Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 64 | 2 | 45-62

Article title

Próba ujęcia języka metafizyki w świetle pracy Język i świat realny Mieczysława Alberta Krąpca

Content

Title variants

EN
An Attempt to Determine the Language of Meta­physics in the Light of the Work Language and the Real World by Mieczy­sław Albert Krąpiec

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Istnieje potrzeba, żeby język był odpowiednim narzędziem do przekazywania całego bogac­twa naszych myśli. Do wyższych aktywności rozumu ludzkiego zalicza się myślenie abstrak­cyjne, które jest użyteczne w dziedzinie metafizyki. Rozważania dotyczące języka jako adek­watnego narzędzia komunikacji metafizyki – doniosłej wiedzy o świecie realnym – stały się przedmiotem pracy Mieczysława Alberta Krąpca Język i świat realny. Po analizie wspomnianej pracy Krąpca można dojść do wniosku, że język naturalny wymaga określonych uściśleń, by być narzędziem komunikacji odpowiadającym metafizyce. W ramach języka naturalnego należałoby wyodrębnić pewien uściślony język. Wyodrębnienie go wymagałoby opisu jego słownika i okreś­lenia reguł poprawnego składania wyrażeń. W świetle przeprowadzonych analiz okazało się, że słownikiem omawianego tu języka byłby zbiór nazw. Reguły składni wspomnianego języka po­winny z kolei być oparte na pewnej relacji określonej na zbiorze nazw. Relacją, która nadawałaby się do sformułowania wspomnianych reguł, jest znana językoznawcom relacja hiponimii.
EN
There is a need of the language to be a proper tool for transferring of all the riches of our thoughts. We consider the abstract thinking as one of the higher activities of human mind. That kind of thinking has its use in the domain of metaphysics. Considerations concerning language as proper for communication in metaphysics became the subject of the work Language and the Real World by Mieczysław Albert Krąpiec. After analysing Krąpiec’s work, one can conclude that natural language requires certain clarifications to be a communication tool corresponding with metaphysics. Well, it would be needed to extract a refined language in the context of the natural language. In order to extract it one would require a description of a dictionary and a definition of the rules for constructing well-formed formulae. After the analyses it turned out that the dictio­nary of the language in question would be a set of names. In turn syntax rules of that language should be based on a relation defined in the set of names. A relation that would be suitable to formulate these rules is known to linguists as hyponymy.

Keywords

Year

Volume

64

Issue

2

Pages

45-62

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

 • Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

 • Tomasz z Akwinu, św. De ente et essentia, O bycie i istocie (tekst łac.-pol.), tłum. Mieczysław A. Krąpiec, w: Mieczysław Albert Krąpiec. Byt i istota. Św. Tomasza „De ente et essentia”. Przekład i komentarz, 7–47. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1994.
 • Tomasz z Akwinu, św. Suma teologiczna, t. 1–34, tłum. Feliks Bednarski, Pius Bełch, Andrzej Głażewski. Londyn: Veritas, 1962–1986.
 • Świrydowicz, Kazimierz. Podstawy logiki modalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004.
 • Regner, Leopold. Logika. Kraków: PTT, 1973.
 • Piechowicz, Robert. Logika, topologia, język. Relacja bliskości znaczeń na poziomie leksyki. Tarnów: OBI, Biblos, 2007.
 • Kwiatkowski, Tadeusz. Wykłady i szkice z logiki ogólnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2008.
 • Krąpiec, Mieczysław Albert. Język i świat realny. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1985.
 • Kowalczyk, Stanisław. Zarys filozofii człowieka. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2002.
 • Gilson, Étienne. Elementy filozofii chrześcijańskiej, tłum. Tomasz Górski, Warszawa: PAX, 1965.
 • Bremer, Józef W. Wprowadzenie do logiki. Kraków: WAM, 2008.
 • Arystoteles, Metafizyka (tekst grec.-łac.-pol.), tłum. Tadeusz Żeleźnik, red. Andrzej Maryniarczyk, t. 1–2. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1996.
 • Ajdukiewicz, Kazimierz. Logika Pragmatyczna. Warszawa: PWN, 1974.
 • Borkowski, Ludwik. Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1991,
 • Gensler, Harry. Introduction to Logic. New York: Routledge, 2010.
 • Hajduk, Zygmunt. Ogólna metodologia nauk. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.
 • Krąpiec, Mieczysław Albert. Ja – człowiek. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2005.
 • Krąpiec, Mieczysław Albert. „Transcendentalia i uniwersalia”, Roczniki Filozoficzne 9 (1961), 1: 55–70.
 • Maryniarczyk, Andrzej. Zeszyty z metafizyki, t. 1-5. Lublin: PTTA, 2001–2006.
 • Pogonowski, Jerzy. Hiponimia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1991.
 • Rorty, Richard. Przygodność, ironia i solidarność, tłum. Wacław Jan Popowski. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2008.
 • Tokarz, Marek. Elementy pragmatyki logicznej. Warszawa: PWN, 1993.
 • Tomasz z Akwinu, św. Quaestiones disputatae De veritate. Dysputy problemowe O prawdzie (tekst łac.-pol.), tłum. A. Białek, red. Andrzej Maryniarczyk. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1999.
 • Ziembiński, Zygmunt. Logika praktyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0b0e592-45cb-454d-b16b-36191f846703
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.