Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 18 | 2 | 925-942

Article title

Functions of the bonus-malus system in the motor third party liability insurance of motor vehicle owners

Authors

Content

Title variants

PL
Funkcje systemu bonus-malus w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The bonus-malus system is one of the stages of the ratemaking process in motor liability insurance. The purpose of the work is to discuss the role of the bonus-malus systems in the ratemaking and to present their functions. The article reviews the measures for assessment of the ratemaking function of the bonus-malus systems and attempts to investigate the impact of preventive and marketing functions. These functions fulfil their role under the condition that the insured party is aware of the functioning of the bonus-malus system. It has been hypothesized that the policyholders choosing the insurer do not know the bonus-malus system offered to them and that increasing the knowledge about the functioning of the system intensifies the impact of its preventive function. The study was conducted on the basis of an analysis of the insurance conditions offered by the insurers on the Polish market (GIT) and a questionnaire survey. Mathematical statistics methods have been used for the analysis. The results of the research confirm the hypothesis that the insured do not know the bonus-malus system while choosing an insurer. This is the effect of not passing enough information to the client. The results allow claiming that even offering brief information about the rules of the functioning of the bonus-malus system improves the awareness of policyholders and increases the impact of the preventive function, which makes it possible to positively verify the second research hypothesis.
PL
System bonus-malus jest jednym z etapów procesu taryfikacji w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC. Celem pracy jest omówienie roli systemów bonus-malus w taryfikacji oraz przedstawienie ich funkcji. W artykule dokonano przeglądu miar oceny funkcji taryfikacyjnej systemów bonus-malus oraz podjęto próbę zbadania oddziaływania funkcji prewencyjnej i marketingowej. Funkcje te spełniają swoją rolę pod warunkiem, że ubezpieczający ma świadomość funkcjonowania systemu bonus-malus. Postawiono hipotezy, że ubezpieczający wybierając ubezpieczyciela nie znają oferowanego im systemu bonus-malus oraz, że zwiększenie wiedzy na temat funkcjonowania systemu potęguje oddziaływanie funkcji prewencyjnej. Badanie przeprowadzono na podstawie analizy ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) ubezpieczycieli na polskim rynku oraz badania kwestionariuszowego. Do analiz wykorzystano metody statystyki matematycznej. Wyniki badań potwierdzają postawioną hipotezę, że ubezpieczeni nie znają systemu bonus-malus wybierając ubezpieczyciela. Jest to efekt niedoinformowania klienta. Wyniki pozwalają twierdzić, że nawet krótka informacja o zasadach funkcjonowania systemów bonus-malus poprawia świadomość ubezpieczających oraz zwiększa oddziaływanie funkcji prewencyjnej, co pozwala pozytywnie zweryfikować drugą postawioną hipotezę badawczą.

Year

Volume

18

Issue

2

Pages

925-942

Physical description

Dates

published
2018-06-01

Contributors

 • University of Lodz, Poland

References

 • AXA (2017). Insurance General Terms and Conditions of Insurance applicable to insurance contracts concluded from October 7, 2017. Available at: https://www.axadirect.pl/www/uploads/pdf/owu.pdf. Accessed 3 January 2018.
 • Bichsel, F. (1960). Une etode pour calculer une ristourne adequate pour annes sans sinistres. ASTIN Bulletin 1: 106–112.
 • Bedyńska, S., Cypryańska, M. (2013). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego (Statistical signpost 1. A practical introduction to statistical inference.) Warszawa: SEDNO.
 • Bonsdorff, H. (1992). On the Convergence Rate of Bonus-Malus Systems. ASTIN Bulletin 22(2): 217–223.
 • Bühlmann, H. (1967). Experience Rating and Credibility. ASTIN Bulletin vol. IV–III: 199–207.
 • Denuit, M., Marechal, X., Pitrebois, S., Walhin, J.F. (2007). Actuarial Modelling of Claim Counts. Risk classification, Credability and Bonus-Malus Systems, England: J. Wiley & Sons.
 • De Pril, N. (1979). Optimal Claim Decisions for a Bonus-Malus System: A Continuous Approach. ASTIN Bulletin 10: 215–222.
 • Domański, Cz. (1990). Testy statystyczne (Statistical tests). Warszawa: PWE.
 • Hedges, L.V. (1981). Distribution theory for Glass’s estimator of effect size and related estimators. Journal of Educational Statistics 6: 107–128.
 • Jędrzychowska, A., Poprawska, E. (2013). Klasyczne miary efektywności systemów bonus-malus (The classic measures of the effectiveness of bonus-malus systems). Wiadomości Ubezpieczeniowe 2/2013: 51–67.
 • Kochański, B. (2000). Efektywność funkcjonowania systemu bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych w Polsce i wybranych krajach europejskich (The effectiveness of the bonus-malus system in motor insurance in Poland and selected European countries). Available at: http://stare.ryzyko.pl/?l_menu=156. Accessed 3 January 2018.
 • Kordos, J. (1973). Metody analizy i prognozowania rozkładów płac i dochodów ludności (Methods of analysing and forecasting distributions of wages and incomes of the population). Warszawa: PWE.
 • Lemaire, J. (1985). Automobil Insurance. Actuarial Models. Boston: Kluwer.
 • Lemaire, J. (1995). Bonus-Malus Systems in Automobile Insurance. Boston: Kluwer.
 • Loimaranta, K. (1972). Some Asymptotic Properties of Bonus Systems. ASTIN Bulletin 6: 223–245.
 • Meyer, U. (2005). Final report for the Project Car Insurance Tariffs, Part III. Motor Liability Insurance in Europe. Comparative Study of the Economic–Statistical Situation. Available at: http://www.uni-bamberg.de. Accessed 3 January 2018.
 • MTU (2010). Annex 1 to the premium tariff applicable to insurance contracts concluded from October 14, 2010. Available at: http://www.azubezpieczenia.pl/dokumenty/mtu/ogolne-warunki-ubezpieczenia-moj-samochod.pdf. Accessed 3 January 2018.
 • Ostasiewicz, W. (2000). Modele Aktuarialne (Actuarial models). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.
 • KNF (2018). Raport o stanie sektora ubezpieczeń po III kwartałach 2018 r. (Report on the state of the insurance sector after III quarters of 2018.). Available at: https://www.knf.gov.pl/?articleId=60765&p_id=18. Accessed 3 January 2018.
 • PZU (2014). General Terms and Conditions of Insurance applicable to insurance contracts concluded from January 1, 2016. Available at: https://www.pzu.pl/c/document_library/get_file?uuid=c926e061-812e-4a18-b1f6-c1b07f823c21&groupId=10172. Accessed 3 January 2018.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Regulation of the Minister of Finance of December 28, 2009 on specific accounting principles of insurance and reinsurance companies). Dz. U. 2009 r. Nr 225, poz.1825.
 • Szymańska, A., Małecka, M. (2013). Zastosowanie metody trapezów w ocenie efektywności taryfikacyjnej systemów bonus-malus ubezpieczeń komunikacyjnych OC (Application of the trapezoidal method in the assessment of the ratemaking effectiveness of bonus-malus systems for motor third party liability insurance). In: Zieliński Z. (eds.). Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne (The role of computer science in economic and social science): 243–251. Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej.
 • Szymańska, A. (2014). Statystyczna analiza systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych (Statistical analysis of bonus-malus systems in motor insurance). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Szymczak, M. (ed.) (1978). Słownik języka polskiego (Polish language dictionary). Warszawa: PWN.
 • Taylor, G. (1997). Setting a Bonus-Malus Scale in the Presence of Other Rating Factors, ASTIN Bulletin 27: 319–327.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Act of May 22, 2003, on compulsory insurance, Insurance Guarantee Fund and Polish Motor Insurers' Bureau). Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej(Act on Insurance and Reinsurance Activities of September 11, 2015). Dz. U. 2015 r. poz. 1844, Załącznik do ustawy z dnia 11 września 2015 r.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0a2537c-b9c9-4dc1-87ac-47debe573182
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.