Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2(938) | 101-110

Article title

Dywidendy w spółkach notowanych na rynku NewConnect

Authors

Title variants

EN
Dividends in Companies Listed on the NewConnect Market

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje zagadnienie wypłat dywidend w małych i średnich spółkach z rynku NewConnect. Analiza wypłat nie pozwala doszukać się długookresowej polityki wypłat dywidend w przeważającej większości badanych spółek. Zamiast o polityce dywidend bardziej realistycznie można byłoby mówić o wypłatach dywidend w spółkach. Wypłaty dywidend z różnych powodów nie mają dla badanych spółek priorytetowego charakteru.
EN
The paper presents the issue of dividend payments in small and medium companies listed on the NewConnect market. The analysis of payments leads to the conclusion that the majority of these companies do not have a long-term dividend policy. For a variety of reasons, dividend payments are not a priority for these companies.

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Finansów, ul. Komandorska 118-120, 53-345 Wrocław, Poland

References

 • Damodaran A. [2007], Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Helion, Katowice.
 • Glen J., Karmokolias Y., Miller R.R., Shah S. [1995], Dividend Policy and Behavior in Emerging Markets, To Pay or Not to Pay, International Finance Corporation, Discussion Paper nr 26, The World Bank, Washington D.C.
 • Jensen M.C. [1986], Agency Cost of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers, „American Economic Review”, nr 76, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.99580.
 • Kowerski M. [2011], Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne, Konsorcjum Akademickie, Kraków–Rzeszów–Zamość.
 • Łukasik G. [2012], Problem samofinansowania rozwoju przedsiębiorstwa [w:] Szkice o finansach, red. T. Famulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Miller M.H., Modigliani F. [1961], Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares, „Journal of Business”, nr 34/4, http://dx.doi.org/10.1086/294442.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012 [2013], PARP, Warszawa.
 • Rynki, instrumenty i instytucje finansowe [2009], red. J. Czekaj, PWN, Warszawa.
 • Sierpińska M. [1999], Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, PWN, Warszawa.
 • Szczepankowski P. [2013], Determinanty wypłaty dywidend przez spółki kapitałowe wczesnej fazy rozwoju, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 786.
 • Ustawa z dnia 2 dnia lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2004 r., nr 173, poz. 1807 ze zm.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0c10765-0ad5-4308-9d32-70f307b587a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.