Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 2 | 290-301

Article title

Eucharystia w nauczaniu Świętego Jana Pawła II

Content

Title variants

EN
Eucharist in the Teaching of Saint John Paul II

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest nauczaniu świętego Jana Pawła II, szczególnie papieskiej wykładni Eucharystii. Zasadniczo naszą refleksję teologiczną oparliśmy na encyklice Ecclesia de Eucharistia. W nauczaniu Ojca Świętego ujęte zostały następujące aspekty związane z Eucharystią: dar, chwała, ofiara, uczta, jedność, misje oraz człowiek. Przyjęte kryteria analizy nauczania papieskiego nie wyczerpują podjętej tematyki, ale zachęcają czytelnika do lektury tekstów świętego Jana Pawła II. Do refleksji skłonić może zasadnicze pytanie: czy Eucharystia stanowi centrum życia wierzących? Patrząc na życie papieża, dostrzegamy, że w jego życiu wszystko zaczynało się od adoracji Najświętszego Sakramentu, sama zaś Eucharystia była najważniejszym wydarzeniem każdego dnia. Msza święta była dla Jana Pawła II codziennym cudem; ten fakt może skłaniać czytelnika do refleksji, a osobę wierząca – do zadumy.
EN
The article is dedicated to Saint John Paul II’s teaching, particularly concerning the subject of Eucharist. We have based our theological reflection on the encyclical Ecclesia de Eucharistia. In the Holy Father’s teaching the following aspects have been considered: gift, glory, sacrifice, feast, unity, mission and human. The adopted criteria for the analysis of papal teaching do not exhaust the subject matter, but encourage the reader to read the texts of Saint John Paul II. The fundamental question may provoke a reflection: whether the Eucharist is the center of the believers life. Looking at the Pope’s life, we can see that everything in his life began with the adoration of the Blessed Sacrament, and the Eucharist itself was the most important event of each day. Holy Mass was a daily miracle for John Paul II; this fact may make the reader reflect, and the believer – reverie.

Journal

Year

Issue

2

Pages

290-301

Physical description

Dates

published
2020-12-31

Contributors

References

 • Baron A. i Pietras H., 2004, Dokumenty Soborów Powszechnych, t. IV, WAM, Kraków.
 • Bartnik Cz.S., 2003, Dogmatyka katolicka, t. II, KUL, Lublin.
 • De Lubac H., 1986, O naturze i łasce, tłum. Fenrychowa J., Znak, Kraków.
 • Jan Paweł II, 1980, List Apostolski „Patres Ecclesiae”, https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/10240/8646 [dostęp: 21.04.2020].
 • Jan Paweł II, 1993, Encyklika „Veritatis Splendor”, Pallotinum, Poznań.
 • Jan Paweł II, 1995, List Apostolski „Orientale lumen”, TUM, Wrocław.
 • Jan Paweł II, 1998, List Apostolski „Dies Domini”, Pallotinum, Poznań.
 • Jan Paweł II, 1999, List Apostolski „Dominicæ cenæ”, TUM, Wrocław.
 • Jan Paweł II, 1999, O kulcie Eucharystii, TUM, Wrocław.
 • Jan Paweł II, 2003, Encyklika „Ecclesia de Eucharistia”, Poznań, Pallotinum.
 • Jan Paweł II, 2005, Dar i tajemnica, WAM, Kraków.
 • Jan Paweł II, 2005, Eucharystia sercem Kościoła, PAX, Warszawa.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, 2002, II wydanie poprawione, Pallotinum, Poznań.
 • Ptasznik P. (red.), 2007, Jan Paweł II. Dzieła zebrane, t. VII, Wydawnictwo M, Kraków.
 • Hadalski J. (red.), Msza Święta – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć, Hlondianum, Poznań.
 • Sesboüé B., 2001, Znaki zbawienia. Historia dogmatów, tłum. Rak P., WAM, Kraków.
 • Sobór Watykański II, 1964, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, w: Przybył M. (red.), 2002, Sobór Watykański II – Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, nowe tłumaczenie, Pallotinum, Poznań, s. 104-163.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1233-9717

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0953e7c-7468-4576-bdb3-25eca30ae8f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.