Warszawa 2009
 • Szymański A., Nadzór administracji wyznaniowej PRL nad wyznaniami nierzymskokatolickimi na Mazowszu Płockim w kontekście deklarowanej świeckości państwa, [w:] Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. A. Mezglewski i A. Tunia, Lublin 2013, s. 133-150
 • Tunia A., Zjawisko recepcji prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w zakresie wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego, [w:] Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. A. Mezglewski i A. Tunia, Lublin 2013, s. 151-160
 • Walencik D., Kwestia bezstronności członków komisji regulacyjnych (Głos w dyskusji), [w:] Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz Rzeczypospolitej Polskiej, red. T.J. Zieliński, Warszawa 2009, s. 171-182
 • Zieliński T.J., Nauczyciel szkoły publicznej a powinności z art. 25 ust. 2 Konstytucji RP, [w:] Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. A. Mezglewski i A. Tunia, Lublin 2013, s. 49-68
 • Zieliński T.J., Niekompetencja religijna władz publicznych jako aspekt zasady bezstronności z art. 25 ust. 2 Konstytucji RP, [w:] Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz Rzeczypospolitej Polskiej, red. T.J. Zieliński, Warszawa 2009, s. 141-170
 • Zieliński T.J., Zakaz indoktrynacji światopoglądowej w szkolnictwie według wyroku Lautsi przeciwko Włochom, [w:] Prawne granice wolności sumienia i wyznania, red. R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, L. Kondratiewa-Bryzik, Warszawa 2012

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c09257ed-2aa4-45ba-95d0-cd314c9d568e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.