PL EN


2014 | 2(25) | 233-240
Article title

The role of Non-Governmental Organizations in Turkey in the accession process to the European Union

Content
Title variants
PL
Rola organizacji pozarządowych w Turcji w procesie akcesji do Unii Europejskiej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Civil Society and the EU membership are one of the subjects discussed by political and intellectual groups in Turkey. In today’s Turkey, where significant steps are being taken in the process of accession to the European Union, the importance of the effects of non-governmental organizations on Turkey’s democratization is enormous. European Union attributes great significance to civic society and non-governmental organizations in the development of participatory democracy in Turkey. It is known that European Union demonstrates its enthusiasm in this regard through funding or other support mechanisms. In this study, Turkey’s experiments in the process of democratization and the roles the non-governmental organizations have played in this process will be investigated. On the other hand, what roles non-governmental organizations have assumed in order to establish participatory democracy, the projects such institutions have implemented and the support the European Union has given in this regard will be studied.
PL
Społeczeństwo obywatelskie i członkostwo w Unii Europejskiej są obecnie tematami często dyskutowanymi w tureckich kręgach politycznych i intelektualnych. W dzisiejszej Turcji, w której podejmowane są znaczące kroki na drodze akcesji do Unii Europejskiej, niezwykle ważny jest wpływ organizacji pozarządowych na rozwój demokracji. Także Unia Europejska przypisuje duże znaczenie społeczeństwu obywatelskiemu i organizacjom pozarządowym w rozwoju demokracji uczestniczącej w Turcji. Demonstrowane jest to poprzez środki pomocowe i inne mechanizmy wspierające. W artykule przedstawiono tureckie doświadczenia związane z procesem demokratyzacji oraz rolę, jaką odgrywają w nim organizacje pozarządowe. Zbadano postawę, jaką te organizacje przyjęły w celu ustanowienia w Turcji demokracji uczestniczącej, pokazano wdrożone projekty przygotowane przy wsparciu Unii Europejskiej.
Year
Issue
Pages
233-240
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
 • Abay, A. R. Sivil Toplum ve Demokrasi Bağlamında Sivil Dayanışma ve Sivil Toplum Örgütleri [online, accessed: 2014-07-30]. Retrieved from: http://iibf.ogu.edu.tr/kongre/bildiriler/06-04.pdf.
 • Acuner, S. (2009). Türkiye’nin AB Üyelik Sürecinde STK’ların Rolü. Presentation.
 • Aksel, D. B. (2009), The Europeanization of Women’s NGOs in Turkey: Cases of KADER and KAGİDER[online, accessed: 2014-05-22]. Retrieved from: http://www.academia.edu/1122664/The_Europeanization_of_Womens_NGOs_in_Turkey_Cases_of_KADER_and_KAGIDER.
 • Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği (2010). Avrupa Birliği Bölgesel Politika: Yerel Kaynakların Ekonomik Gelişme İçin Harekete Geçirilmesi. Ankara.
 • Bedük, A., Kocaoğlu M., Usta S. (2006). Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları Ve Demokratikleşme Sürecindeki Misyonları. Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, 10 (9), 52‒64.
 • Bektas, A. (2010). Proceedings from Assembly of European Regions Women Entrepreneurship conference. Enterprising women: Practical experience and implications for SME policy and regional development. Istanbul, Turkey.
 • Brasche, U. (2001). Avrupa Birliği’nin Bölgesel Politikası ve Türkiye’nin Uyumu. İstanbul: İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları.
 • COM [2005] 290. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Civil Society Dialogue between the EU and Candidate Countries. June 29.com.
 • COM [2006] 92. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A Roadmap for equality between women and men.
 • European Commission (2006). Questions and answers about the fifth enlargement (Archived) [online, accessed: 2014-07-30]. Retrieved from: http://ec.europa.eu/enlargement/archives/questions_and_answers/11-22_en.htm#statistics.
 • European Commission (2008). Turkey 2008 progress report [online, accessed: 2014-07-30]. Retrieved from: http://www.ec.europa.eu/enlargement/pdf/press_corner/key-documents/reports_nov_2008/turkey_progress_report_en.pdf.
 • European Commission (2010). Gender equality [online, accessed: 2014-07-30]. Retrieved from: http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=418&langId=en.
 • Gerber, A. (2010). The letter versus the spirit: Barriers to meaningful implementation of gender equality policy in Poland. Women’s Studies International Forum, 33 (1), 30−37.
 • Göksel, D. N., Güneş, R. B. (2005). The role of NGOs in the European integration process: The Turkish experience. South European Society and Politics, 10 (1), 57‒72.
 • Güder, N. (2004). Sivil Toplumcunun El Kitabı [online, accessed: 2014-05-22]. Retrieved from: www.stgp.org/docs/sivilklavuz.pdf.
 • Güneş, B. R. (2005). The impact of EU as a catalyst of civil society development in Turkey. Conference Presentation. Rabat: Freidrich Ebert Foundation Morocco Office.
 • Kalaycıoğlu, E., Sarıbay, Y. A. (2000). Türkiye’de politik değişim ve modernleşme. Istanbul: Alfa Yayınları.
 • Keyman, F. (2005). Globalization and cultural economy of Turkey: Actors, discourses and strategies of the Ottoman Bank Archives and Research Center [online, accessed: 2014-05-22]. Retrieved from: see.www.obarsiv.com/guncel_vct_0405_fuatkeyman.html.
 • Landig, J. M. (2011). Bringing women to the table: European Union funding for women’s empowerment projects in Turkey. Women’s Studies International Forum, 34.
 • Lister, M. R. (2006). Gender and European Union development policy. In: M. R. Lister, M. Carbone (eds.). New pathways in international development: Gender and civil society in EU policy. Burlington: Ashgate.
 • Nas, Ç. (2005). Democratisation in Turkey: A regional model or a unique case in the Mediterranean? Lisbon: EuroMeSCopaper, paper no. 43.
 • Paul, J. A. (2000). NGO’s and global policy making [online, accessed: 2014-05-22]. Retrieved from: www.globalpolicy.org/component/content/article/177/31611.html.
 • Peterson, V. S., Runyan, A. S. (2010). Global gender issues in the new millennium. 3rd ed. Boulder: Westview Press.
 • Şen, Z. (2004). Türkiye’nin Avrupa Birliği adaylığı ve katılım öncesi strateji çerçevesinde bölgesel politika alanında uyum durumunun değerlendirilmesi. Ankara: Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Uzmanlık Tezi.
 • Silier, O. (2001). Türkiye-AB bütünleşmesinde sivil toplum kuruluşlarının rolü: Açılış konuşması. İstanbul: Avrupa Birliği Devlet ve STK’lar, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları.
 • United Nations Development Programme (UNDP) (2006). Small and medium enterprise development in Southeast Anatolia (GAP-GIDEM) [online, accessed: 2014-07-30]. Retrieved from: http://www.undp.org.tr/Gozlem2.aspx?WebSayfaNo=30.
 • United Nations Population Information Network (POPIN) (1995). UN Population Division, Department of Economic and Social Affairs, with support from the UN Population Fund (UNFPA), September 11. Guidelines on women’s empowerment. Guidelines for the United Nations Resident Coordinator System [online, accessed: 2014-07-30]. Retrieved from: http://www.un.org/popin/ unfpa/taskforce/guide/iatfwemp.gdl.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c099e86d-faf3-4f79-9174-f0b0ee90b309
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.