Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 527 | 172-181

Article title

Instrumenty i formy wspierania przedsiębiorczości lokalnej przez samorząd terytorialny na przykładzie miasta Dąbrowa Górnicza

Content

Title variants

EN
Instruments and forms of supporting local entrepreneurship by the local self-government − the example of the city of Dąbrowa Górnicza

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Samorząd terytorialny dysponuje wieloma instrumentami wspierania przedsiębiorczości lokalnej. Forma, w jakiej są wprowadzone konkretne rozwiązania, determinuje skuteczność zastosowanego instrumentu. Z racji wspólnoty interesów władze lokalne i przedsiębiorcy powinni ze sobą współdziałać, także przy tworzeniu lokalnej polityki rozwoju przedsiębiorczości. Celem artykułu jest ukazanie znaczenia przyjętej przez władze gminy formy współpracy lokalnych podmiotów dla skuteczności wykorzystania instrumentów wspierania przedsiębiorczości. W części empirycznej przedstawiono cząstkowe wyniki badań bezpośrednich dotyczących dobrych praktyk w zakresie współpracy władz samorządowych i MŚP w Dąbrowie Górniczej. Władze miasta, współdziałając z przedsiębiorcami, starają się stworzyć warunki do rozwoju przedsiębiorczości. Podstawą we wszystkich działaniach tego typu jest otwarty dialog z lokalnymi przedsiębiorcami i ich aktywny udział w tworzeniu systemu wsparcia przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej.
EN
Territorial self-government has many instruments to support local entrepreneurship at its disposal. The form in which specific solutions are introduced determines the effectiveness of the instrument used. Due to the commonality of interests, local authorities and entrepreneurs should cooperate with each other, particularly when creating a local enterprise development policy. The aim of the paper is to show the significance of the form of cooperation of local entities accepted by the municipal authorities on the effectiveness of using business support instruments. The empirical part presents the partial results of direct research on good practices in the area of cooperation between local authorities and SMEs in Dąbrowa Górnicza. The municipal authorities, in cooperation with entrepreneurs, are trying to create conditions for the development of entrepreneurship. The basis in all activities of this type is a candid dialogue with local entrepreneurs and their active participation in creating a business support system in Dąbrowa Górnicza.

References

 • Dropek K., 2014, Działania samorządu terytorialnego wspierające przedsiębiorczość w gminach województwa wielkopolskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 2, no. 2(263).
 • Dziemianowicz W., Mackiewicz M., Malinowska E., Misiąg W., Tomalak M., 2001, Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, PARP, Warszawa.
 • http://rig.katowice.pl/nagrody/samorzad-ktory-wspiera-msp.
 • http://dabrowa-gornicza.com/lwy-przedsiebiorczosci-final-ligi-mlodych-przedsiebiorcow-za-nami/.
 • https://www.biblioteka-dg.pl/index.php/aktualnosci/151-final-ligi-mlodych-przedsiebiorcow-za-nami.
 • Ignasiak-Szulc A., Piotrowska-Trybull M. (red.), 2009, Przedsiębiorczość w rozwoju regionów, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 • Jewtuchowicz A. (red.), 1997, Środowisko przedsiębiorczości. Innowacje a rozwój terytorialny, Wyd. UŁ, Łódź.
 • Koncepcja lokalnego systemu wsparcia przedsiębiorczości dla Dąbrowy Górniczej na lata 2018-2020, 2017, Stowarzyszenie Przedsiębiorcy z Wyboru, Dąbrowa Górnicza.
 • Konecki K., 2000, Studia metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lissowski O., 1998, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej i w Polsce, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Misiąg F. (red.), 2005, Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mity i rzeczywistość, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Skica T., Wołowiec T., 2013, Gminy w procesach stymulowania przedsiębiorczości, Samorząd Terytorialny, nr 7-8, s. 91.
 • Szymańska W., 2017, Współpraca samorządu i biznesu na poziomie lokalnym w obszarze turystyki, Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-oeconomica 28, Łódź.
 • Virtanen P., Uusikylä P., Vartianen S., 2001, Business Support Programmes, Ministry of Trade and Industry Studies and Reports, nr 8, s. 8.
 • Zeman-Miszewska E., Jakubowska A., Krakowiak-Drzewiecka M. (red.), 2015, Wspólnoty lokalne jako uczestnik i podmiot procesów transformacji gospodarczej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0c50e5c-58cb-416c-ac66-96cad0f5cc36
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.