Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 5 |

Article title

O (nie)możności łączenia w czyn ciągły zachowań o tożsamej podstawie normatywnej

Title variants

EN
The (non) possibility of combining the continuous action of behavior of the same normative basis

Languages of publication

Abstracts

PL
Niniejszy tekst jest poświęcony zagadnieniu możności łączenia w czyn ciągły zachowań o tej samej podstawie prawnej. Jest zarazem odpowiedzią na projekt nowelizacji art. 12 Kodeksu karnego, opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Tytułowe zagadnienie w obecnym stanie prawnym jest kontrowersyjne i stanowi przedmiot dogłębnej analizy przez przedstawicieli nauki prawa. W treści artykułu przedstawiono założenia leżące u podstaw projekt nowelizacji kodeksu karnego, nie unikając odniesień do historycznych korzeni obecnego rozwiązania instytucji zawartej w art. 12 Kodeksu karnego. Przedstawiono poglądy przedstawicieli współczesnej nauki prawa karnego, wskazując na pozytywne i negatywne aspekty aktualnego stanu prawnego, jak i stanu prawnego zaproponowanego przez Komisję Kodyfikacyjną. Uwagi końcowe sprowadzają się do konfrontacji dwóch przeciwnych poglądów. Zgodnie z pierwszym z nich, czyn ciągły można konstruować z zachowań, które jednostkowo mogą naruszać różne normy prawne. W opozycji do niego pozostaje pogląd drugi, zgodnie z którym w czyn ciągły można łączyć tylko takie zachowania, które jednostkowo naruszają za każdym razem tożsame normy prawne. Autor skłania się do ostatniego z przedstawionych stanowisk, wskazując na historyczne, prawne i logiczne argumenty przemawiające za takim rozwiązaniem.
EN
This article is devoted to the issue of the possibility of combining continuous behavior in the act with the same legal basis and is a response to the draft amendment to Art. 12 of the Criminal Code, developed by the Criminal Law Codification Commission at the Ministry of Justice. The title issue in the present state of the law is controversial and is a contribution to the in-depth analysis of the outlined positions. In the content of the paper presents the assumptions underlying the draft amendment to the Criminal Code and the historical roots of the current solutions contained in Art. 12 of the Criminal Code. The paper presents the views of the representatives of modern science of criminal law on the issues discussed, pointing to the positive and negative aspects of the current legal status and legal status under the Commission’s proposal. Finally, the article made comments on the possibility of constructing a continuous action of the behavior of different legal basis, confronting them with the possibility of constructing a continuous action of the behavior of the same legal norm, indicating that it is the last solution has historical, legal and logical reason.

Keywords

Year

Issue

5

Physical description

Contributors

References

 • A. Zoll, Prace nad nowelizacją przepisów części ogólnej kodeksu karnego, „Państwo i Prawo” 2012, nr 11,
 • A. Spotowski, Przestępstwo ciągłe czy ciąg przestępstw?, „Państwo i Prawo” 1980, nr 10,
 • A. Marek. Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010, uwagi do art. 12,
 • J. Giezek (red.) N. Kłączyńska, G. Łabuda, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2012,
 • A. Marek, O fikcji jednoczynowości przestępstwa ciągłego i jej konsekwencjach raz jeszcze, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 1-2,
 • M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, Czyn ciągły i ciąg przestępstw w kodeksie karnym z 1997 roku (w:) Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny. Krótkie komentarze, Warszawa 1998, z. 20,
 • P. Kardas (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz LEX, Tom I, Komentarz do art. 1-116 k.k.,
 • Ł. Pohl (w:) R.A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2011,
 • M. Kulik (w:) M. Mozgawa (red), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2013,
 • J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938,
 • S. Śliwiński, Polskie prawo karne materialne, Warszawa 1946,
 • A. Sadowski, Przestępstwo ciągłe, Lublin 1949,
 • J. Pozorski, Kilka uwag o przestępstwie ciągłym, „Nowe Prawo” 1962, nr 10,
 • J. Kostarczyk-Gryszkowa, Przestępstwo ciągłe – jeden czyn czy wielość czynów, „Państwo i Prawo” 1967, nr 8-9,
 • A. Zębik, Czyn a przestępstwo ciągłe, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1968, nr 2,
 • H. Rajzman, Przestępstwo ciągłe w bieżącym orzecznictwie Sądu Najwyższego, „Państwo i Prawo” 1960, nr 2.
 • M. Kurban-Galijew, Przestępstwo ciągłe (Próba podsumowania poglądów na użytek praktyki), „Problemy Praworządności” 1978, nr 8-9,
 • W. Sieracki, Przyczynek do problematyki przestępstwa ciągłego, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1981, nr 2,
 • A. Kaftal, Pojęcie oraz kryteria przestępstwa ciągłego w polskim prawie karnym, „Studia Prawnicze” 1982, nr 1-2,
 • A. Kaftal, Przestępstwo ciągłe w polskim prawie karnym, Warszawa 1985.
 • K. Mioduski (w:), J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz. Warszawa 1987,
 • M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1990,
 • K. Buchała, Prawo karne materialne, Warszawa 1980,
 • Ł. Pohl, Prawo karne, Warszawa 2012,
 • J. Majewski, Glosa do uchwały SN z dnia 11 sierpnia 2000 r., I KZP 17/00, „Palestra” 2001, nr 1-2;
 • A. Wąsek, Glosa do uchwały SN z dnia 11 sierpnia 2000 r., I KZP 17/00, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2001, z. 1, poz. 8;
 • J. Lachowski, A. Marek, Niektóre problemy wynikające z „jednoczynowości” przestępstwa ciągłego, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 11-12;
 • J. Giezek, Zbieg przepisów a konstrukcja przestępstwa ciągłego (w:) J. Majewski (red.), Zbieg przepisów oraz zbieg przestępstw w polskim prawie karnym, Toruń 2006;
 • P. Kardas, Okoliczności wyłączające przestępność lub karalność zachowania a konstrukcja czynu ciągłego, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 1;
 • A. Zoll, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2009 r., III KK 105/09, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2010, nr 6, poz. 65.
 • R. Góral, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 2007,
 • A. Wąsek, M. Kulik (w:) M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010,
 • Ł. Pohl w monografii Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym, Poznań 2007,
 • A. Spotowski, Pomijal¬ny (pozorny) zbieg przepisów ustawy i przestępstw, Warszawa 1976,
 • Ł. Pohl, Struktura normatywna przepisu o tzw. przestępstwie wieloodmianowym, „Państwo i Prawo” 2006, nr 10.
 • P. Kardas, Przestępstwo ciągłe w prawie karnym materialnym, Kraków 1999,
 • T. Bojarski, Przestępstwo ciągłe, „Państwo i Prawo” 1995, nr 3, s. 31.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c09bfffa-fd65-4790-a071-b84f01eb6f8a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.