Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 6 | 29-35

Article title

Oznaczanie pochodzenia produktów etykietą „made in" - czy będzie obowiązkowe w UE?

Authors

Content

Title variants

EN
Indicating the Country of Origin with the "Made in" Label - Will It Be Obligatory in the EU?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W Unii Europejskiej nie istnieją obecnie akty prawne ani jednolite praktyki regulujące problematykę oznaczania produktów przemysłowych etykietą „made in" („wyprodukowano w"), czyli kraju pochodzenia. Jedynie w niektórych państwach członkowskich producenci mogą dobrowolnie używać takich oznaczeń, przy czym zasady te różnią się między sobą. Stawia to Unię Europejską w niekorzystnym położeniu wobec jej głównych partnerów handlowych, m.in. USA, Chin, Japonii, Kanady czy Brazylii, którzy wprowadzili już obowiązek stosowania takich etykiet i wymagają tego również na produktach pochodzących z państw członkowskich UE. Znak „made in" wprowadzono 125 lat temu, a więc jeszcze w XIX wieku, w wyniku przyjęcia w 1887 r. brytyjskiej Ustawy o znakach handlowych (Merchandise Marks Act). Towary zaczęły być specjalnie znakowane. Przedstawione w lutym 2013 r., w pakiecie dotyczącym bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynku, rozporządzenie PE i Rady, obejmujące m.in. oznaczanie produktów etykietą „made in", ma zrównać prawa i obowiązki producentów i eksporterów unijnych oraz ich zagranicznych partnerów handlowych. Nowe przepisy mają poprawić także sytuację unijnych konsumentów. Projektowane rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych reguluje także oznaczanie kraju pochodzenia nieżywnościowych produktów wytwarzanych i towarów importowanych na rynek unijny. Do określenia kraju pochodzenia produktów mają być stosowane reguły niepreferencyjnego pochodzenia zawarte we Wspólnotowym kodeksie celnym. Komisja Europejska oczekuje, że rozporządzenie wejdzie w życie w 2015 r. W artykule przestawiono opinie zainteresowanych stron (m.in. przedstawicieli producentów) w sprawie skutków ekonomicznych nowego rozwiązania.
EN
At present, there are no legal acts or uniform practices in the European Union regulating the problems of marking industrial products with the ‘Made in' label, i.e. designation of the country of origin. Only in some member states, manufacturers may voluntarily use such markings, though those rules differ from one another. This place the European Union in an unfavourable position vis-à-vis its main trade partners, inter alia, the USA, China, Japan, Canada or Brazil, who have already introduced the obligation to apply such labels, and they also require that on the products of the EU Member States origin. The "Made in" mark was introduced 125 years ago, i.e. as early as in the 19th century, in result of the adoption in 1887 of the British Merchandise Marks Act. Goods began to be specially marked. In February 2013, in the package related to product safety and market control, the Commission presented the draft of the regulation of the European Parliament and the Council on consumer product safety. Marking products with the "Made in" label should put on an equal foot the rights and obligations of EU producers and exporters with their trade partners abroad. The new regulation has also to improve the situation of EU consumers. Art. 7 of the draft regulation also regulates marking the country of origin of non-food manufactured products and goods imported to the EU market. For product origin country designation there are to be applied the currently effective in the European Union rules of non-preferential origin, formulated in the Community Customs Code. The European Commission expects that the regulation will come into effect in 2015. The paper discusses merits and drawbacks of the new initiative from the point of view of various economic entities.

Year

Issue

6

Pages

29-35

Physical description

Dates

published
2013-11-2013-12

Contributors

  • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-2694

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0c82816-6164-4633-9af8-ce87e429959f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.