Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 2 | 149-161

Article title

Słownictwo polskiego dyskursu ludycznego i jego kulturowe konteksty

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem opracowania jest przedstawienie słownictwa polskiego dyskursu ludycznego widzianego przez pryzmat terminów tworzących pole pojęciowe ludyczności. Obserwacja tego pola wskazuje na silne wpływy języków i kultur obcych na kształtowanie się poszczególnych składowych wchodzących w jego obręb. Ujawniają się one w zapożyczeniach, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich. Najdawniejsze mają swe źródło w kulturze starożytnej – greckiej i łacińskiej. W czasach współczesnych występują wpływy terminologii i genologii angloamerykańskiej. Obecnie zaobserwować można poszerzenie zakresu występowania, a także zwiększenie różnorodności i rozproszenia gatunków dyskursu ludycznego.

Contributors

References

 • Attardo, Salvatore (2001): Humorous Texts: A Semantic and Pragmatic Analysis. Humor Research 6. Berlin.
 • Bartmiński, Jerzy (2000): Językowy obraz świata Polaków w okresie przemian. W: Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich, red. Stanisław Gajda, Opole, s. 179-196.
 • Bergson, Henri (1977): Śmiech. Esej o komizmie. Przeł. S. Cichowicz, Kraków.
 • Brzozowska, Dorota (2000): O dowcipach polskich i angielskich. Analiza językowo-kulturowa, Opole.
 • Brzozowska, Dorota (2008): Polski dowcip etniczny. Stereotyp a tożsamość, Opole: WUO.
 • Buttler, Danuta (1968): Polski dowcip językowy, Warszawa.
 • Bystroń, Jan Stanisław (1993): Komizm, Warszawa: Text.
 • Chiaro, Delia (1992): The Language of Jokes. Analysing verbal play, London, New York.
 • Chłopicki, Władysław (1995): O humorze poważnie. Kraków.
 • Davies, Christie (1990): Ethnic Humor Around the World. A Comparative Analysis. Indiana.
 • Davies, Christie (2002): The Mirth of Nations, New Brunswick. London.
 • van Dijk, Teun (2001): Dyskurs jako struktura i proces. Tłumaczenie: Grzegorz Grochowski. Warszawa.
 • Dziemidok, Bohdan (1967): O komizmie, Warszawa
 • Feinberg, Leon (1982): Tajemnice humoru, „Literatura na Świecie”, nr 5/6, s. 285-296.
 • Foucault, Michel (2002): Porządek dyskursu, przeł. Michał Kozłowski, Gdańsk.
 • Freud, Sigmund (1993): Dowcip i jego stosunek do nieświadomości. Tłumaczenie: R. Reszke. Warszawa.
 • Gajda, Stanisław (2007): Współczesny polski dyskurs komiczny. W: Humor i karnawalizacja we współczesnej komunikacji językowej, red. Jan Mazur, Magdalena Rumińska, Lublin: UMCS, s. 11-19.
 • Huizinga, Johan (1985): Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury. Tłumaczenie: Maria Kurecka, Witold Wirpsza. Warszawa.
 • Humor europejski (1994): red. Maciej Abramowicz, Denis Bertrand, Tomasz Stróżyński, Lublin.
 • Humor w kulturze – kultura humoru. Referaty z międzynarodowej sesji naukowej – Kraków, 23-24 października 2000r., (2000): Tarnów: Gmina Miasta Tarnowa.
 • Jacy są Polacy? Badania opinii społecznej jako źródło wiedzy psychologicznej (1995): red. Bogdan Wojciszke, „Kolokwia Psychologiczne” 4, Warszawa.
 • Jak Polacy przegrywają, jak Polacy wygrywają, (2005): red. Marek Drogosz, Gdańsk.
 • Piotrowski, Tadeusz (2006): Relacje kulturowe w świetle zapożyczeń leksykalnych, od Autora.
 • Posern-Zieliński, Aleksander (2005): Etniczność. Kategorie. Procesy etniczne. Poznań.
 • Propp, Władimir (1977): Problem śmiechu i komizmu, przeł. Janina Walicka, „Przegląd Humanistyczny” 3, s. 41 - 56.
 • Raskin, Victor (1985): Semantic Mechanisms of Humor, Dordrecht.
 • Schu, Josef, Urszula Schu (1995): Ethnische Stereotype im Ethnischen Witz, „Kwartalnik Neofilologiczny“ XLII 3/95, s. 293-308.
 • Schutz, Charles E. (1998): The sociability of ethnic jokes, “Humor” 2-2, s. 165-177.
 • Szczerbowski, Tadeusz (1994): O grach językowych w tekstach polskiego i rosyjskiego kabaretu lat osiemdziesiątych, Kraków.
 • Trzynadlowski, Jan (1977): Dowcip, żart, anegdota, facecja. W: Jan Trzynadlowski, Małe formy literackie, Wrocław.
 • Wierzbicka, Anna (1986): Analiza lingwistyczna aktów mowy jako potencjalny klucz do kultury. W: Problemy wiedzy o kulturze. Prace dedykowane Stefanowi Żółkiewskiemu, red. Alina Brodzka, Maryla Hopfinger, Janusz Lalewicz, s. 103-114.
 • Wierzbicka, Anna (1999): Język–umysł–kultura, red. Jerzy Bartmiński, Warszawa.
 • Wierzbicka, Anna (2006): Semantyka. jednostki elementarne i uniwersalne, Lublin.
 • Wojciszke, Bogdan, Wiesław Baryła (2005): Kultura narzekania, czyli o psychicznych pułapkach ekspresji niezadowolenia. W: Jak Polacy przegrywają, jak Polacy wygrywają, red. Marek Drogosz, Gdańsk, s. 35-51.
 • Żygulski, Kazimierz (1985): Wspólnota śmiechu. Studium socjologiczne komizmu, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0caf3ef-7e54-4bc9-b14b-4ae5da583823
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.