Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 5 | 1 |

Article title

Koncepcja zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw w świetle globalizacji

Content

Title variants

EN
Concept of sustainable chain development in times of globalization

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Szybkość zmian ekonomicznych, technologicznych, politycznych i prawnych otoczenia, jak również złożoność przewidywania popytu, zachowań i preferencji konsumentów oraz poszerzanie się rynków zbytu przyczyniają się do wzrostu znaczenia zrównoważonego łańcucha dostaw w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, odgrywając szczególną rolę w procesie podejmowania decyzji i dostosowaniu się do potrzeb klienta. W celu, zatem, osiągnięcia przewagi konkurencyjnej niezbędne jest utrzymanie przez przedsiębiorstwo wysokiego poziomu innowacyjności, której efektem powinno być wdrażanie nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji przyczyniających się do zwiększenia konkurencyjności w skali globalnej.
EN
The rate of economic, technological, political and legal changes, as well as the complexity of predicting demand, behavior and preferences of consumers, along with expanding markets contribute to the growing importance of sustainable supply chain in the company’s operation, playing a special role in the decision making process and adaptation to the consumer needs of. In order, therefore, to achieve a competitive advantage, it is necessary to maintain the high level of innovation, which should result in the implementation of new solutions, ideas and concepts that contribute to the competitiveness on a global scale.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0b84420-e9c1-4eab-a5f0-9d20bc4b1afe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.