Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1 (99) | 48-64

Article title

Rozwój społeczno-gospodarczy województwa warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej

Authors

Content

Title variants

EN
Socio-economic development of the voivodeship Warmińsko-Mazurskie and Wielkopolska after polish accession to the European Union

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem pracy jest ocena rozwoju społeczno-gospodarczego w województwie warmińsko-mazurskim i wielkopolskim po wejściu Polski do Unii Europejskiej.
EN
The aim of the work is to assess the socio-economic development in the Warmińsko-Mazurskie and Wielkopolska voivodships after Poland’s accession to the European Union.

Year

Issue

Pages

48-64

Physical description

Dates

received
2020-02-10
accepted
2020-04-01

Contributors

author
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

References

 • Brol R. (2009): Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Bukowski M. (red.) (2010): Warmia i Mazury 2020, Jaka droga do rozwoju?, Instytut Badań strukturalnych, Warszawa.
 • Czyżycki R. (2018): Determinanty rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów w Polsce, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 2(131), t.1.
 • Godlewska-Majkowska H. (2017): Atrakcyjność Inwestycyjna Regionów 2017 Województwo Wielkopolskie, Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Grzelak A. (2013): Ocena procesów inwestycyjnych w rolnictwie w Polsce w Latach 2000-2011, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2(28).
 • Janukowicz, P. (2011): Lokalne zróżnicowanie bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Jańczuk L. (2013): Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego regionów w Polsce, Roczniki Nauk Społecznych, Tom 5(41), nr 1.
 • Kwiatkowski E. (2007): Bezrobocie Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa.
 • Marciniak S. (red.) (2005): Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Michoń D. (2017): Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego województw ze względu na realizację celów polityki spójności, Wiadomości Statystyczne, nr 12(679).
 • Noga M., Stawicka M. (red.) (2009): Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 • Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nurzyńska I. (2018): Polska jako beneficjent Wspólnej Polityki Rolnej, [w:] Wilkin J., Nurzyńska I. (red.), Polska wieś 2018. Raport o stanie wsi, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Olejniczak K. (2016): Znaczenie endogenicznych czynników rozwoju regionalnego w świetle badań empirycznych, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, nr 1.
 • Stec M. (2013): Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 34.
 • Szymla Z. (2004): Podstawy rozwoju regionalnego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1016.
 • Wilkin J. (2016): Polska wieś na tle kraju i Europy, [w:] Wilkin J., Nurzyńska I. (red.), Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Zawalińska K. (2011): Wpływ WPR na rozwój gospodarczy regionów Polski, [w:] Nurzyńska I., Drygas M. (red.), Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnoza, strategie, koncepcje polityki. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Ziemiańczyk U. (2010): Ocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie małopolskim, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, nr14.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0cd98d4-c4e1-4e9f-ae03-ceee874591f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.