Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4(6) | 17-31

Article title

Badania etnograficzne z elementami wizualnymi w kształceniu akademickim – możliwości i ograniczenia

Content

Title variants

EN
Ethnographic studies containing visual elements in university teaching – opportunities and constraints

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł powstał na podstawie10-letniego doświadczenia autorki w posługiwaniu się metodami jakościowymi w badaniach pedagogicznych. Wyeksponowano w nim użyteczność analizy wizualnej w nauczaniu metodologii badań społecznych i konstruowaniu kategorii i hipotez za pomocą obrazów, na przykładzie zrealizowanego ze studentami projektu badawczego dotyczącego zagospodarowania przerw śródlekcyjnych przez uczniów. Zaakcentowano także proces przechodzenia od empirycznych przykładów do opracowanych koncepcyjnie własności kategorii i w końcu do ich definicji oraz tez teoretycznych. Teza artykułu: dane wizualne mogą być traktowane jako prawomocne i wartościowe materiały empiryczne, na podstawie których można budować pewne teorie i propozycje teoretyczne. Dane wizualne rozpatrywane mogą być w zestawieniu z innymi, jako pewien uzupełniający typ danych bądź mogą też być wykorzystane jako dane podstawowe.
EN
The paper is based on ten years of author’s experience of employing qualitative methods in scientific research and is meant to present the utility of visual analysis for teaching social research methodology and for building up categories and hypotheses with the use of images. The teaching process is illustrated with an example of a research project, completed with the participation of students, related to ways the time of school break is spent by pupils. The paper highlights the process of transition from empirical examples to conceptually elaborated features of categories and, eventually, to their definitions as well as to theoretical theses. It is assumed in the paper that visual data could be used as legitimate empirical materials to analyze and generate theoretical propositions. Such data could be combined with other data as a supplementary kind of data or could be used as primary kind of data, documents which are ready to theoretical coding and analyses.

Year

Issue

Pages

17-31

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • Angrosino M. 2010, Badania etnograficzne i obserwacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Arendt H. 1999, Nieposłuszeństwo obywatelskie, Aletheia, Warszawa.
 • Babbie E. 2007, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Banks M. 2009, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, tłum. P. Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Belting H. 2007, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, tłum. M. Bryl, Universitas, Kraków.
 • Berger J. 1997, Sposoby widzenia. Na podstawie cyklu programów telewizyjnych BBC Johna Bergera, tłum. M. Bryl, Rebis, Poznań.
 • Charmaz K. 2009, Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Co widać?, red. J. Kaczmarek, M. Krajewski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Flick U. 2010, Projektowanie badania jakościowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kaczmarek J. 2004, Kadrowanie rzeczywistości. Szkice z socjologii wizualnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Konecki K.T. 2000, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Koseła K. 1999, Interpretacja fotografii. Krok ku socjologii wizualnej, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1.
 • Krzychała S., Zamorska B. 2008, Dokumentarna ewaluacja szkolnej codzienności, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
 • Mitchell W.J.T. 2006, Pokazując widzenie. Krytyka kultury wizualnej, tłum. M. Bryl, „Artium Quaestiones”, t. XVII.
 • Mitchell W.J.T. 2009, Zwrot piktorialny, tłum. M. Drabek, „Kultura Popularna”, nr 1 (23).
 • Olechnicki K. 2003, Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Nowotniak J. 2012, Etnografia wizualna w badaniach i praktyce pedagogicznej, Impuls, Kraków.
 • Pink S. 2008, Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Rose G. 2010, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, tłum. E. Klekot, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rouillé A. 2007, Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, tłum. O. Hedemann, Universitas, Kraków.
 • Sztompka P. 1994, Teorie zmian społecznych a doświadczenia polskiej transformacji, „Studia Socjologiczne”, nr 1.
 • Sztompka P. 2006, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tokarska U. 2006, Narracyjne strategie wspomagania rozwoju osobistego. „Psychologia Rozwojowa”, nr 11.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0970bea-e70c-4d7c-b0c1-97d6b10211d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.